viernes, 3 de mayo de 2013

Apuntes de Toponimia do concello de VIVEIRO

A toponimia do concello de Viveiro é un reflexo da rica macro e micro historia das poboacións que aquí se asentaron e medraron.
Xa que logo, atopamos xa primeiramente os topónimos de orixe prerromana, entre os que temos  desde o río Landro ata Landrove, así como o río de Loiba, irmán etimolóxico da parroquia do mesmo nome. De aí pasamos polos innúmeras trazas da nosa cultura latina como no nome das uillae de Flavinius (Chavín) ou Bonimentius (Boimente), pasando polos ecos de tradición xermánica, as tamén antigas villae de Wistrimirus (Castramil, nada que ver cos castros) ou Aroaldus (Aralde).
Os tempos de guerras refléxanse nas referencias aos postos de vixía, como a Costoira, o Monte de Faro ou As Fachas.
As referencias á pesca son tamén innúmeras, desde a Atalaia ata a Balea.
A páxina achega, pois, este percorrido, en orde alfabética, que pretendemos sexa usado como material de consulta para aqueles que tivesen interese polo que hai agochado tras dos nomes dos lugares.

Nota: non reproducimos a lista exhaustiva, excluímos aqueles con significado transparente.
___________________________________________________________

ABELEDO (Galdo -lugar das Chairas)
Este topónimo remite a un terreo no queabundan as abeleiras.


ABELLEIRA, A (Galdo)
Este lugar figura atestado no Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía:
                     .. "enel marco que se halla en el lugar de Jimarreira y de este a otro que esta en el lugar de abelleira en medio de la casa que havita maria rodriguez viuda" ... 

O termo "abelleira" significa o mesmo que "colmea" ou "enxame". Por tanto, o topónimo remite a un lugar no que hai colocadas colmeas. Nalgúns casos, o lugar estaba cercado, para protexer as colmeas dos animais, e un tanto lonxe da poboación.

ABRELA, A (Covas)
Diminutivo de "abra", 'baía pequena onde poden fondear as embarcacións' (cf. RAG).

Sobreira  definía "abra"  como "cualquier espacio de mar en la tierra, sin puerto ni
nada" (cf. J. Sobreira, Fr. J. "Papeletas de un diccionario gallego. Ms. s. XVIII", Ed. de J. L. Pensado. 1979).

ABUÍN (Boimente, Valcarría)
De (uilla) Avolini, forma en xenitivo de Avolinus, referindo ao nome do antigo posesor da uilla (granxa, expotación agraria). Este é un nome de orixe latina.

ACEAVELLA (San Pedro de Viveiro -lugar dos Muíños)
De "acea vella", onde unha "acea" é un muíño fariñeiro que move a auga por medio dunha gran roda colocada verticalmente.


ACEÑAS, AS (Viveiro)
Tamén chamado "As Aceas", que é a versión máis común en galego, descoñecemos a razón pola preferencia do termo en castelán cando foi oficializado o topónimo.
Os apelativos "acea" e "aceña" proveñen do árabe as-sanya 'nora, muíño da fariña'. No dicionario "acea" é definida como "Muíño situado nunha ría, que aproveita para o seu funcionamento a auga acumulada durante a preamar". Este foi o caso deste lugar.
As aceas non tiñan "rodicio" senón unha roda vertical similar a unha nora.


ACIDO, O (Galdo)
Este topónimo é interpretado por Nicandro Ares como derivado do latín acinitum, sitio onde abunda o acinus 'herba silvestre, acio'. Cf. p. 505 de N. Ares. "Estudos de toponimia galega". Vol I.
Este lugar figura co nome "ACIDO" no dicionario de Madoz (séc. XIX).

ADRADO, O (Covas)
Unha "adra" é "a parte que correspondeu a cada veciño cando se dividiu un monte comunal". Neste caso sería un "(monte) adrado", monte comunal repartido. Cf. DdD.


ALAMPARTE (Landrove)
Fermoso nome, a partir de "alemparte", un adverbio arcaico co significado de "da outra banda, do outro lado", aplicado a terreos e lugares, indicando "da outra banda do río".

ALBARIÑO, O (Viveiro)
Segundo Navaza, os termos "Albariña" e "Albariño" son diminutivos de "albar" para formas fitotonímicas como "carballo albariño", "uva albariña" ou "toxo albariño". Tamén sindica que algúns dos topónimos "Albariño" e "Albariña" podería ser diminutivo de "árbore", de arboriña > alboriña. Cf. G. Navaza, 
2006. "Fitotoponimia Galega". 

ALBOI (Celeiro, Faro)
Aparece atestado no Catastro de Ensenada para Faro de 1753, ao describir os límites da freguesía:
 .. "al sitio de alboy"...
De *(uilla) Albonii, forma en xenitivo de Albonius, referindo ao nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. O nome Albonius, xa atestado en época romana na Península Ibérica e na italiana, tería orixe quer latina, a partir de Alb(i)us, ou prerromana.

ALFEIRÁ (San Pedro de Viveiro)
Significado asociado a unha das seguintes posibilidades:
* Podería vir de alcume de 'persoa que se alfeira ("encrespa, irrita") facilmente'.
* Derivado de "alfeiro": "coidador de porcos". É un termo recollido no galego medieval e no portugués actual. Cf. Priberam DDGM.
* Derivado de significado alternativo de "alfeiro": "gado que non cría. É un termo tamén recollido no portugués actual. Cf. Priberam.

Este lugar figura con este nome no dicionario de Madoz (séc. XIX).

ALLÁS (Chavín)
Plural de "allal": "alleiro", terreo plantado de allos ou propicio para eles.
 Pode referirse tamén aos allos bravos: dado que as aliáceas abundan en campóns e prados, e teñen certo interés para o gado, algúns destes topónimos aludirían aos allos bravos. Así o propón Coromines (OC, voz Aiades) para topónimos cataláns na montaña como Puig dels Alls o Mas de l’Aller.
 A existencia do topónimo "Allares" en Valcarría reforza esta hipótese  - no entanto, Navaza mantén a dúbida sobre a súa orixe fitotoponimia (cf. G. Navaza, "Fitotoponimia galega").

Por outro lado, co maior respecto para Nicandro Ares, cremos improbábel a orixe que postula para este topónimo, a partir do patronímico Allius: aínda que non se poida descartar totalmente, sería estraño, pois tería sido unha forma mixta, derivada a partir do xenitivo xermánico Allianes, non imposíbel mais improbábel. Se xuntamos esta baixa probabilidade coa alta ocorrencia como fitotopónimo (e.g. en Valcarría), aplicamos a "navalla de Occam" e decantámonos por ser plural de "allal", sen complicármonos máis. 

ALLARES (Valcarría)
Tal como indicamos para "Allás" , alude probablemente a un terreo plantado de allos ou propicio para eles. Pode referirse tamén aos allos bravos: dado que as aliáceas abundan en campóns e prados, e teñen certo interés para o gado, algúns destes topónimos aludirían aos allos bravos. Así o propón Coromines (OC, voz Aiades) para topónimos cataláns na montaña como Puig dels Alls o Mas de l’Aller.
A existencia do topónimo "Allás" en Chavín reforzaría esta hipótese. 
No entanto, para Allares, Navaza mantén a dúbida da súa orixe semántica (cf. G. Navaza, "Fitotoponimia galega").
Alternativamente, podería interpretarse como variante de "anllares", do latín angularis, indicando un punto de unión de dous ríos ou un cóbado do río. A outra interpretación de "allar/anllar" ("espazo ao lado da lareira onde se ten a leña") que apunta Nicandro Ares, pois sería un topónimo "anecdótico" que non parece encaixar, máxime coa certa frecuencia en que aparece na topoinimia galega: "Allar" aparece unha vez, no Porto do Son, e "Allares" aparece en Viveiro, en Xove e en Coirós. Esta frecuencia non se explica para o "lugar ao pé da cociña onde se garda a leña", máxime cando, por exemplo, o termo "lareira" apenas aparece dúas veces na toponimia galega.
Non cremos que derive do patronímico Allarius, postuado por Nicandro Ares (cf.  N. Ares, 2011, "Estudos de toponimia galega". Vol I), pois tería que derivar dun caso nominativo latino, extremadamente infrecuente. 

ALTAMIRA (Viveiro, Galdo, Faro)
É un topónimo relativamente frecuente en Galiza e no resto da Península. Aínda que pareza ter un significado transparente, moi probablemente non ten nada que ver co verbo "mirar", senón que é un topónimo de orixe prerromana.
De feito, mira é un elemento presente en hidrónimos como Mirante (<*Mira-nt-i), Miranzo (<*Mira-nt-io), etc, que inclúen sufixos -nt- de orixe prerromana. É interesante reparar tamén en Mirela, coa típico diminutivo do cauce alto dos ríos (e.g. o "Sarela"), que volve a confirmar o carácter hidronímico do elemento *mira. Para confirmar aínda máis este carácter hidronímico, estes casos de Viveiro e Galdo, os "Altamira" están situados á beira do río. Da mesma raíz tamén derivarían outros hidrónimos como "Mera".
En canto ao elemento inicial "al-t-", podería corresponder coa raíz indoeuropea *al- 'elevar', o mesmo que o latín altus ou o celta alto.


No entanto, tamén podería ter acontecido que a orixe do
s tres topónimos "Altamira" existentes no concello tivesen relación co viscondado de Altamira, talvez este fose o lugar orixe de tal viscondado ou ben simplemente propiedade do viscondado, tal como comentamos de seguido. 
Viveiro pertenceu no século XV ao primeiro Visconde de Altamira, aínda non é claro se a orixe do viscondado de "Altamira" foi en Galiza ou non. Parece ter sentido que fose así, e que tivese a orixe na poboación de "Altamira" en Galdo. Alternativamente, tamén se postula que tivese a orixe na "Altamira" de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), un cerro onde houbo unha fortaleza ata o século XIX (cf. aquí); sexa como for, tal como indicamos, poderia ser que o nome referise a propiedades do dito viscondado.

Este lugar figura con este nome no dicionario de Madoz (séc. XIX).

ALVARELLE (Covas)
Podería corresponder con (uilla) Arborelli, forma en xenitivo de Arborellus, nome en diminutivo de Arborius, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe latina.
Alternativamente, o termo podería proceder dun dimunutivo de árbore, arborella, que tería relaxado a pronuncia a arborelle como ocorre noutros casos con esta terminación. Cf. aquí.


AMARELÁ (Galdo)
Este topónimo xa foi estudado por Piel, derivándoo de (uilla) Amarellana, indicando que a antiga uilla tería pertencido a unha persoa chamada Amarellus (cf. J. Piel, "Estudos de linguística histórica galego-portuguesa"). Se fose este o caso, estaría emparentado co topónimo Marelle existente en Ribadeo.


Alternativamente, derivaría do hidrónimo prerromano paleoeuropeo *am-, cun significado relativo a "suco, canle, cavar". Cf. p. 212 de E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega". Estaría, por tanto, relacionado cos topónimos Amosa (varios), A Amoá (Cabanas) e As Amoás (Sumoas).
Alternativamente, pode derivar do adxectivo amarelo, no sentido de "(terra) amarelenta".
Similarmente, Nicandro Ares apunta, citando a Leite, a posibles orixe no nome dunha planta de cor amarela. Cf. N. Ares, 2011. "Estudos de toponimia galega". Vol I. 

Este lugar figura con este nome no dicionario de Madoz (séc. XIX), aínda que vén sen o til, como ocorre cos demais nomes.

AMARGOSO, O (Boimente, Chavín)
O Catastro de Ensenada para Chavín (1753) atesta este lugar ao mencionar os límites da freguesía:
     ..."del que sigue tambien al marco de amargoso"...
O significado incerto, probablemente de "O Margoso", ou "O Samargoso".
No caso de derivar de "Margoso", indicaría "lugar onde abunda a marga, rocha arxilosa de cor abrancazada, moi rica en cal, usada para fertilizar a terra".Cf. DdD.
Esta hipótese refórzaa a existencia do topónimo "A Margosa" no concello de Pol e "O Prado Marguento" en Cangas.
Teóricamente, tamén "margoso" puido ter o significado de "morteiro", 'lugar estercado para viveiro de hortalizas". Este é o significado de "marxal", adicional ao de "lugar onde abunda a marxa ou margo". Porén, rexeitamos en principio esta hipótese por localizarse "O Amargoso" en terreo de monte, impropio para este fin.
Unha alternativa probábel é a de derivar de "O Samargoso", "lugar onde abunda o samargo" (saramago). Así, existen "As Samargueiras" en Cospeito e "O Monte do Samargal" en Monfero. A evolución daríase ao esquecerse o signficado orixinario, e por "etimoloxía popular" evolucionar "O Samargoso"> "Os Amargosos"> "O Amargoso".
Se analizamos a distribución xeográfica, pódenos dar algunha pista: a variante "samargo" dáse maiormente no oeste de Galiza, frente ao leste que mantén "saramago". Isto ocorre tamén na toponimia, onde no norte se rexistran un "Samargueira", dous "Samargoso", un "Samargal", dous "Amargoso/a", e un "Amargosal" frente ao centro e sur onde que rexistran 17 "Saramagoso" ou "Saramagal". Todo isto, parece apontar a que os dous topónimos "Amargoso" proveñan de "Samargoso". Porén, tampouco é proba concluínte.

Finalmente, cremos que se pode desbotar unha orixe na caracterización do terreo de "amargo", referido á calidade da terra ou asociado ao alcume de antigo posesor. A razón para rexeitalo é que o sufixo -oso serve para adxetivar nomes (chuvia/chuvioso), en canto neste caso "amargo" é xa adxectivo, e por tanto *"amargoso" nin existe nin é necesario.

AMIDAL, O (Covas)
AMIDO, O (Faro)
Lugar onde abundan os ameneiros ou amieiros.

AMEIXOA, A (Vieiro)
A orixe do nome deste núcleo habitado é incerta. Posibelmente estea relacionado cos topónimos "Ameixón" existentes no concello e noutros (ver máix abaixo os comentarios de "A Pasada da Meixón"). De feito, ameixoa sería o feminino de ameixón. 
Nicandro Ares considera Ameixoa como diminutivo do substantivo "ameixa" ‘molusco bivalvo comestible’ (cf. N. Ares, "Estudos de toponimia galega". Vol I, 2011). Porén, non parece moi probable esta orixe para un topónimo.
Alternativamente,  é interpretado como posíbel diminutivo do homónimo "ameixa" 'froita da ameixeira', do latín damascēna e con abundante presenza na toponimia. Cf. C. Pérez. "Toponimia e variación dialectal en galego. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá", 2015. 
Tamén podería estar relacionado co verbo "ameixoar" ("xuntar as ovellas, as galiñas, etc).

 Por outro lado, cremos que se pode descartar unha orixe en *mansionola, diminutivo do termo latino mansione 'pousada', pois na zona de Viveiro historicamente o diminutivo latino -ola derivou ata -oá ("teiroá", Eiroá, etc).

ARADA
, A (Landrove)
Sen documentación antiga que probe o contrario, o máis probabel é a orixe obvia en "arada", do verbo "arar". Existen topónimos similares relativos a tareas agrícolas, tais como "As Cavadas".
Alternativamente, podería ter unha orixe en "hedrada". Así tería evoluído do latín hederata > a eerada > a erada> a arada, tal como postula Martínez Lema (cf. aquí).
Tamén podería vir de "adrada", de "adra", "a parte que correspondeu a cada veciño cando se dividiu un monte comunal". De feito rexístrase o topónimo "Adrado" en Covas.
Finalmente, aínda nos queda tamén a alternativa prerromana: Edelmiro Bascuas apuntou a posibilidade de parte dos topónimos "Arada" existentes na xeografía galega e portuguesa ter derivado da forma *arat-, presente en hidrónimos de orixe paleoeuropea, formada da raíz indoeuropea *er-'moverse'. Cf. p. 31 de E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega".


ARALDE (Magazos)
Derivado de *(uilla) Aroaldi, forma en xenitivo dun posesor medieval chamado Aroaldus, nome de orixe xermánica.

Este lugar figuraba aínda como habitado, con este nome, no dicionario de Madoz (séc. XIX).

ARANDOS, OS (Boimente)
Derivaría de "Os Sarandos", e este á súa vez de "Os Serandos", topónimo tamén rexistrado na Coruña. Na Coruña tamén existe "O Sarandón", que confirmaría "Sarandos".
"Serandos" podería estar relacionado con "Serantes" e, por tanto, podería ser de orixe céltico ou precéltico, vindo da raíz indoeuropea *ser- 'movimento, fluxo'.
Alternativamente, podería derivar de "arando", o froito da arandeira, aínda que non sexa nome común na zona, polo menos actualmente.


AREA (Faro)
Ata o século pasado, o apelativo "area" tiña tamén a acepción de "areal", "praia", se ben esta acepción, se ben logo perdeuse na fala en favor do termo "praia", aínda que perviviu na toponimia. Daí que atopamos na toponimia praias chamadas "Area Longa" ou "Area Grande".

Concretamente, este núcleo de poboación de Area xa aparece nun documento mindoniense de 877 no que menciona unha "Villam de Arena sub monte de Faro", sen dúbida correspondente con este topónimo. 
En Area estivo a antiga vila romana e altomedieval de Estabañón.  De feito, aínda Area figuraba como "Area de Escabañon" no Censo de Pecheros de 1528, onde Escabañon é  unha gralla por Estabañón. Este antigo núcleo de poboación, do que quedan restos arqueolóxicos, que quedou asulagado polas augas (un estudo da Universidade da Coruña sobre la altura de las mareas do ano 500 A.C.  ata o 500 D.C. concluíu que desde entón o nivel subiu dous metros). As escavacións realizadas hai unha década atoparon alí restos de dúas vilas, unha tardorromana e, encima, outra medieval (cf. aquí). Atopáronse restos de factoría de salazóns antiga, aínda que sen datar con precisión (cf. p. 38 de L. Lagóstena "La producción de salsas y conservas de pescado en la Hispania Romana ..., Part 3).

ARMADA, A (Galdo)

Unha "armada" remite a unha trampa para cazar animais.

AROI (Valcarría)
A orixe deste topónimo, ligado a un núcleo de poboación, estaría en (uilla) Aronii ou en 
(uilla) Aaroni, formas en xenitivo respectivamente de Aronius ou de Aaronus referindo ao nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola). Se o nome orixe fose Aronius, tería orixe latina (dunha previa orixe etrusca). Se a orixe for Aaronus, este é antropónimo de orixe hebrea, a través da tradición cristiá greco-latina.
Existen dous núcleos de poboación chamados "Arón", en Cedeira e en Cerdido respectivamente, que terían a mesma orixe. O "Arón" de Cerdido figura atestado en 1473 como "Aroee", o cal semella confirmar algunha das dúas orixes indicadas.

Alternativamente, podería tratarse dun hidrónimo *arone, derivado da raíz paleoeuropea *er-/*or-. Esta é a orixe que propón Bascuas (cf. p. 26 de  E. Bascuas, "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega"). No entanto, cremos que se pode rexeitar, tratándose os "Arón" e "Aroi" coñecidos de núcleos de poboación, semella máis probábel proviren dunha forma en xenitivo indicando nome de posesor da uilla altomedieval.


Este lugar figura con este nome no dicionario de Madoz (séc. XIX).

ARREDOADA, A (Landrove)
Do verbo "arredoar", coas dúas acepcións: "rodear, ir arredor" e "redondear". De feito, neste caso dá nome a un lugar situado nunha curva, nun couce do terreo.
Este lugar figura con este nome no dicionario de Madoz (séc. XIX).

ASNA
, A (Landrove)
Orixe incerta, podería ter a orixe no termo "asno", quer referido ao alcume dun antigo posuidor, quer a unha situación anecdótica.
Alternativamente, pode derivar da raíz paleoeuropea *ap-s-, frecuente en hidrónimos. Cf. p. 179 de E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega".

ÁSPERA
, A (Magazos -lugar do Outeiro)
Alén da alusión a "terreo áspero", tamén se refire a terreo de bouza, ou terreo escarpado. Viría de "(terra) áspera", ou incluso do latín "aspera loca" (cf. pp. 306 de A. Moralejo. "Toponimia gallega y leonesa". 1977).
Falta comprobar se tamén neste caso (o mesmo que ocorre e.g. no caso da "Aspra" das Negradas), parece corresponder á acepción rexistrada noutras zonas do norte: un cerro de superficie rochosa (cf. aquí).

ATALAIA
, A (Celeiro)
Unha "atalaia" é un lugar de vixilancia; neste caso sería de vixilancia para a captura das baleas e similares similares que entraban na ría. 
Atalaia deriva do árabe aṭ-ṭalā’iʕ "os sentinelas"; temos a voz "atalaieiro" co sentido de "vixilante, outeador de baleas".
Hai topónimos "Atalaia" en toda a costa da Mariña: en Bares, Viveiro, Xove, Burela, etc.


A pesca da balea era común no Cantábrico desde antigo. Xa en 1286 hai documentada actividade baleeira no porto de Prioiro (Ferrol). Bares e San Cibrao aparecen citados en 1291.
Nos primeiros tempos, a actividade baleeira nas costas galegas era desenvolvida maiormente por pescadores vascos.  
No final do século XVI, os galegos xa desprazaran totalmente aos baleeiros vascos. 
A captura intensiva neses séculos levaría á práctica extinción  da especie nas costas galegas a finais do século XVII, cesando a actividade baleeira costeira.
Cf. aquí.


Figura atestado no ano 1291 un préstamo aos baleeiros de Bares:  "Et disso que pinnorara aos baleeyros de Vares vi çentos mor". Tamén figura en 1349 un "Johan Peres baleeyro", en Pontedeume, cando actúa de testemuña (cf. E. Cal. "Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo").

AURÁ (San Pedro de Viveiro)
A orixe deste topónimo, correspondente a un núcleo de poboación, é incerto ao non dispoñermos de documentación antiga.

Podería derivar do apelativo de orixe prerromana  aura 'auga' (cf. p. 190 de E. Bascuas, 2014. "Novos estudos de hidronimia paleoeuropea galega"), do mesmo modo que existe un "Costaaurá" en Mañón, así como Auras e Aurau en Cariño, e tamén o río Ouro, antigamente documentado como Aurio (cf. p. 124 de E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega"), orixe do topónimo Valadouro. Igualmente  "Os Ouraos" e "Ourao" neste concello terían a mesma orixe.

Alternativamente, o profesor Piel derivou este topónimo Aurá de *(uilla) Auriana, dun posuidor chamado Aurius ou Aurianus, usando a derivación -ana, a tradicional forma latina para referirse ao posesor dunha uilla (granxa, expotación agraria). Porén, esta interpretación non explicaría outros relacionados, como o de Costaaurá (Mañón) ou Aurau (Cariño).
Este lugar figura con este nome no dicionario de Madoz (séc. XIX).
Ver tamén a entrada "Ouraos" para máis comentarios.


BALADÁS (Chavín)
De "Abeledás", plural de "abeledal", lugar con abelairas.
Aínda que as formacións con doble sufixo abundancial (-edo + -al) non son frecuentes, tampouco sería un caso excepcional, así "louredal", "toxedal", etc.
Alternativamente, aínda que non semella moi probable, derivado de *valadal, no sentido de "abundancia de valados".
Existe outro "Baladás" en Valdoviño, así como un "Valadás" en Melide. 
A aférese nestes casos non é estraña, así "O Abelaedo", lugar do concello do Vicedo, é xeralmente pronunciado como "O 'belaedo".

BALEA, A (Viveiro -lugar de Naín)
O lugar xa aparece  atestado como "Balea" no 1545 nun "apeo" do Mosteiro da Coalleira (cf. E. Cal, 1983. "El monasterio de san Miguel de la isla de la Colleira"). 
Neste lugar hai un casarío, situado entre Naín e Naín de Arriba.
Dada a situación do lugar, non preto da costa, non está directamente referido ao mamífero de dito nome.
Por outro lado, non moi lonxe desta "Balea" atopamos o "Muíño da Balea", ao pé doutros muíños.
O topónimo podería remitir a  "A (terra) balea", pertencente a unha persoa apelidada ou  Balea ou alcumada "Baleo". No entanto, aínda que xa atopamos o apelido en documentos medievais,  non aparece nesta zona como apelido (cf. "Cartografía dos Apelidos de Galicia", ILG).
Por outro lado, poderíamos pensar nalgunha referencia hidronímica, pero non ten grandes regatos darredor. Cremos que o topónimo debe remitir aos posesores do lugar, non ás características do lugar.

BALGUETA, A (Galdo)
Ver "A Valgueta".

BALSA, A (Valcarría)
Este rego está atestado no Catastro de Ensenada para Valcarría (1753) ao mencionar a existencia dun muíño "al sitio da Balsa".
O topónimo "balsa" é de orixe prerromana, e indica unha charqueira, un estanque, e tamén un lugar onde medra a vexetación.
F. Villar derívaa da raíz indoeuropea *bhel- 'branco, brillar', con extensión -s-. Cf. p. 299 de "Indoeuropeos y no indoeuropeos en la Hispania prerromana".
Alternativamente, cremos que podería ter a orixe na raíz indoeuropea *uel- 'virar', que Bascuas apunta para "Baleira" (cf. p. 315, E. Bascuas. "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega").
Finalmente, A. Tovar asígnalle unha orixe pre-indoeuropea, por ter correspondencia co vasco.

BALSEIROS, OS (Boimente)
O topónimo "balseiro" refire a un terreo cuberto de balsas ou charqueiras. 
Tamén pode remitir a unha familia de apelido ou alcume "Balseiro", que se asentarían antigamente neste lugar.
Os dicionarios tamén recollen a acepción do que ten o oficio de "conducir unha balsa para cruzar o río", cousa que non encaixa dada a situación do lugar.

BANDEXA, A (Faro)
O topónimo "Bandexa", aínda que semelle un significado transparente, moi probablemente se trate dun hidrónimo de orixe prerromana indoeuropea. 
En efecto, E. Bascuas e outros autores (V. Cocco ,J. M. Blázquez) para derivar topónimos como "Banduge" ("bandugium" en 1115, en Mesão Frio), semella que "Bandexa" derive da base hidronímica indoeuropea *band- 'gotear' (IEW 95). Cf. p. 51 de E. Bascuas "Aquis Ocerensis .." in ""Paleohispánica", núm 7, 2007 (aquí).
Tamén Boullón Agrelo deriva o topónimo Bandoxa (Oza dos Ríos) desa base hidronínima *band-, de onde derivaría tamén a divindade acuática prerromana Bandoga (cf. p. 150  de A. Boullón, 1999. "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)").
Este topónimo está presente tamén como hidrónimo no Valadouro e en Cervo.

BARALLA (Chavín)
BARALLA
, A (Boimente, Galdo)
O topónimo Baralla ten un significado e unha orixe controversa. En Galiza atopamos unha chea de "A Baralla", "As Barallas", así como  as formas diminutivas "Baralloá", "Baralló" e "Baralloca", o que demostra que era un apelativo de uso común antigamente.
Segundo M. Pidal, derivaría do latín varalia 'sebe de varas'. Cf. aquí. Esta etimoloxía  parece  encaixar sendo un topónimo frecuente.
No galego medieval, e aínda conservado, "baralla" tiña o significado de "rifa, disputa".  Algúns autores  interpretan que se referiría a lugares onde xurdiron litixios pola súa propiedade ou usufruto. Porén, parece haber excesivos topónimos "Baralla", e semella unha excesiva cantidade de "rifas". Amais diso, non encaixaría nalgúns deles, como os mencionados Baralloca e Barallobre. Tampouco encaixarían ben outros "O Baralló". O profesor Bascuas tamén interpreta así o caso de "Baralláns". Cf. aquí

A interpretación de orixe prerromana tamén é plausible, tendo en conta a existencia de Barallobre e de Baralloca. Aínda que  Barralloca non fose citado por Bascuas dentro dos topónimos con orixe na  raíz indoeuropea *war- 'auga', podería ter esa orixe. Apoiando esta hipótese, reparamos no típico sufixo prerromano -oca > -okka, ou tamén "Barallobre", coa terminación -bre que se asocia ao celta -briga 'fortificación'. 

O lugar deste nome situado en Galdo figura atestado no dicionario de Madoz (séc. XIX).

BARBEITO (Magazos)
O dicionario define "barbeito" como "terra de labor que se deixa descansar unha tempada sen sementar", ou tamén "terra de secaño".

BARGO, O (Faro, San Pedro de Viveiro -lugar do Barral)
Un "vargo" ou "bargo" é unha laxe ou lousa delgada, por veces usada para separar fincas.
Indicaría un lastrado ou palizada, cos indicados vargos, cunha finalidade quer divisoria, quer de protección.
A orixe de "vargo" é prerromana, celta, o mesmo que en castelán várgano 'Cada uno de los palos o estacas dispuestos para construir una empalizada'. No medieval "Liber Testamentorum" da Catedral de Oviedo menciónase "facere sepes et varganos", onde tamén semella indicar unha clase de valado ou palizada.

BATÁN, O (Chavín, Galdo)
O Batán de Chavín debe corresponder cun dos atestados no Catastro de Ensenada para Chavín (1753) :
     ..."dos Batanes de vatanar paño que llaman sayal, del Pais, "...

A voz batán vén do latín battere, bater, golpear. Os antigos batáns de auga eran dispositivos destinados á operación de abatanar ou bater os panos ou teas de lá ou liño fabricados nos teares caseiros. O tecido era batido por dous mazos hidráulicos. O batido tiña como finalidade desengraxar o tecido e darlle corpo. 
Os batáns ficaban ao pé dos ríos e ao funcionar facían gran ruído.

BASANTA, A (Covas)
Topónimo que remite a unha (agra/terra) de Basanta", sendo "Basanta" o apelido do posesor.
O nome "Basanta" é de orixe prelatina, co elemento prerromano indoeuropeo "-nt-".


BELLEGAL, O (Chavín)
Ver "O Vellegal".

BETRIGO, O (Landrove)
Probablemente derivado de Wittiricus ou Wittericus
, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval á que alude o topónimo. É un nome de orixe xermánica. 
É de notar que, sendo este  caso, a escrita correcta debería ser "Vetrigo".
Ten un curmán famoso, Guitiriz, coa mesma orixe etimolóxica.

BICÁS, OS (Valcarría)
Talvez orixinado nun alcume, de "terreos dos bicás", de "bical", "bicudo, con moito bico". No entanto, parece improbable, dada a relativa frecuencia deste topónimo en toda a zona, como p. ex. en Cervo.


BIDUÍDO (Galdo)
Indica un terreo onde abundan os bidueiros.


BIMBIAL, O (Valcarría)
De "vimbial", lugar onde abundan os "vimbes", "vimes".

BOIBAL, O (San Pedro de Viveiro)
O termo "boibal" podería derivar da raíz pre-latina *boi- 'rocha, pedra'. Isto parece encaixar ben no topónimo "Penas do Boival", no Cadramón (O Valadouro).
Alternativamente, rexístrase "bovia" como apelativo e topónimo, en Asturias e León. Así, G. Álvarez rexistra o apelativo "bobia" ‘paso natural entre montes’, presente na toponimia de Asturias e de León (cf. G. Álvarez, "El habla de Babia y Ladana", in Revista de Filología Española. Anejo XLIX. 1949). Garvens alega referencias documentais medievais ("illa bouia de Calabro", "illa bouia de Rouredo").

Canto ao significado, segundo esta acepción astur-leonesa, Concepción Suárez menciona o topónimo asturiano "La Boya" (Parana), ‘pastos altos de verano ya en el límite con Aller’. O significado sería ben o de ‘pastos, prados’ ou ben o de ‘paso entre montes, cole’. As dúas etimoloxías propostas son, por un lado a de Garvens, que parte dun elemento prerromano *bob ‘oco’, e que explicaría o significado de ‘pasaxe, porto’ (cf. F. Garvens, "Die vorrömische Toponymie Nordspaniens". 1961). Por outro lado, X. L. García e X. Concepción relaciónano co latín bove ‘boi’. Cf. aquí.

Existe tamén "O barranco do Boibal" e as "Penas do Boival" no Cadramón (O Valadouro).

BOIMENTE (Boimente)
De *(uilla) Bonimentii, forma en xenitivo de Bonimentius, referindo ao nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe latina.
No século XVIII atopámolo atestado como "Boiménte" (cf. aquí "Nomenclator o Diccionario de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, cotos redondos, cortijos...", 1789).

BOIRA (Chavín)
No dicionario "boira" ten dúas acepcións: a de "pequena poza que forma a choiva nos terreos sementados", e a de "néboa".
Tanto "Boiro" como o análogo portugués "Bouro" tradicionalmente élle asignada orixe xermánica; así, Piel derívao do gótico ou suevo *bûr 'casa', abundante na toponimia francesa (Cf. p. 233 de J. Piel, "Os nomes germânicos na toponímina portuguesa" in "Boletim de filologia", Tomo III).
Da mesma opinión é M. Costa, que o deriva do suevo *būrjō (v. Ostgermanisch, G. Köbler, "Gotisches Wörterbuch"), derivado do protoxermánico *būram 'casa, cuarto'. Cf. "Frornarea".

Por outro lado, tendo en conta o significado do apelativo "boira" mencionado previamente, cremos que non se pode descartar a orixe nun hidrónimo, podería vir dun antigo *buria, compartindo orixe co topónimo "Burela", tal como postulamos no blog sobre toponimia de Burela (ver aquí).

BORRALLEIROS (Vieiro)
A borralla é a cinza, o residuo de madeira totalmente queimada.
A orixe do topónimo pode estar nas actividades de roza: cando se cavaba na roza, facían borralladas cos toxos, etc, que servían de abono para a sementeira de centeo ou trigo que se facía na roza.

BORREIROS (Galdo)
O Dicionarios definen "borreiros" como "colmeeiros, comerciantes de cera en bruto" (cf. DdD), polo que podería tratarse deste caso sendo unha entidade de poboación, indicando o oficio dos seus habitantes.
Se tomamos como exemplo o Catastro de Ensenada, para As Pontes (1752) aínda veñen atestadas varias persoas co oficio de borreiros, comerciantes de cera.
Igualmente, no Catastro de Ensenada, para Vilavella (1752) está atestado:
.."un lagar deestruxar Borras dezera"...

Tendo en conta o anterior, e o feito de a grandísima maioría dos "Borreiros" e "Burreiros" trátarense de núcleos de poboación, cremos descartábel que remitan a "borra", na acepción de 'pouso, sedimento'

Por outro lado, cabe tamén a posibilidade de aludiren a "(terreos) borreiros", de "borra" na acepción de 'pouso, sedimento', ben por estar á beira do río e ser terra de aluvión ou ben residuo de queima para fertilizar o solo (cf. G. Navaza. "O nome dos lugares. Saiáns").
Martínez Lema defende igualmente para o mesmo topónimo de Begonte, a orixe en "borra" co significado de ‘sedimento, pouso’. Con iso indicaría unha determinada constitución do terreo debida á presenza de sedimentos, de orixe natural (por un curso fluvial, por exemplo) ou humana polas queimas destinadas a obter terras de pasto ou labradío.

BOSTELO 
 (Viveiro)
BUSTELO (Viveiro)
Bustelo é o diminutivo de "busto", lugar para pasto, "rabaño de gando vacún" ou "curral de bois e vacas".
O lingüista J. Piel matizou que especialmente se refire a “pastos altos, pastos de verán”, citando a Sarmiento, que xa adiantaba as mesmas ideas.
Gonzalo Navaza, na súa Toponimia de Catoira, di que os topónimos "Busto" e "Bustelo" naceron na Alta Idade Media como granxas ao cargo dunha familia de servos que coidaba os rabaños dun señor. Neste sentido, e seguindo a J. Moralejo, Miguel Costa deriva bustum do composto proto-céltico *bou-st-om 'estancia (para/de) vacas' (cf. Frornarea), á súa vez derivado da raíz indoeuropea *gwōw 'vaca' (IEW: 482).


BRIEIRO, O (Faro)
Aparece atestado no Catastro de Ensenada para Faro de 1753, ao describir os límites da freguesía:
 .. "y deste [marco] ba al do brieiro"...

Este topónimo foi estudado por Edelmiro Bascuas, que indica a súa situación ao pé de xunqueiras que o separan do mar (cf. pp. 454, E. Bascuas, 2001, "Mondoñedo y Valoría", in "Estudios Mindonienses", n. 17). En efecto, Bascuas remíteo a unha raíz fitonímica, a mesma presente no topónimo medieval Vallis Bria, actual "A Valoría" (Mondoñedo). Bascuas asígnalle a "brión", "brieira" e "brieiro" un significado de "xunqueira, xuncal", e lígao cun tema *brī-, relacionado coa forma céltica *brei-no- "xunco, espadana" reconstruída como tal por Corominas. Máis recentemente, Martínez Lema apoia igualmente esta interpretación. Cf. P. Martínez, "A toponimia das comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas na documentación do tombo de Toxos Outos (séculos XII-XIV).
Outra etimoloxía é a de F. Villar, que o relaciona co céltico *briga 'altura', aínda que é rexeitado poderosamente por Bascuas (cf. pp. 423-490 de E. Bascuas, 2001, "Mondoñedo y Valoría", in "Estudios Mindonienses", n. 17).

Alternativamente, podería vir de "camiño vrieiro", de "vrea" 'vereda', camiño ancho. Xa o rexistra Sarmiento con este nome. Cf. DdD. No entanto, semella máis ben pertencer ao conxunto de topónimos Brieiro, Brión, que dificulta esta interpretación relacionada con vrea.

BRIÓN, O (Valcarría)
O mesmo significado que "brieira" e "brieiro", de orixe prerromano, indicando "xuncal, xunqueira".
E. Bascuas remíteo a unha raíz fitonímica, a mesma presente no topónimo medieval Vallis Bria, actual "A Valoría" (Mondoñedo), ligado ao tema *brī-, relacionado á súa vez coa forma céltica *brei-no- 'xunco, espadana', reconstruída como tal por Coromines (cf. pp. 423-490 de E. Bascuas, 2001, "Mondoñedo y Valoría", in "Estudios Mindonienses", n. 17). Esta opinión é seguida por P. Martínez Lema. Cf. aquí.
Pola súa banda, Cabeza Quiles asígnalle unha orixe celta, con significado de 'castro, altura fortificada', talvez dun *brigonem (cf. F. Cabeza, "A toponimia celta de Galicia". 2014). No entanto, tamén recolle algunhas das interpretacións alternativas citadas seguidamente:
F. Villar (1995) postula unha orixe para os topónimos "Brión" en *Brionem, co elemento céltico *brig- "altura" seguido polo sufixo latino -onem. Cf. aquí. Porén, Bascuas descartou que tivese que ver con *briga. De feito, indica o exemplo de Brión (Ferrol), para o que a documentación medieval cita como “Briaria que fuit de fratribus…”.

Abundan os topónimos "Brión" por toda Galiza, tais como o concello de Brión, e lugares en Boiro, en Ferrol, en Bergantiños, en Rianxo, en Outes. É un topónimo xa documentado no século IX como Brione, e no século XII como Brion ou Briom.


BUDUAL (Galdo)
O sufixo -al indícanos que se trata dun termo abundancial, moitas veces referido a abundancia dun tipo de planta ou árbore.
Aínda que Navaza na súa obra de fitotoponimia non inclúe "budual" ou "budueda", si inclúe as formas similares "bodial", "bodiosa" e "budeiro" (cf. G. Navaza, "Fitotoponimia Galega". 2006).
Tendo en conta que en castelán están atestados bodenal e bodonal como 'xunqueira, terreo enlamado', e sendo bodonal o equivalente etimolóxico deste "budual", parece ser esta a interpretación máis plausible. En efecto, bodenal e bodonal foron analizadas por Corominas, así como as galegas "bodial", "budueda", que terían igual significado, simplemente muda o sufixo abundancial usado. 
Seguindo esta hipótese, queda a pregunta de se a motivación seria referida a unha "xunqueira" ou ben a un "terreo enlamado". A resposta parece dárnola a existencia en castelán/leonés de "bodonal" e similares co significado de  ‘humedal, charca’, cunha presenza en numerosos puntos das provincias de Zamora e Salamanca, "pero no en Castilla" (cf. P. Riesco, 2011. "Testimonios toponímicos del léxico arcaico de las provincias leonesas)
Xa que logo, o máis probable é que se refira a "humedal", talvez con abundancia de xuncos, xunza ou similares.

Por outro lado, non podemos descartar que proveña de "bedueda", e por tanto indicaría un lugar onde abundan os bedueiros.

Atopamos tamén "Bodoedo" en Xove, que tería a mesma orixe, así como un "Budual" en Galdo, probablemente coa mesma orixe tamén, sexa cal for. 

BUIO, O (Boimente)
A orixe deste topónimo é controversa.
E. Rivas e J. M González falan dunha raíz hidronímica celta *bed-, *bud-.
Podería estar relacionado con "Buño", o mesmo que Troia e Troña, Baio e Baño (cf. E. Bascuas "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia". 2006).
O topónimo "Buio" é relativamente frecuente, así o atopamos, por exemplo, en Burela.

BURGO, O (Faro)
Do germánico burg "fortaleza, castro", do cal pasou ao latín. Na Idade Media nomeaba un núcleo formado arredor dun castelo ou dunha cidade amurallada, para designar, posteriormente, unha aldea ou vila pequena, dependente doutra maior ou máis importante, que ficaba próxima (cf. "Gran Diccionario Xerais da Lingua". 2000). 


CABANDELA, A (Viveiro)
Este lugar está atestado no Catastro de Ensenada, tanto para Magazos (1753) como para Viveiro (1752), ao relatar os límites das freguesías:
            ... "al coto de Cabandela" ..
Diminutivo  de "cabana", do latín capanna 'cabana'.  Inclúe o diminutivo en -ela, que nos remite á súa antigüidade.
O Nomenclator rexistra outro en Xove.

CABRADOIRO, O (Valcarría)
Podemos interpretalo como "quebradoiro" ou "crebadoiro", metaforicamente polo accidentado do terreo. O sufixo -oiro, indicativo en xeral dunha acción ou dunha ferramenta, dálle encaixe nesta interpretación. A evolución non presenta maiores problemas: quebradoiro > crebadoiro > crabadoiro > cabradoiro.
Podería ser tamén "cravadoiro", ainda que non parece convincente un lugar onde se efectuan accións de "cravar".

Este topónimo ten certa frecuencia, así, existen outros "Cabradoiro" nos Devesos (Ortigueira), nas Oiras (Alfoz), en San Simón da Costa (Vilalba), etc.


CACAVIÑA (Galdo)
Diminutivo de "cácavo", do latín caccabus "pota", por analoxía coa orografía do lugar, depresión, o fondo dun monte.


CACHEIRO, O (Valcarría e Vieiro)
O nome "cacheiro" podería estar relacionado con "terreo de mato, de monte, que se roza e queima para sementar trigo ou centeo". Porén, dada a situación dos dous topónimos do concello, en terreos nos vales, sen estaren próximos a monte, non parece axeitada. Di Sarmiento: Cachar significa rozar y quemar un terreno lleno de matorrales para sembrar en él centeno o trigo. Cachada es esa heredad y cacheira un terreno muy espacioso para el mismo fin.
Outra acepción rexistrada sería a que se usa actualmente en Dodro: "leira pequena traballada e coidada preto das aldeas".
Hai "Cacheiro" en varios lugares do concello limítrofe do Vicedo; no de Mañón existe "As Cachizas", que podería estar relacionado.

CACHÓN, O (Covas, Faro, Galdo)
O nome "cachón" significa "fervenza de auga", "cascada". 


CACHOPAS, AS (Covas -lugar de Nogarido)
O dicionario define "cachopa" como "toro (tronco) groso e vello, ben aínda en pé ou xa cortado". O topónimo indicaría, por tanto, un lugar onde había cachopas.

Aínda que  "cachopa" teña  tamén a acepción de "ama de casa", é descartable, pois a súa presencia como topónimo sería como alcume, e non xustificaría a abundancia de topónimos "cachopa" en Galiza.

CADAVAL, O (Covas, Magazos)
Lugar onde abundan os cádavos:"toxal queimado no que permanecen os cepos dos toxos en pé". Cf. DdD.

CAL de MORÁS (Valcarría)
Cal das amoreiras. Morás é o plural de "moral", onde hai "amoreiras".
Tamén pode provir de (fundu/uilla) Mauranis, referindo ao nome do antigo poseedor medieval do lugar.


CALEIRA, A (Chavín)
Este topónimo, relativamente frecuente en Galiza, indica un "lugar onde se extrai o cal, ou forno onde se queima o cal". Cf. DdD.

Aínda que o apelativo "caleira tamén corresponde co nome dunha planta, é improbable que sexa esta a interpretación correcta, sería estraño tal frecuencia de topónimos referidos ao nome dunha planta sen uso especialmente relevante. Aínda máis sendo o nome en singular, referindo por tanto á presencia dunha única planta.


Este lugar aparece no Dicionario de Madoz (1845-1850)  con este mesmo nome.


CALVARIO, O (Celeiro, Landrove -lugar de Portociño)
Referido á existencia de cruces, ligadas ao culto do Via Crucis, o cal é evidente no "Calvario do Adro" en Galdo.

CALVO, O (San Pedro de Viveiro)

CALVOS, OS (Covas)
CALVOSO (Chavín)
Tanto "Calvo" como "Calvelo", Calvela, Calvoso e Salveira remiten a un lugar sen vexetación arbórea ou arbustiva. 
Está atestado "decalvar" por exemplo en León no 1022 "illo rouoreto montani que taliaront et dekaluaront" (G. del Ser, 1994, "Colección diplomática de Santa María de Otero de las Dueñas (León)".
No momento de lles ser asignado estes nomes, é de supoñer que toda a contorna era bosque.
O lugar d' "O Calvo" aparece no Dicionario de Madoz (1845-1850)  con este mesmo nome.

CALZADA, A (Landrove)
Topónimo transparente, aludindo a un camiño empedrado que pasaría por este lugar.

CAMBELA, A (San Pedro de Viveiro, Valcarría e Magazos)
Unha "cambela" é un pau retorto. Por extensión, un arado antigo.
Unha orixe alternativa sería do diminutivo de "camba".
Podería referirse a un alcume de antiga propietaria (ou propietario: "O da Cambela").


CAMIÑO do CACHÓN (Faro -lugar do Cachón)
Un "cachón" é sinónimo de "fervenza", augas que caen en cascada.


CAMPELAS, AS  (Boimente)
A voz "campela" é o diminutivo de "campa", derivado de "campo". O dicionario de Constantino García recolle "campela" como "camposa" e tamén como "prado pequeno".
Se a interpretamos puramente coa acepción de "campa" en diminutivo, entón pode aludir a unha pequena "campiña no monte". 

CAMPO de ARCA (Valcarría)
Topónimo que nos remite a un campo onde había ou hai unha "arca", probablemente aludindo aos restos dun dolmen (os esteos e a furada).

CAMPO de VERDES (Viveiro)
Topónimo que nos remite a un campo no cal a terra é moi vizosa, con abundancia de vexetación.
Aparece atestado no Catastro de Ensenada para Magazos de 1753, ao describir os límites da freguesía:
 .. "al sitio de birdial de berdes"...

CAMPO DO BASOI
 (Magazos)
Aparece atestado como "peña de bajoy" no Catastro de Ensenada para Magazos de 1753, ao describir os límites da freguesía.
A orixe do termo "Basoi" probabelmente sexa en (Pinnam) Bagioi, co nome dun antigo poseedor da pena, ou dunha uilla altomedieval. É un nome de orixe xermánica (de *bagi 'rifa' e o sufixo -oi).

CAMPO DO BISPO, O (Landrove)
O termo "Bispo", do latín episcopus, pode deberse ao uso deste como alcume ou sobrenome familiar. Alternativamente, talvez indicase unha antiga pertenza á xurisdición episcopal.
É tamén preciso ter en conta que o termo "Bispo" como elemento onomástico persoal é frecuente na documentación altomedieval (Cf. A. Boullón, 1999. "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)").


CAMPO DOS BOIS (Vieiro)
O termo "boi" neste topónimo pode provir ben do significado obvio, e por tanto podería indicar algo como "campo onde pacen os bois". Alternativamente, tamén pode provir da raíz pre-latina *boi-, "rocha, pedra", e por tanto significaría "campo das pedras".


CAMPÓN, O (Covas, San Pedro de Viveiro)
O termo "campón" indica un prado de secano de moita extensión. Cf. DdD.


CAMPO MILLÁN (Faro -lugar do Monte Faro)
Podería ter unha destas duas orixes:

 • Campo con plantas chamadas "millán", unha planta "poácea" que nace nos terreos de cultivo. Cf. portugués "Milhã". 
 • *Campu Aemiliani, campo dun posuidor de nome Aemilianus
CANDALBARES (Celeiro)
De "candos albares", e por tanto, "retoños de castaños moi claros", pois un "cando", segundo o dicionario, é un "retoño grande do castaño". Tamén está documentados "toxo albar" e "rebolo albar" (cf. DdD).
Segundo G. Navaza, o termo "cando" en xeral designa "póla seca", "vara para alumar", "pau queimado", "guizo, chamizo" (cf. aquí). Canto á etimoloxía, é discutíbel, aínda que parece remontar a unha raíz indoeuropea *(s)kand- 'resplandecer, brillar', 'lúa', como no lat. candeo "brillar", "arder" e os seus múltiples derivados, como "acender", "candela", entre outros. Partindo desta raíz postulouse un elemento céltico *kando-, e kandanos, do que derivaría o asturiano cándano e o galego "cando".

Existen en Galicia multitude de topónimos relacionados: Candaedo, Candaendo, a Canda, o Candal, Candaoso, Candaosa, etc. En Asturias, León e Zamora existen as formas correspondentes Cándano, Cándana, Candanal, etc.


CANCELAS, AS (Chavín)
O significado é transparente, unha "cancela", do latín tardío cancella. Na toponimia dá nome a un terreo, curral ou lugar pechado por unha cancela, a cal evitaba o paso do gado e das persoas.

En paralelo á súa vixencia, o apelativo "cancela" cristalizou na toponimia ben cedo. Atopámolo como topónimo, a modo de exemplo, nun documento de 1399:
       " .. outro tarreo que faz na cancela de Goente .."

Eladio Rodríguez, a respecto das cancelas, fai no seu dicionario un comentario etnográfico  indicando a crenza de que antigamente se reunían as almas dos defuntos xunto delas e por iso non se pechan con violencia, para non mancar os espíritos que veñen do máis alá (cf. DdD).

CANCELA das ABROTIAS, A (Boimente)
Unha "abrotia", "abrótea" ou "abrótega" é unha "planta herbácea medicinal e ornamental, da familia das liliáceas".
Aínda que poidese parecer estraña a referencia a esta planta, este topónimo non é un caso illado: así atopamos "A Chaira das Abrotias" en Lobios (Ourense), "A Chan das Abrotias" na Lama (Pontevedra), ou "A Revolta das Abrótegas" en Aranga (A Coruña).


CANDAOSO, O (Boimente -lugar do Buio)
Garabullal, lugar onde hai "candos" ("garabullos", "guizos"). Cf. aquí. Cf. E. Rivas (2001).
Ver "Candalbares" para máis información sobre o termo "cando".

CANDORCAS, AS (Chavín -lugar das Cabeceiras)
Este topónimo é relativamente frecuente en Galiza.
O termo "Candorca" probablemente derive de "cand-" + "orca".
O termo "cando", segundo G. Navaza, designa en xeral "póla seca", "vara para alumar", "pau queimado"(cf. aquí). Abondan, así, os topónimos "Candaedo" e similares.
Parece derivar dunha raíz indoeuropea *(s)kand- 'resplandecer, brillar', como no lat. candeo "brillar", "arder". Partindo desta raíz, postulouse un elemento céltico *kando-, e *kándanos, do que derivaría "cando".

A respecto do elemento -orca, Gª de Diego suxeriu que podía ser un adxectivo ‘cóncavo, profundo’, que ocasionalmente adquiría valor sustantivo ‘cova, sima’. Almeida Fernandes relaciona -orca con ‘dolmen’. Cf. aquí. Cremos que, tendo en conta a súa representacion nos topónimos galegos, como "Pandorca", "Candorca", "Cavorca" ('barranco profundo'), "Cañorca", "Lamborca", así como en portugueses como "Palorca", tórnase bastante probable ese significado de "sima, barranco".

En concreto, o topónimo "Candorca" parece confirmar que, na maioría destes topónimos, o primeiro elemento é adxectival, e o apelativo é orca: "cand-" tén sentido como 'brillante', e o feito de ir "-orca" en femenino, parece apuntar a que non é sufixo ou adxectivo, pois nese caso, sendo asociada a "cando", sería candorco.

É importante notar que, con certa seguridade pode descartarse unha orixe no apelativo "candorca" 'orca, cetáceo' e tamén 'muller grosa e suxa': aínda que nun topónimo podería encaixar como alcume, é improbable se temos en conta a relativa frecuencia deste topónimo . Máis improbable aínda unha vez que vemos a frecuencia dos topónimos en -orca/-orco.


Este lugar aparece no Dicionario de Madoz (1845-1850)  con este mesmo nome.

CANDOVELLO, O (San Pedro de Viveiro)
Do sintagma "Cando Vello". Un "cando", segundo o dicionario, é un "brote grande do castaño". Segundo G. Navaza, o termo "cando" en xeral designa "póla seca", "vara para alumar", "pau queimado", "guizo, chamizo" (cf. G. Navaza, 2006, "Fitotoponimia galega").
Ver "Candalbares" para máis información sobre o termo "cando".
Este lugar aparece no Dicionario de Madoz (1845-1850)  con nome "CANDO BELLO".

CANEIRO, O (San Pedro de Viveiro)
Un caneiro é un "cano", unha canle, en particular as cales axeitadas para a pesca.

Os "caneiros" xa foron definidos por Sarmiento como "los canales de los ríos para la pesca" (M. Sarmiento (1746-1755c): Catálogo de voces y frases de la lengua gallega").

O dicionario de M. Valladares (1884, "Diccionario gallego-castellano") dálle un sentido máis específico, que talvez fose o caso: 
    "Canal de pesca, compuesto ordinariamente de dos muros, ó estacadas, llamados guiares : muros, ó estacadas, que desde las opuestas orillas de un rio convergen en determinado punto del mismo, formando angulo, en cuyo vértice hay uno ó mas boquetes, para colocar las redes que son á manera de manga y destinadas por lo regular, á coger anguilas.

CANGAS (Celeiro)
O dicionario define "canga" como "xugo", e tamén como "pau atravesado nun camiño, que dificulta o tránsito", "pau en forma de gallo, na parte dianteira do chedeiro, que ten como finalidade evitar que a carga do carro caia sobre os animais que tiran del" (cf. RAG).


Remitiría a un "vale cerrado entre montañas", metaforicamente asociado ao apelativo "canga" 'xugo'. Este significado aínda se conserva para o apelativo "canga" en Asturias (cf. X. L. García aquí).

Curiosamente (ou non) esta metáfora de "canga" sería similar á que se dá no inglés saddle 'sela de montar', no sentido de 'paso entre montes, portela'.

Canto á etimoloxía, varios autores, entre eles Cabeza Quiles,  X. L. García Arias (cf. aquí), asígnanlle unha orixe na raíz céltica *cam(b)- 'curvo'. A forma documentada Canicas sería, por tanto, unha evolución de *Cambicas.

Hai moitos "Cangas" por toda a xeografía galega e asturiana. O topónimo Cangas de Asturias aparece documentado no ano 883: "Primum in Asturias Pelagius regnauit in Canicas anjiis XVIII" (cf. Crónica Albeldense). Probablemente sexa unha errónea latinización do escriba, pois se fose a pronuncia real, non proviría de *Cambicas.

Alternativamente hai quen defende, seguindo a Menéndez Pidal, dunha orixe metafórica no latín canna 'cana, canaveira', do que podería ter derivado o castelán cañada 'espazo de terra entre dúas elevacións próximas'.

Este lugar aparece no Dicionario de Madoz (1845-1850)  con este mesmo nome. 
Atopamos outro Cangas próximo en Foz).

CANIDO, O (Faro -lugar do Monte Faro)
O mesmo que "canedo", lugar onde abundan as "canas" (canaveiras).


CANOURA (Valcarría)
Referido a unha persoa de apelido "Canoura", frecuente na Mariña luguesa (cf. CAG).
O apelativo "canoura" designa, en galego e en portugués, a "caixa por onde cae a gra sobre a pedra do muíño".

CANTARRANA (Covas)
Os topónimos "Cantalarrana" e "Cantarrana" abundan por toda a xeografía galega, tanto para 
núcleos de poboación como de terrasO topónimo Cantalarrana non só abunda en Galiza mais tamén por toda a xeografía española.
O significado directo do topónimo é transparente: un composto do verbo cantar e o zoónimo castelán rana ‘ra’. 
Estes topónimo non son, por tanto, topónimos patrimoniais galegos, senón que terían aparecido tardiamente, tendo nacido xa coa forma en castelán.
Amais das localidades chamadas Cantalarrana tamén atopamos as correspondentes formas galegas Cantarrá en Mugardos e Ribadeo, así como Cantarrán en Salvaterra de Miño. Estas formas galegas semella seren recentes, probablemente a partir doutros Cantalarrana. 
O etimólogo López Boullón, menciona documentación de 1664 dunha Cantalarran para unha herdade en Outes, así como nun documento de 1582 para unha rúa coruñesa de "Canta la Rana" (cf.  Xosé R. López, "Toponimia de Ames"). 
López Boullón postula que, tendo en conta o feito de moitos dos microtopónimos Cantalarrana galegos seren 'lugares próximos á igrexa parroquial, ou incluídos nas súas propiedades (ademais de húmidos, aptos para verse poboados polas ras que xustifican o nome) pode facer pensar que foron os párrocos os que difundiron este nome castelán “de repertorio” na toponimia rural galega a partir do século XVI'.

CAPELUDO (Faro)
Os dicionarios rexistran para "capeludo" a acepción de "con forma de capucha, parecido á capela dos frades" (cf. X. L. Franco (1972). "Diccionario galego-castelán").
O Nomenclator rexistra cinco "Capeludo(s)", todos eles no curuto de monte ou preto de, excepto dous referidos a petóns costeiros.
No caso do que nos ocupa, está ao pé dun monte redondeado. Ocorreo o mesmo que con Faro, que toma o nome do monte do cal queda ao pé del.
Os varios "Capelada" que atopamos na xeografía galega tamén terían igual significado.

CARABULLO, O (Viveiro)
O mesmo que "garabullo", "pau delgado". Posiblemente referido ao alcume dun antigo posesor.


CARBALLA, A (Covas)
Unha "carballa" é un carballo grande, centenario.

CARBALLÁS, OS (Boimente)
Un "carballal" fai referencia un  lugar poboado de carballos.
O apelativo "carballo" é de orixe prerromana. O correspondente termo en latín robur non perdurou no galego, excepto na toponimia, na que si se conserva a forma  "reboredo",  co mesmo significado que "carballeda" e "carballal".

CARCABOI (San Pedro de Viveiro)
Orixe e significado incerto. M. Costa postula (cf. Frornarea) unha orixe en Cas Caboi < *Casa Calapodii 'Casa de Calapodius', do mesmo xeito que o lugar de Caboi (Outeiro de Rei) está documentado como Calabogii en 959, o cal apuntaría para un antigo Calapodii. Tamén existe en León un "Villacalabuey", documentado antigamente como Calaboi (cf. aquí), que parece confirmar esa orixe para Caboi.
Outra alternativa sería un significado relativo a sitios pedregoso, e incluiría os elementos pre-latinos *kark- *boi, ambos relativos a elementos rochosos. Porén, sendo Carcaboi un núcleo de poboación, parece máis improbable, ainda que en absoluto se poida desbotar.


CARRACEDO (Covas, Faro)
Indica lugar onde abunda a planta chamada "carrizo". Algunhas veces pode ser relativo a outra planta, o "carrasco".
O correspondente de Covas aparece 
con este mesmo nome no Catastro de Ensenada para Covas (1753) ao establecer os límites da freguesía, así como no posterior Dicionario de Madoz (Séc. XIX) .

CARRAPITO (Galdo)

 O máis seguro é que aluda ao fitónimo do mesmo nome, unha especie de cardo (Cynara cardunculus), ou tamén dun tipo de arbusto  (carballo "bonsai") caracterizado pola súa ramallada en forma de carapucho.  A etimoloxía posibelmente estea relacionada coa raíz prerromana *kar(r)- ‘pedra’, ‘dureza’. 
Por outro lado, non se pode descartar que correspondese ao alcume dun antigo posesor deste predio, xa que "carrapito", por extensión, refírese a "home pequeno".
Tamén é sinónimo de abruñeiro noutras partes de Galiza, aínda que non está rexistrado nesta zona. Cf. aquí.

A existencia do topónimo "Carrapota" en Magazos, relacionado con este, e co sufixo -ota, xeralmente de orixe prerromana, apunta a unha orixe prerromana do termo. Tamén se atopa o Dolmen do Carapito en Portugal.


CARRAPOTA
, A  (Magazos)
O termo "carrapota" é de orixe e significado descoñecido. Nicandro Ares indica que podería ser variante de "carrapeta".
Parece, en calquer caso, tratarse dunha palabra de orixe prerromana, tanto pola raíz (talvez *car- "duro", cf. "carballo", "carranco"?), canto polo sufixo -ota. A estudar estaría a relación con "carracha" e "carrapata" (aragonés carrachina 'caracol'), e incluso con "esgaravello" e "escarapote", talvez en relación co valenciano escarraman, o francés escargot o inglés crab e o alemán krebiz, todos relacionados pola súa forma arácnida.
É interesante a existencia do topónimo "Carrapito" en Galdo, posiblemente relacionado con este.

Este lugar aparece no dicionario de Madoz (Séc. XIX) con este mesmo nome.

CARREIRA, A (Covas, Magazos)
O apelativo "carreira", presente no galego, indica a presencia de "antigos carrís creados polo paso continuado de carros". Deriva do latín vulgar carraria.

CASA DO CAMBEIRO, A  (Covas)
O apelativo "cambeiro" presente no galego varias acepcións. A que encaixa no contexto toponímico é a de "persoa que fai ou vende cambas para os carros", recollida no dicionario de Eladio Rodríguez (cf DdD).

CASEIRO, O  (Viveiro)
Topónimo que alude á condición de "caseiro" que tería o dono ou alugueiro do predio. A voz caseiro remite a unha "persoa que traballa a medias ou como alugueiro as terras dun amo ou que coida dos bens dunha persoa ausente" (cf. DRAG).
Os caseiros eran familias  que coidaban dos bens e da facenda de persoas ricas ás que lles tiñan que pagar unha parte establecida das colleitas (un medio, un terzo,...). Constituíron unha das compoñentes socioeconómicas do traballo agropecuario de Galiza ata a década de 1970.
En Galiza existían tres formas de cesión de terra: foro, alugamento e parcería. 
O foro era un contrato agrario a longo prazo, orixinado na época feudal. Segundo Ramón Villares, “o réxime foral, como fórmula de cesión da terra, supoñía unha enorme estabilidade pola súa lonxevidade, e unha pluralidade de dominios e dereitos sobre a terra, sen que foreiros nin foristas se poidan catalogar de propietarios plenos.
O alugamento ou arrendamento implicaba unha cesión temporal dun ben (terras, casa, dereitos) en troques dunha renda establecida. 
A parcería, da que xorde a figura do caseiro, caracterizábase pola participación de propietario e caseiro na xestión da produción e no reparto dos produtos. 
Para máis detalles, ver (X. C. García Porral, "Os caseiros: unha clase social extinta no rural galego").

CASILLA
, A (Celeiro)
O nome "casilla", é un castelanismo por "caseta", "garita" Este termo foi introducido a partir do século XIX para designar as vivendas destinadas aos camiñeiros, encargados da conservación das estradas.
En efecto, as "casillas" xurdiron a partir da Circular de 26 de febreiro de 1852 e o Real Decreto de 25 de xuño do mesmo ano. Foron construídas nas estradas principais, xeralmente fóra das poboacións, para evitar "compadreos" coas persoas que probablemente os camiñeiros tivesen que denunciar algunha vez. De aí probablemente que aparezan na toponimia, pois serían o xerme de novos núcleos de poboación que tomarían ese nome.
É un topónimo moi estendido en Galiza. É de notar que, nalgúns dos casos, alude á existencia dun dolmen, como sinónimo de "forno dos mouros".

CARRUCEIRO (Boimente)
As voces e topónimos "carruceiro", "carrouceira" foron tratados por varios estudosos. Gonzalo Navaza, na súa obra "Fitotoponimia Galega" , resume a confluencia das voces relativas á árbore que produce un tipo de mazá brava, xa referida por Sarmiento (e recollida por J. L. Pensado), coa voz "carrouceira" recollida por Sobreira e que refire a unha "mata de carrizo". J. M. Piel remite "carroceiro" a "carrizo", o mesmo que J. L. Pensado. Para máis detalles, ver páx. 146, G. Navaza, 2006, "Fitotoponimia Galega".


CASAL, O (Celeiro -lugar de Roufelle, Valcarría -lugar do Alvo)
Casal, do latín casalem, designaba na Idade Media unha propiedade illada no campo, tanto a casa coma as dependencias auxiliares. Máis tarde pasou a referirse a un grupo de casas nunha aldea.


CASCALLAR (Covas)
O mesmo que cascabullal, "lugar con cascallo".


CASÓS, OS (Valcarría)
Plural de "casón", aumentativo de "casa". 
Posiblemente "casón" deba interpretarse como aludindo a unha "casa grande", no sentido de "casa señorial". Ao non ser este lugar un núcleo de poboación, é posible que aluda ao lugar dos propietarios do predio.

CASTELO, O (Celeiro, Faro -lugar da Aldea, Galdo, Landrove, Magazos, Vieiro)
Topónimo con orixe na palabra latina castellum ‘forte, reduto’, diminutivo de castrum ‘campamento fortificado’. É un topónimo moi frecuente en Galiza.
A motivación deste topónimo  pode vir  tanto dunha fortificación medieval como por unha aplicación metafórica para nomear un outeiro do terreo, houbese ou non algún tipo de fortificación. Os vestixios de castros prehistóricos tamén reciben este nome, polo xeral ao estaren situados en lugares elevados no terreo, non por unha referencia a unha entidade xeográfica ou étnica dos pobos da Gallaecia durante a administración romana.

CASTRAMIL (Boimente)
Probablemente derivado de *(agru/uilla) Wistrimiri, forma en xenitivo de Wistrimirus, o antigo 
posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval á que refire o topónimo. É un nome de orixe xermánica, o cal non indica que o posuidor tivese tal orixe, simplemente foron nomes "de moda" na alta Idade Media.
Aínda que teña unha apariencia de orixe en "castro", explícase precisamente pola "atracción" da palabra "castro". 
Este é case con seguridade o mesmo caso que o analizado por M. Costa  para "Cristimil" e "Castromil" (Aranga, Coruña), que identifica co atestado no Tombo de Sobrado como "uilla Uistremir" en 1190 e "Guistrimir" en 1206 (cf. blog Frornarea).
Comparte orixe co topónimo "Creximil", presente nas Negradas (ver Toponimia do Vicedo).

O que si nos indica é a antigüidade do lugar, tendo en conta que tales nomes deixaron de usarse a partir do século XI (cf. A. Boullón, 1999. "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)").

CASTRILLÓN (Covas)
Derivado de "castro". 
Aludiría a antiga existencia dun castro, aínda que por veces refire simplemente a un lugar elevado na paisaxe. Así, o dicionario de Eladio Rodríguez define castrillón como "vocablo toponímico de Galicia, que es aumentativo de castro y significa monte alto, eminencia, altura o elevación del terreno" (cf. DdD).

CATADOIRA, A  (Boimente, Galdo) 
CATADOIRO, O (Vieiro)
Poderían vir de captatoriamcaptatorium, aludindo a un lugar de "observación" ou de "caza". Son topónimos relativamente frecuentes en Galiza.
Ver blog Pena da Cataverna para outras interpretacións.

CATAROU (Galdo)
Este lugar está atestado 
xa como"Catarou" nun documento de 1124 :
      " .. sancta Maria de Aurol et quatuor hermidas sanctus Iulianus de Catarou sanctus Michael de Sauto sanctus Michael de Sauro .." (CDMACM 11: 26)
Está tamén atestado con este nome no Catastro de Ensenada para Galdo (1752). 

O topónimo "Catarou" probablemente teña unha orixe pre-latina, nun elemento *kat(t)-. Ver blog Pena da Cataverna para máis detalles.
En Catarou foi catalogada unha pedrafita (menhir). Cf. aquí.

Nicandro Ares, aínda asignándolle orixe descoñecida, indica a hipótese dun apelido, e cita o exemplo de "Domingo de Catarrón" (cf. N. Ares,"Estudos de toponimia galega". 2011).
En calquera caso, pódese aventurar para "Catarou" unha forma antiga *Catarone, que evolucionaría do mesmo modo que o topónimo "Simou" deriva de Simone. Ademais, reparando na existencia de "Catarón" en Sobrado e "El Catarón" en Sanabria, semella máis probable *Catarone. Tamén está atestado o nome persoal "Cataronus" en Francia no 1044 (cf. aquí)


Este orixe en *Catarone parece reforzala o feito de figurar no dicionario de Madoz (séc. XIX) como "ABELLEIRO DE CATARON", co que  semella que aínda había na pronuncia certa vacilación entre Catarou e Catarón, a non ser que se tratase dun erro de transcrición.

Existen outros topónimos "Catarou" no Aparral (As Pontes) e en Santa Cilla (Foz), así como un "Catarón" en Sobrado e "El Catarón" en Sanabria (Zamora).


CAXIGAL, O (San Pedro de Viveiro)
CAXIGÁS, OS (Chavín -lugar das Cabeceiras de Chavín)
Referencia a un lugar no que abunda a árbore chamada caxigo (quercus faginea).

CELEIRO (Celeiro)
CELEIRO, O (Boimente)
Do latín tardío cellarium, e faría referencia a "edificación para despensa, silo, lugar onde se almacenan provisións, hórreo". Cf. DdD.
Na Idade Media, estas construcións eran parte do entorno dunha casa rural, granxa ou entidade monástica. A súa función era de lugares para a conservación e procesamento de produtos, maiormente cereais e viño, para o cal dispoñían de arcas para gardar a gra e cubas para gardar o viño. .  (cf. p. 201, X. Varela, 2008, "Léxico cotián na alta Idade Media de Galicia: a arquitectura civil").

Hai autores que postulan se os "celeiro"  poderían facer referencia aos hórreos de tipoloxía galega. A documentación medieval existente fai rexeitar esta suposición, se ben, tal como indica Xaime Varela, nalgúns casos poderían ter esta acepción, e de feito actualmente "celeiro" pode ser sinónimo de "hórreo" na lingua galega (cf. p. 202, X. Varela, 2008, "Léxico cotián na alta Idade Media de Galicia: a arquitectura civil").

Santiago de Celeiro figura atestado nun documento de 1128 como "S. Jacobus de Cellario". Cf. aquí.
Máis tarde, nun documento de 1485 en castelán xa aparece o nome semicastelanizado nun documento  como "Çelero":
         ".. las dichas feligresias de Fozdouro et Burela et Lieyro et Portezelo et Çelero .."   (cf. E. Cal. "Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo").

CELEIRIÑO, O (Celeiro)
Diminutivo de "celeiro". Podería indicar a antiga existencia dun pequeno celeiro ("hórreo"), ou alternativamente, simplemente que tomase o diminutivo do nome da parroquia á cal pertence.
Ver "Celeiro" para máis detalles.
O Nomenclator rexistra outro "O Celeiriño" en Vilapol (Portocelo, Xove).


CERNADA, A (Vieiro, Galdo)
O termo "cernada" viría do latín (terra) cinerata 'terra queimada' (cf. DdD). Tería relación con sitios de monte onde se facían actividades de "roza": facían borralladas ao queimaren os toxos e outros arbustos, que servían de abono para logo plantar o cereal (maiormente centeo).
Di Risco: "Nas terras de montaña, vese ao lonxe polo vrau arder o monte en moitos lados, dando de día un basto fume azul que vai empardecendo conforme sube, e véndose de noite as luces e o resprandor das flamas baixas, coma se estiveran acendendo braseiros eiquí e acolá. Ollando ao lonxe, as máis das veces é o fume o único que se move na calma azul da largancía". Vicente Risco, "Terra de Melide".


CEPETAL, O (Galdo)
Abundancial de "cepo", lugar onde abundan os cepos (a parte do tronco dunha árbore que queda en pé cando esta se corta).
Existe outro "O Cepetal" en Muras.


CHAO DA BESURA, O (Galdo)
Voz derivada de "vesar", "arar profundamente, virando a terra, de modo que a tona e o terrón vaian para o fondo do rego". Cf. RAG.
Alternativamente de "avesura", relativo a lugar vesío.

CHAO DA GRAÑA, O (Galdo)
O termo "graña" ven do latín grania, granxa agrícola. Máis tarde chegaría a palabra "granxa".
É interesante resaltar que estas "grañas" eran moitas veces dependentes dun mosteiro, para o cal producían alimentos.


CHAO DA RASA, O (Boimente)

Ver "As Rasas".

CHAO DO TESOURO, O (Boimente -lugar do Buio)
Podemos interpretalo como topónimo xocoso, aludindo á riqueza da terra, ou máis ben, máis probablemente, o descubrimento (real ou lexendario) dun tesouro.

En efecto, os topónimos deste tipo foron estudados detalladamente para outras áreas peninsulares  por Gordón e Ruhstaller, concluíndo que é un claro e fiable indicador arqueolóxico. De feito, aportan unha longa listaxe de topónimos Tesoro e Tesorillo nos que se atoparon sitios arqueolóxicos (cf. M. D. Gordón e S. Ruhstaller, 1991. "Estudio léxico-semántico de los nombres de lugar onubenses" in Toponimia y arqueología, Sevilla).

Por exemplo, no caso d"O Tesouro" en Foz, hai unha mámoa na zona, polo que indica o doscobrimento, real ou lexendario, dun tesouro dentro da mámoa ou perto dela. Unha parte moi importante das mámoas de Galiza presentan un "cono de violación", foron escavadas á busca de tesouros. Neste caso, parece que o atoparon.

CHAVÍN (Chavín)
De *(uilla) Flavinii, forma en xenitivo referida ao posesor co nome de orixe latina Flavinus, hipocorístico de Flavius.

CHOIA (Chavín)
A orixe do topónimo deste núcleo de poboación é incerto. Existen varios topónimos en Galiza con este nome.
Talvez podería ter unha orixe en (uilla) Claudia (evolución posíbel en galego pola palatalización do grupo cl- e a desaparición do -d- intervocálico), mais non está claro.
Nicandro Ares deríavao da ave dese nome (cf. "Estudos de toponimia galega". N. Ares, 2011). No entanto, é moi infrecuente o uso dun nome de ave en singular nun topónimo, e aínda menos coa relativa frecuencia coa que ocorre.
Outra hipótese sería do alcume dunha antiga posuidora, sendo "choia" un apelativo para muller pequena e tamén para muller murmuradora, por analoxía co paxaro dese nome. Tampouco parece probábel que houbese tal frecuencia de alcume na toponimia galega.

CHOUPÍN (Vieiro -lugar da Silvarosa)
O choupín é un tipo de cogumelo comestible. Cf. DdD.

Pode tamén referirse ao alcume dun antigo posesor do terreo.

COBELO, O (varios)
Ver "COVELO".

COÍDO, O (Covas)

Un coído designa un conxunto de coios, "pelouros".

CONDOMIÑA, A (Landrove)
CONDOMIÑAS (Boimente)
Referencia a terras en condominio, do latín medieval condominia, plural de condomĭnĭum ‘condominio, terra de dominio compartido entre varios donos, señores ou posesores’. Os topónimos que conteñen este nome son polo regular de orixe medieval e poden designar tanto núcleos de poboación como tamén herdades ou áreas rústicas que no pasado tiveron un réxime de propiedade desas características. 

CONGOSTRA, A (varias)
CONGOSTRAS, AS (Covas)
Na toponimia galega abundan as "congostras", camiños angostos, entre valados ou ribazos, escavados no terreo, e estreitos, para paso de xente ou carros. Pode ser sinónimo de "corga, córrego".
A palabra vén do latín congusta 'estreita'. Cf. DdD.

CORA (Valcarría)
Este núcleo de poboación xa aparece mencionado nun documento de 1419 (" .. Gonçaluo Yanes de Cora ..").
O nome "Cora" pode ter a orixe na raíz prelatina *kor-.
Outra interpretación sería a de "lugar de cora", co sentido de "lugar onde se realiza a actividade da cora", actividade de dar cor aos tecidos. É unha palabra tamén existente en portugués con este significado.
Existe outro "A Cora" no Pereiro (Alfoz), así como a freguesía de Cora, na Estrada (Pontevedra)

CORGOS (Faro -lugar de Area)

Os dicionarios rexistran "corgo" con varias acepcións, maiormente como "poza, charca", e nun sentido relacionado "pequenas foxas onde apoza a auga". Tén ademais o significado especializado de "poza onde se curte o liño".Cf. DdD.
Aínda que ten tamén a acepción menos estendida de "corga, corredoira", neste topónimo en plural non encaixa, non ten sentido que haxa un conxunto de corredoiras.

CORNA, A (Landrove)
CORNIDOS, OS (Boimente)
Os topónimos Corno, Corna, Cornido e similares son relativamente frecuentes en Galiza.
Seguindo a Navaza, para topónimos similares apunta a un termo derivado de "corno" nun sentido metafórico orográfico (cf. G. Navaza, 2006, "Fitotoponimia galega").
De feito, isto é patente no nome dalgúns cons costeiros, chamados "O Corno" (e.g. uns existentes en Ribadeo).

Por outro lado, se fose referido a lugar pedregoso ou prominente, tamén podemos pensar no tema prerromano *kor-n- 'pedra, altura rochosa, prominencia'. 
Igualmente, Cabeza Quiles interpreta os topónimos de raíz Corn-, Carn- como de orixe céltica ou precéltica, derivado do tema *kar- 'pedra, zona rochosa' (cf. F. Cabeza, 2014. "A toponimia celta de Galicia"). 
Elixio Rivas postula unha KAR ‘rocha’, alternando con KARN/KORN, e deriva dela topónimos como Cornide, Corno ou Cornecho, cun significado de 'esquina, corrucho ou punta dun obxecto'.

Sexa como for a súa etimoloxía, a motivación sería a de "prominencia, probablemente rochosa. Para algún deles tamén pode ser unha alusión metafórica á superficie do terreo, sen implicar prominencias en vertical.

CORTIÑA, A (Valcarría -lugar de Seixas Blancas)
Do latín tardío cohors ‘sitio cerrado’, do cal derivou cohortina ‘cortiña’ e cohorticulu ‘cortello’.
As cortiñas son leiras que orixinariamente estaban pechadas, situadas preto da aldea, eidos traballados e estercados nos que se plantan legumes e hortalizas.

COSQUEIRO, O (Boimente)
O nome "cosqueiro" significa en galego a envolvente de certas sementes ou froitos (do millo, do liño, cas castañas). Porén, a asociación deste significado cun topónimo é incerta.


COSENDE (Covas)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Suegos (1753), ao establecer os límites da freguesía:
                          .. "bajando a la fuente de Cosende se va al marco do Seyxo" ...

O topónimo remite a unha *(uilla) *Codesindi, forma en xenitivo de Codesindus, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, casal, explotación agrícola) altomedieval á que alude este topónimo. É un nome de orixe xermánica.
É importante notar que, ao non corresponder na actualidade cun núcleo de poboación, supoñemos que a forma en xenitivo podería remitir a un agru/fundu; no entanto,  é  moi probable que ese lugar fose unha uilla altomedieval (granxa, casal, explotación agrícola), que é o que acontece polo xeral neste tipo de topónimos, polo menos en Galiza.

COSTOIRA, A (Valcarría)
O termo "costoira" provén do latín medieval custodiaria 'atalaia', 'posto de observación'. Hai varios topónimos con este nome e tamén coa variante "costoura". Tamén existen os topónimos "Costoia", que neste caso derivan de custodia.
Para máis detalles, ver entrada en blog Pena da Cataverna.


COTILLÓN, O (Galdo)
Este lugar está atestado no Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía:
                     .. "enel cierro del monte que dizen do cotillon" ... 

A forma "cotillón" é un diminutivo de "coto",  voz de orixe prerromana, que indica 'parte máis alta dun monte, que ten forma cónica' (cf. RAG).

COTO DO MALLÓN, O (Galdo)
O dicionario define "mallón" como "cómaro", "confín", "marco". Tamén existiu no portugués antigo, coa grafía malhom, co mesmo significado de "marco, baliza, termo límite" (cf. Viterbo, "Elucidário", 1798).
Neste caso, caracterizando un coto, posiblemente remita a un marco divisorio.

COTO DE MONCALVO O (Boimente -lugar do Buio)
O termo "Moncalvo" é un composto de "Monte Calvo". Ver "O CALVO".

COTURRO, O (Covas)
Derivado de "coto", dunha orixe prelatina *cott- 'lugar alto'.

E. Rivas rexistra o significado concreto de "cotorra" como "outeiro, colina". Na zona das Médulas (León), de fala galega, aínda se usa a voz "cotorro", co significado de "outeiro de escasa elevación sobre o que o rodea" (cf. aquí).
Rexístranse en toda Galiza, así nas Negradas "A Cuturra", en Bares "A Cotorroia", etc. 

COUCES, OS (Galdo)
Esta palabra ten múltiples acepcións. Nestes casos provén de calce "calcañar", e designa por analoxía un "sitio de forma semicircular que remata en terraplén ou baixada pronunciada". 

Tamén Rivas Quintas indica que o topónimo couce aparece con frecuencia cun sentido topográfico de ‘fondal’, “base de monte” (cf. E. Rivas, "Lingua galega, historia e fenomenoloxía". 1989). 

COUSOS (Boimente)
Un "couso", do latín medieval caussu, ten múltiplas acepcións, tales como a de "sitio para facer cacería, xustas" e a de "horta pequena". Acostúmase a interpretar como "sitio coutado", para actividade específica,  moitas veces referindo a un foxo para caza de alimarias (maiormente lobos). Esta é a acepción que mellor parece encaixar para o topónimo, na falta de información que o confirme ou o desminta.
En efecto, xa Silveira fixo esta interpretación, derivándoo do latín Caussum da forma secundaria de participio do verbo caveo 'gardar, vigxiar’, xa recollida por Du Cange, tal como indica Silveira (cf. Revista Lusitana n. XXIV, p. 206).

É un topónimo moi frecuente en Galiza e na contorna, como no Valadouro, Muras, Alfoz. Nalgúns casos, como "O Couso dos Lobos" (Manzaneda) ou "O Couso do Foxo" (Triacastela), o significado é claramente o indicado.

COVAS (Covas)
Este topónimo ten unha ampla presenza na toponimia galega
O substantivo cova designa cavidades na terra, tanto naturais como feitas pola man humana, como minas ou canteiras; tamén furnas e así mesmo goridas de animais ou sepulturas; o adxectivo ten valor orográfico co significado de ‘cóncavo’ ou ‘situado nun fondal’. 
En canto á etimoloxía, procede de cŏva e cŏvus, formas propias do latín hispánico (no latín clásico eran cava e cavus).

A motivación para topónimo que nos ocupa, na parroquia do mesmo nome, vén do lugar orixinario onde estaba situada a igrexa, ao pé do mar nun lugar onde se atopan varias covas e furnas. Aínda actualmente se conservan algúns restos da edificación. 
É de notar que este lugar foi sempre referido co topónimo en singular, "Cova", ata séculos recentes.É interesante notar o feito de que este lugar foi sempre referido co topónimo en singular, "Cova", ata hai pouco máis dun século. 

No 1128 aparece nun documento de Afonso VII como "S. Iohannes de Cova" (cf. "España Sagrada"). No  Censo de Pecheros do 1528 soamente figura Grallal, en canto que no 1631 volve aparecer  "San Juan de Cova(cf. Censo de la Sal).
No século XVIII segue atestado como "S. Juan de Coba" no 1753 (Catastro de Ensenada). Figura tamén como "Cóba" a finais dese século (cf. "Nomenclator o Diccionario de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, cotos redondos, cortijos...", 1789).  E igualmente nos mediados do século XIX vén  como "Coba" (cf. dicionario de Madoz) .

COVELO, O (varios)
Diminutivo de "covo", no sentido de "lugar no fondo dunha concavidade".


CROA, A (Landrove, San Pedro de Viveiro)
De "coroa", cima de monte redondeada, frecuentemente correspondente coa parte alta dun castro.

CRUZ DO ROLLO, A (Viveiro)
Debe aludir á antiga localización neste lugar dun "rollo" (picota de axustizar), ou que o pilar da mencionada cruz foi a reutilización dun "rollo".
O dicionario de Marcial Valladares (1884) define "rollo" como "la picota u horca, hecha de piedra y en forma redonda, ó de columna. Era insignia de la jurisdiccion de villa, odiosa para los pueblos.." (Cf. DdD). 
E. Rivas tamén rexistrou en Marín o caso do "Outeiro do Rollo", que tamén é chamado "Outeiro da Forca". Cf. E. Rivas, "Toponimia de Marín".

CRUZ DO VASCO, A (Valcarría)
Cruz referenciada a unha persoa de nome "Vasco" (cast. Velasco)

CUBELO, O (varios)
O termo "cubelo" é, na maioría dos casos,  unha grafía alternativa por "covelo" (ver "O Covelo"). Noutros casos podería provir realmente do diminutivo de "cubo", baixo latín cupu.
No entanto, hai quen afirma (cf. aquí) que a maioría, senón todos, dos "cubelo" e "cuvelo" proveñen de "covelo", diminutivo de "covo", no sentido de "lugar no fondo dunha concavidade".

CUCHAREGO, O (Boimente)

Derivado de "cocho", co sufixo -ego, do mesmo modo que "lamego" de lama, "Navego" de navia, "Balsego" de balsa, etc.
Non cremos que teña relación coa acepción que dá o dicionario de Carré Alvarellos, como “leira pequena dedicada a leña ou a prado”, pois non parece que teña tido tanta vitalidade na fala de toda a comarca para quedar só como topónimo.
É interesante reparar que, mentres na maioría dos casos se perdeu a forma -u- fronte a -o- nas -o- pretónicas etimolóxicas, neste topónimo preservouse maioritariamente na gran maioría dos topónimos, probablemente polo influxo do castelán "cuchara".

CUÍÑA (Boimente)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Chavín (1753) ao mencionar os límites da freguesía:
     ..."rio do Galiñeiro siguiendo en derecho al pico vello e as veigas de Cuiña"...
Tamén aparece no Catastro de Ensenada para Boimente(1753) ao mencionar os muíños existentes.

A orixe do termo "cuíña" é discutida, aínda que probablemente corresponda co apelativo "cuíña" 'pequena elevación de terreo'. Esta é a orixe que lle asigna tamén P. Martínez Lema. Eladio Rodríguez recolle este significado como forma aínda viva en Abadín e Parga, definíndoa como "colina", e Constantino García tamén o rexistrou en Laxe, co significado "lomba".
Debe ser a "Colina" mencionada nun diploma do T. Sobrado do ano 992, que alude á "ecclesia uocabulo Sancte Marie que est fundata in uilla Bonimenti et Colina". Cf. aquí.
Hai outras teorías, como derivalo do latín colina ou culina, co significado de "cociña"(cf. aquí), co argumento de ser improbable que derive do latín collina, pois non se perde o dobre l, e por iso hai quen o deriva do latín colina ou culina, co significado de "cociña"

Por outra banda,  Rivas Quintas e Cabeza Quiles explican os diversos Cuíña / Cuña galegos como derivados dunha raíz oronímica pre-indoeuropea *con- / *cun- "rocha, prominencia, altura".

Finalmente, Nicandro Ares apunta a posibilidade de derivar do apelativo "coíña", no sentido de "col nova". Porén, crémolo improbable, pois un apelativo tan común, que sería anecdótico, non pode ter tantas ocorrencias na toponimia galega. Outra alternativa que propón Ares é a de "coia", o termo prerromano.


CURRIPA, A (Galdo)
O termo "corripa" ten a mesma orixe que "curro" e máis "curral", a partir da raíz
prelatina *cor(r)-  'cercado circular'. En corripa incúe o infixo -ip- de
carácter diminutivo (cf. F. Krüger. "Problemas etimológicos. Las raíces car-, carr- y corr- en los dialectos peninsulares").
A corripa é rexistrada nos dicionarios como ‘pequeno cercado no que se botan os ourizos a curtir’. No dicionario de E. Rodríguez rexístrase o uso como "carreiro estreito e pouco transitado, que só se usa para dar paso a algunhas fincas".

CURRO do CANDAOSO, O (Boimente -lugar do Buio)
Famoso lugar da Rapa das Bestas.
O termo "Curro", neste caso, designa un 'lugar pechado para marcar os cabalos selvaxes'.
En canto a "Candaoso", indica "lugar onde abundan os candos" ("garabullos").


CURUXEIRA, A (San Pedro de Viveiro)
CURUXEIRA DOS PARAÑOS, A  (Valcarría)
Unha "curuxeira", abundancial de "curuxa", designa por tanto un lugar caracterizado pola presenza ou abundancia de ditas aves. Tamén, metafóricamente, indicaría un "lugar en sitio elevado e con penascos". Cf. DdD. 

CUSQUEIRO, O (Boimente -lugar do Grañeiro)
Ver "COSQUEIRO".


CUTIÁN (Valcarría)
Probablemente derivado de (uilla) Guttilani, forma en xenitivo do nome Guttila, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola). É un antropónimo de orixe xermánica, a partir da raíz *wit(t) e máis o sufixo hipocorístico -ila.

Ao non corresponder na actualidade cun núcleo de poboación, podemos pensar que a forma en xenitivo seguise a un agru/fundu; no entanto, pode apuntar a que ese lugar ou nos arredores existise unha uilla medieval.

CUTIÑO, O (Viveiro)
Diminutivo de "coto", dunha orixe prelatina cott- 'lugar alto'.

CUVELO, O (varios)
Ver "COVELO".


DEVESA, A (Galdo)
Do latín (terra) defensa 'terra resguardada, vedada'. Significa "terras cercadas", xeralmente un terreo arborado acoutado con certas restricións
Orixinariamente eran terras prohibidas para o pobo, do rei ou nobres, para cazar ou para explotación das árbores (carballos, etc).

ENCRUCELADAS, AS (Valcarría)
Topónimo transparente, sinónimo de "Encrucillada" e de "Crucelada", e que alude a un cruce ou confluenza de camiños. 
Os cruces de camiños tiñan gran carga simbólica, mítica e relixiosa, xa desde os romanos polo menos. Neles enterrábanse aos que morrían sen batizar, e neles detíñanse os enterros para rezar. Tiñan lugar ritos máxico-relixiosos como os de colocar pucheiros, con moedas ou con outros obxectos. Semella tamén que se daban neles rituais de fecundación ou a cura do "ollo-mao".
Canto ao topónimo, segundo o Nomenclator de Galiza, a variante "Encrucelada" dáse maiormente na área Mindoniense, maiormente no oeste desta área, de Ferrol ata Cervo. Non é, con todo, exclusivo desta área, así por exemplo recólleo Xabier Moure no Concello de Pedrafita.

ENGROBIAS, AS (Galdo)
Unha "engrobia" ou "engroba" é un "desfiladeiro, paso estreito entre montes ou outeiros". Cf. DdD.


ENTORNADOIRO, O (Galdo)
Derivado de "entornar" (envorcar); o dicionario de Aníbal Otero define "entornadoiro" como "Sitio nun camiño perigoso para envorcar)un carro" (cf. DdD).


ERMOSENDE (Galdo)
De (uilla) Ermesindi, forma en xenitivo de Ermosindus ou Ermesindus, o nome dun posesor da uilla (granxa, explotación agrícola). Os referidos antropónimos teñen ambos orixe xermánica.
Como nos demais topónimos con etimoloxía xermánica, é importante notar que non indica que o posesor fose desa orixe, simplemente os nomes desa orixe foron populares na Idade Media. O que si nos indica é a antigüidade do lugar, tendo en conta que tales nomes deixaron de usarse a partir do século XI (cf. A. Boullón, 1999. "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)").

ESBEDRIDO (Galdo)

ESVIDRAL, O (Vieiro, Galdo)
Un "esbedrido" ou "esbedral" (aquí transcrito como "esvidral") é un lugar onde abundan os érbedos ou esbedros (Arbutus unedo), árbore que dá un froito usado para aromatizar licores a base de augardentes e para preparar marmelada. Dicía Sarmiento que "esvedro en Vivero es el madroño".

É un topónimo relativamente frecuente. Hai outro "Esvidrido" en Galdo, "Esvedral" nas Ribeiras do Sor e nas Negradas.

ESCORA, A (Chavín -lugar das Cabeceiras de Chavín)
Unha escora é un "esteo, arrimo, puntal". Cf. DdD.
Unha orixe alternativa sería da deturpación de "escoira" ("escoria").


ESCOURIDO (Covas, Boimente -lugar das Curralas)
Este lugar aparece atestado no Catastro de Ensenada para Covas (1753) ao detallar os muíños existentes, e aparece unha vez como Escoirido e outra como Escourido.
O significado do topónimo é o mesmo que "escouredo", terreo onde abunda a "escoura" ou escoria (pedra de cor do ferro, ou "residuo de carbón e ferro"), e tamén, por extensión, "terreo malo e improdutivo pola abundancia de pedras" (cf. "escouredo").
Aínda que descoñezamos calquer rexistro de actividade siderometalúrxica na zona, coñecida a natureza do terreo, coa existencia de mineral de ferro na comarca (así por exemplo na Silvarosa, preto de Escourido), podemos pensar nunha orixe do topónimo na actividade siderometalúrxica.

ESPIÑADÁS (Faro)

Plural de "espiñadal", lugar onde abundan os espiños.

ESTACADA, A (Vieiro)
Probablemente remita a un lugar no que houbo unha fileira de estacas atravesadas no río, ben sobre un vao ou ben formando unha presa.
O dicionario de Eladio Rodríguez recolle para "estacada" as acepcións de "conxunto de estacas en fila cravadas na tierra para reparo, defensa o atallo dun paso", e tamén a que nos interesa máis de "filas de estacas muy juntas, que se clavan en los ríos para pescar salmones y otros peces" (cf. DdD).
Riesco Chueca interpreta os topónimos "Estacada" e "Estacadilla" como referidos a unha fileira de estacas atravesadas sobre unha corrente, que foron usadas para distintos fins: sinalizar un vao; protexer unha liña de aceas evitando que a leña e outros corpos arrastrados pola corrente atasquen as rodas do muíño; determinar a influencia dun muíño sobre outro situado no mesmo curso. 
Riesco Chueca menciona un antigo "Vado de las Estacas", sobre o río Alagón. Tamén cita un documento do ano 921 en Sahagún:
    “illa carrera que discurrit ad illo uado de illas stacas” 
No 1311, o mosteiro de Carracedo comprométese a que 
     “nos vos demos estacas da nosa devesa para las presas”, aludindo a uns muíños de Cacabelos.
Tamén Madoz menciona o "Vado de las Estacas" en las Arribes del Duero.

ESTIVADA, A (Chavín, Valcarría)
Xa Sarmiento indicou que unha estivada era “labor que consiste en rozar o monte, queimar a broza cortada, arar a terra e sementala de trigo ou centeo”. 
Concretamente, o termo "estivada" ten varias acepcións, relacionadas coas antigas "rozas":
 • Roza: operación de cavar un anaco de monte ou terreo inculto, xuntando a broza e facendo borralleiras para despois sementar trigo ou centeo. 
 • Terra na que foi feita unha roza despois de estenderse as borrallas desta. 
 • Peche dunha herdade con terróns. 
Para maior detalle, ver o estudo de Gonzalo Navaza (cf. G. Navaza, 2006. "Fitotoponimia galega"), así como a información indicada por Eladio Rodríguez  (cf. DdD).

ESVIDRIDO (Galdo)

Grafía alternativa de "Esbedrido". Ver "Esbedrido".

FABÁS, OS (Chavín -lugar das Cabeceiras de Chavín)
Este topónimo é interpretado como plural de "fabal", 'terreo sementado de fabas' (cf. Dicionario RAG). Así interpreta tamén Navaza estes topónimos (cf. G. Navaza, 2006. "Fitotoponimia galega").

FABEGA, A (Galdo)
Topónimo que alude ao cultivo das fabas, aludindo a un lugar onde se cultiva ou propicio para o seu cultivo.
O sufixo relacional -ega, de orixe prerromana, aparece na toponimia por veces ligado por veces ao cultivo dos cereais e doutras plantas, así atopamos tamén "Aviega" (avea), "Millarega" (millo miúdo), "Escanarega" (escanla), "Pallarega", ou "Pomarega".
Gonzalo Navaza indica  que o sufixo -ega é "característico da fitotoponimia luguesa"(cf. G. Navaza, "Fitotoponimia galega").

FACHAS, AS (Valcarría)
O dicionario define "facha" como "antorcha de palla para alumarse de noite nos camiños" (cf. X. L. Franco DdD).
Sarmiento sinalaba que "facho" era aplicado en Galicia "a las eminencias en donde, para avisar de la venida de los enemigos, se encienden hogueras; .... Si en ellas hay farol continuo para guiar a los marineros, se llaman "faros", y si sólo para hogueras "fachos". A veces se toma uno por otro".
Canto á etimoloxía de "facha", é incerta. Corominas derívaa dunha voz *fascula, explicándoa co socorrido "cruce", neste caso entre facula 'fachuzo' e fascis 'feixe'.


FARO (Faro)
Esta poboación xa figura nun documento do ano 877 como "Villam de Faro" (cf. p.77 de E. Cal, “De Viveiro en la Edad Media”, in "Estudios Mindonienses", núm. 7, 1991).
O nome deriva do latín pharus, e este do grego Φαρος. Na Idade Media, "faro" indicaba unha cima elevada na que se prendían fogueiras, quer para guiaren os barcos, para se comunicar ou, sobre todo cando son no interior, avisar da presenza do enemigo.
Sarmiento clarificaba semanticamente a diferencia con "facho", sinalando que "facho" era aplicado en Galicia "a las eminencias en donde, para avisar de la venida de los enemigos, se encienden hogueras; .... Si en ellas hay farol continuo para guiar a los marineros, se llaman "faros", y si sólo para hogueras "fachos". A veces se toma uno por otro. ".

FERMIL (Faro -lugar da Aldea)

Topónimo que remite a unha (uilla) Filimiri, forma en xenitivo de Filimirus (con variantes Felmirus Felemirus), o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica. Cf. J. Piel, "Os nomes germânicos na toponímina portuguesa", in "Boletim de filologia", Tomo III.  

É un topónimo relativamente frecuente, atopándose nos concellos de Valdoviño, A Estrada, Palas de Rei e As Neves, así como en varios lugares do norte de Portugal. Hai tamén un Portofermil no concello de Vilalba.

FERRAXÓN (Boimente)
Relativo a "ferraxe" ("forraxe", do latín vulgar ferragine). Rivas Quintas (2001) documenta a palabra "ferraxe", precisamente en Boimente.


FIAL, O (Valcarría)
O mesmo que "feal", un "herbal", lugar onde abunda o feo.


FIGUEIROA, A (Galdo)
Diminutivo de figueira.  Atopamos aquí o antigo sufixo diminutivo -oa, derivado do latino -ola. Indica Carolina Pérez aue este sufixo volveuse improdutivo no romance galego desde época ben temperá, e aparece hoxe cristalizado nalgúns topónimos, como é este o caso (cf. C. Pérez, "O sufixo diminutivo -ŎLA na toponimia galega"). 
Este topónimo é interesante dun punto de vista lingüístico, pois móstranos a variante nesta zona -oa, fronte a outras variantes como -oá, -úa, etc.

FOLLADA, A (Chavín)
Tanto E. Rivas como G. Navaza explican os topónimos Follada e Folladiña, indicando a súa orixe nun verbo latino *foliare 'botar folla frondosa'. Fai alusión por tanto a un lugar de vexetación frondosa (cf. G. Navaza, 2006. "Fitotoponimia Galega").

FONDÓN, O (Galdo -lugar do Fondón, Magazos)
O lugar máis fundo, normalmente rodeado de montañas.
Aparece atestado con este nome no Catastro de Ensenada para Magazos de 1753, ao enunciar os muíños existentes na freguesía.

FONTAÍÑAS, AS (Galdo)
O termo "fontaniña" alude a unha 'fonte pequena, fontela'. Cf. DdD
En canto á etimoloxía, poderíamos dubidar se vén de fonte + -iña ou directamente do latín fontanina. Parece ser que foi o segundo (cf. R. Álvarez, "Dialectoloxía e toponimia: Fontán, Fontenla, Fontaíña").

FONTAO (Boimente)
O nome deste núcleo de poboación remite a un (agru) fontanu, derivado de fons "fonte" (Cf. A. Moralejo. "Toponimia gallega y leonesa"). 

Outra posibilidade sería derivado  dun posuidor chamado Fontanus (cf. Cabeza Quiles). 

FONTE da SARNA (Viveiro)
Relativo á doenza da sarna, no sentido de propiedades curativas, polo xeral fontes sulfurosas. Hai moitos hidrónimos que mencionan a "sarna", o máis cercano que coñecemos é o da "Fonte da Sarna" en Mogor (Mañón).
Parece que lle chamaban así porque a ela acudía a xente coa doenza da sarna, para fretarse contra dunha pedra que se dicía que tiña propiedades curativas contra tal doenza. Cf. aquí.

 Están atestados casos nos que se relacionaban as fontes sulfurosas como curas da sarna. Cf. o texto de 1768 sobre o lugar de Cortegada: "A la distancia de un largo tiro de piedra de esta está de la primera fuente mineral, a quien antiguamente llamaban de la Sarna, y al presente de la Piedra. El auga es clara, con olor y sabor de Azufre; bañando en ella una moneda de Cobre, toma color azul, y si es de Plata, le adquiere azul muy obículo".

FONTE DE FERNÁN POTÍN (Viveiro)

Descoñecemos a historia desta fonte ou do referido Fernán Potín. 
Canto a "Potín", existe como apelido. Como apelativo, na Mariña Occidental (Xove, Viveiro, O Vicedo), rexístrase "potín" como variante de "patín", "Escalera externa, adosada a la casa, terminada en un descanso espacioso, llamado solana, que sirve para tomar el sol en invierno y el fresco en el verano". Cf. José M. Pereda, 1953. "Aportaciones léxicas y folklóricas al estudio de la lengua gallega".
En castelán existe tamén patín, que xa recolleu Nebrija "patio aquello mesmo es que patín". e que analizou Corominas (cf. Corominas, DCECH, s.v. patio).

Coñecemos algún caso de alcume "Potín", e confírmase que foi referido á antiga existencia desta "escaleira externa de pedra" na casa familiar.

FONTE DO OURO, A (San Pedro de Viveiro)
A frecuencia de "Fonte do Ouro" na toponimia galega fai pensar en que, en lugar de ser referido a unha anecdota ou lenda asociada co apelativo "ouro", do latin aureum 'dourado' teña máis ben outra orixe que explique esta frecuencia.
Cremos que esta orixe alternativa sería a mesma que a do cercano "río Ouro", que está documentado na Idade Media como Aurio, e para o cal tanto E. Bascuas como outros autores relacionan coa raíz hidronímica prerromana *awer- 'fluír', termo paleoeuropeo. Cf. e.g. aquí. Cf. p. 124 de E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega".
Porén, outros autores como e.g. Villar relacionan a orixe do río "Ouro" co latin aureum, "de ouro", "dourado" (cf. aquí).


FONTEGRADA (Vieiro)
Composto, do latín fons granata, "fonte importante, abundante". O adxectivo "grada" aínda existe no portugués con este sentido. Cf. Priberam.
Nese mesmo sentido, Piel interpretou este topónimo, como "contendo o antigo adxectivo graado 'grande'". Cf. J. Piel "As Águas na toponímina galego-portuguesa" in "Boletim de filologia", Tomo VIII, 1945.

Nicandro Ares decántase por unha orixe no latín fons grata "fonte agradábel", aínda que non aporta raíces para rexeitar aquela etimoloxía. Cf. N. Ares, 2011. "Estudos de toponimia galega". Vol I. 
O mesmo topónimo rexístrase en Ourol coa grafía "Fonte Grada", así como en Torres Vedras (Portugal).

FONTELO (Galdo)
A voz "fontelo" remitiría a unha 'fonte de caudal escaso e estacional que nace nos prados ou terreos húmidos’. En efecto, esta acepción aínda se conserva aínda no léxico das Médulas (León).
Por outro lado, nos dicionarios de galego soamente aparece no dicionario de Constantino García, aínda que só rexistrada nun lugar da xeografía galega, polo que semella máis probable a interpretación menos específica indicada.
É unha forma derivada de "fonte", co antigo sufixo diminutivo -elo. 

FORCADA, A (Covas)
Topónimo que alude a unha bifurcación, de río, camiño ou cordal do monte.
É un topónimo relativamente frecuente en Galiza (con formas como "Forcada", "Forcadela", "Forcadiña"), polo que non pode ser referido ao aparello "forcada" ou "forqueta", pois sería un topónimo anecdótico e non encaixaría con esa frecuencia.

FORNELA, A (Galdo)
Os dicionarios de galego definen a voz "fornela" como "boca do forno" e mais "sitio para a cinza, debaixo ou ao pé do forno". Tamén ten a acepción de "alacena na parede" (cf. DdD). 
A motivación para o topónimo podería ser un uso metafórico: tal como indica Manuel Lorenzo (cf. Toponimia de Dodro e de Laíño), "díselle ás mámoas fornos e fornelas dos mouros". Este é probablemente o caso, do topónimo A Fornela (Cariño), xa que ao pé do lugar atópase a Mámoa de Fornela.

FORO, O (Covas, Vieiro)
Indica unhas terras suxeitas a un foro.
O termo "foro" tivo en Galiza o significado de ‘dominio sobre unha propiedade’, e daí pasou a ter o de logo ‘Contrato consensual, comunísimo en Galicia en pasados tempos, polo que unha persoa cedía a outra, ordinariamente por tres xeracións, o dominio dunha cousa inmoble, mediante certo canon o pensión anual" (cf. E. Rodríguez, Dicionario).

Decía Sarmiento "Sobre todo hay en Galicia aquella especie de arriendos que llaman foros. Foro es dar a uno una posesión que la cultive y usufructúe por el tiempo de tres generaciones. Hoy solo se hacen por tres vidas de reyes, pero en lo antiguo se hacían los foros por tres vidas de particulares y veintinueve años más..." (cf. "Onomástico etimológico de la lengua gallega", ed. de J. L. Pensado).

FORXÁN (Valcarría)
De (uilla) Froiani, forma en xenitivo de Froia ou Fro(g)ianus, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica. Cf. J. Piel, "Os nomes germánicos na toponímina portuguesa" in "Boletim de filologia", Tomo III. 


FRAGA DO MONTOXO, A (San Pedro de Viveiro)
O nome desta fraga alude aos seus (antigos) propietarios, ben por seren oriúndos algún lugar dese nome, tal como o Montoxo de Cedeira, ou ben por teren o apelido "Montoxo" ou "Montojo", á súa vez derivado dun topónimo do mesmo nome.
En canto á orixe de "Montoxo", é unha haploloxía a partir de "Monte Toxo". 

FREIXIDO (San Pedro de Viveiro)
O termo "freixido" indica un lugar onde abundan (terían abundado) as árbores chamadas "freixos".

FURADA DOS ASNOS, A (Covas)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Covas (1753) ao establecer os límites da freguesía:
                     .. "demarcación principiando por el marco de furada dos asnos que está junto a dicha mar" ... 

O significado do termo "Asnos" neste contexto é incerto. Podería remitir ao significado evidente, quer referido a unha situación anecdótica, quer ao alcume dun antigo posesor. No entanto, parece improbable.
Alternativamente, pode derivar o elemento paleoeuropeo *ap-s-, frecuente en hidrónimos, e derivado da raíz indoeuropea *ap- 'auga'. Cf. p.179 de E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega". Esta segunda alternativa semella a máis probable, se temos en conta os topónimos "Poza do Asno", "Ponte do Asno", "Punta do Asno", etc, relacionados coa hidronimia.

Existe tamén un "Os Asnos" en Burela.

FURNAS
, AS (Chavín)
Unha furna é unha cova subterránea. Outra acepción é a de cova ou entrada do mar, o cal non pode ser neste caso. Cf. DdD.

GALDO (Galdo)

Este nome deste núcleo de poboación está xa atestado en 1128 como "Gualdo", e o mesmo aínda en 1404, en canto que xa pasa a figurar coa forma "Galdo" en 1419 (cf. p.191 de E. Cal, “De Viveiro en la Edad Media”, in "Estudios Mindonienses", núm.7, 1991).

Podería provir de (uilla de) Waldo, sendo Waldus o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica. (cf. p.504 de N. Ares, "Estudos de toponimia galega". Vol I. 2011).

Alternativamente,  Miguel Costa (cf. blog Frornarea) interpreta que alude a un waldo no sentido de "fraga". En efecto, Du Cange rexistra o apelativo waldo, de orixe xermánica, co significado de "fraga" ("silva") en Italia e en Francia como gaudus ".. in silva, quæ vocatur Gaudus .." (cf. Du Cange & al., "Glossarium mediæ et infimæ latinitatis". 1883-1887). Notamos que, en apoio desta hipótese,  está rexistrado un microtopónimo "O Gualdo" no lugar de Pazos, en Codosedo (Sarreaus -Ou). A presenza do artigo parece indicar o seu uso como apelativo común, aínda que tamén puido vir dun "o agro do (posesor chamado) Gualdo".

É importante notar tamén a existencia en Mañón do lugar de "Galdos" (cf. aquí), que podería indicar a existencia de tal apelativo waldo, aínda que tampouco se pode descartar que ese "Os Galdos" simplemente fixese referencia a unha familia orixinaria deste Galdo ou apelidada Galdo.


GALEA, A (Valcarría)
Unha galea é un tipo de embarcación.

GALIÑEIRA
, A (Vieiro) 
GALIÑEIRO, O (Boimente)
O Catastro de Ensenada para Chavín (1753) atesta o "rio do Galiñeiro" ao mencionar os límites da freguesía:
     ..."rio do Galiñeiro siguiendo en derecho al pico vello e as veigas de Cuiña"...
Igualmente Catastro de Ensenada para Boimente (1753) refire a existencia de varios muíños neste lugar do Galiñeiro.

Os topónimos "Galo", "Galiña", "Galiñeira", "Galiñeiro" non encaixan na maoiría dos casos co seu significado obvio, correspondendo moitas veces con montes e formacións rochosas. Proviría máis ben do tema prerromano *kal(l)- 'rocha'. Ver blog A Pena da Cataverna para máis detalles.
Alternativamente, Cabeza Quiles vincula os topónimos "Galiñeiro" e "Galiña" con formacións rochosas que lembren a cresta deses animais ou fainos derivar tamén da raíz prerromana indicada. Porén, nos casos que coñecemos non sempre parecen corresponder con estas "cristas".

GARITA, A (Boimente)
Referido a un posto de vixilancia. Existen outros topónimos "Garita" en moitos outros concellos galegos.

GOLPILLEIRA
, A (Boimente)
Unha "golpilleira" refire a unha gorida ou cubil de golpes ("raposos"). O nome provén do latín vulpicularia, co mesmo significado, derivado de vulpes 'raposo', 'golpe'.
Existen varios topónimos en Galiza, como p. ex. no Vicedo. No portugués antigo tamén existía o mesmo nome, escrito gulpilheira 'terra onde abundam as raposas', e de feito presérvase na súa toponimia Golpilheira(s). Incluso atopamos Goupillières en Francia, da mesma orixe e significado.

GORMEDOIRO, O (Chavín)
Aludiría a uns (terreos) "gromedoiros", de "gromar", agrumar, e que por tanto significaría "terreos fértiles, con plantas que agroman".
A orixe pode estar na base *borm- ’fonte, manancial’, dun indoeuropeo *bher- ’borbo­tar, ferver’ (anglosaxón beorma, latín fermentum ’formento, levadura’).
O paso de *bormedoiro >gormedoiro sería equivalente ao de bromear > gromiar, broma>groma, e similar a volpe>golpe.
Alén do anterior, a existencia do verbo galego "bormar" 'vomitar' (cf. DdD) parece reforzar esta hipótese de relación con "borbotar". No entanto, E. Bascuas indicaba para "Gromejón" (afl. do Douro, Valladolid) unha orixe distinta, na raíz indoeuropea *gwer- 'tragar', a través dun tema paleoeuropeo *garm-. Cf. p. 318 de E. Bascuas, "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega".
O Nomenclator rexistra un "Gormedoiros" en Cabanas e "As Gormallas" en Foz.

Praia dos Castelos, Grallal, Covas
GRALLAL, O (Covas)
O termo "grallal" indica "lugar onde abundan os grallos". Tamén existe o topónimo "Gralleira" en Burela, co mesmo significado. É análogo ao caso d'O Pegal en Muras. 
Este lugar, con pazo incluído, foi concello ata 1595, e xa é mencionado en 1156: 
       ".. et cautum de Portuzelo et de Graliar et cautum de Moogorum et de Uaris et Landroue ..".

GRAMELA, A (Boimente)

Unha gramela é unha armadilla ("trampa") para cazar lobos ou raposos.

GRANDACHÁ, A (Magazos -lugar de Lamas de Galdo)
Composto de "Granda Chá".  O termo "granda" ou "gándara" ten varias acepcións, todas relativas a terreo improdutivo, polo xeral chan. As tres formas Gándara>Gandra>Granda son comúns en Galiza.

GRAÑEIRO, O (Boimente)
Ver "O Chao da Graña".


GUISTILÁN (Galdo)
De (uilla) Uisterlani, forma en xenitivo de Uisterla, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica. Cf. M. Costa Frornarea.
Por outro lado, Nicandro Ares apunta na mesma dirección, aínda que a un antropónimo xermánico distinto, Wistila. Cf. N. Ares, "Estudos de toponimia galega". Vol I. 2011.


Como nos demais topónimos con etimoloxía xermánica, é importante notar que non indica que o posesor fose desa orixe, simplemente os nomes desa orixe foron populares na Idade Media. O que si nos indica é a antigüidade do lugar, tendo en conta que tales nomes deixaron de usarse a partir do século XI (cf. A. Boullón, 1999. "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)").


HÓRREO DE TIMIRAOS (Vieiro)
Hórreo pertencente a unha persoa apelidada "Timiraos". 

A orixe deste apelido está no topónimo do mesmo nome de Valdoviño. Este á súa vez é un etnónimo, facía referencia a uns oriúndos de Tuimir. Este Tuimir correspóndese co 
actual Tuilmil de Sequeiro, Valdoviño. 
A orixe de Tuimir < Tuimir está nunha (uilla) Teodomiri, forma en xenitivo de Teodomirus.
É moi curioso que o concello con máis presenza deste apelido sexa Mañón, diseminándose nos concellos limítrofes. Parece como se en Mañón fose o lugar onde se empezou a usar, talvez por viren os seus oriúndos do lugar de Timiraos indicado.
No século XVIII aínda se pronunciaba "Tumiraos". Así, por exemplo no Catastro de Ensenada de Loiba (1753) está atestado un "Juan de Tumiraos".

ILLA da ANCHOUSA, A (Covas)
Grafía alternativa por "enchousa", unha "chousa grande", finca grande cerrada (chousada) con muro ou valado (cf. DdD).

LAGOA
, A (Galdo)
LAGOAS, AS (Covas)
LAGÜELA (Galdo)
O termo "lagoa" provén do latin lacuna 'concavidade'. É interesante notar que, nese sentido de "concavidade" que se alaga, o topónimo "lagoa" está moitas veces asociado a lagoas artificiais, por veces formadas no "cono de violación" de mámoas, escavadas xa desde tempos moi antigos na busca de tesouros.
As primeiras mencións destas construcións rexístrase na Idade Media : 

     "per suis terminis ubi inueneritis lacos anticos et mamolas" (Tombo de Celanova).

No caso de "lagüela", o mesmo que "lagoela", é a forma antiga de dimintivo de "lagoa". 


LAMACEDA (San Pedro de Viveiro)
Sinónimo de "lamacido" ou "lamacedo", lugar onde abunda a lama. 

Alternativamente, aínda que improbable, podería vir de "Lama Maceda" ou de "Lama Aceda" (lama na que abondaría a "aceda", planta do xénero Rumex, primariamente a rumex acetosa).

LAMARRUBAS (Vieiro)
Composto por "lamas" e "rubas". Indicaría un terreo lamento, encharcado, coa terra de cor ruba, apuntando a unha terra barrenta. Isto confírmao o feito de ser chamado, este sitio, alternativamente como "O Barrido".
Existe na contorna o topónimo análogo "Lama Roiba", en Mañón, probablemente coa mesma orixe e significado.

LAMA REDONDA (Galdo)
O significado directo podería explicar este topónimo: unha "lama" (pastizal) de forma "redonda".
Porén, o termo "redonda", alén do seu significado obvio, tamén é empregado en galego co significado "zona ou territorio que depende e se relaciona cunha poboación, pero que se encontra afastada do centro". Por tanto, neste caso sería sinónimo de "alfoz, arrabalde ou barrio", entre outros. Cf. Paulo Martínez Lema (2010) aquí.
Outra acepción posíbel do termo "redonda" tamén podería ser a que indica E. Rivas: "Zona de terreno delimitado y su documento de apeo con deslindes y demás particulares".

LAMESTRA
, A (Galdo)
O termo "lamestra" é derivado de "lama", de orixe prelatina. Nestes casos "lama" ten o significado de "terreo de pastos para o gado". O sufixo -estra, correspondente co sufixo latino -astra, con significado pexorativo.
É un termo relativamente frecuente na toponimia galega, así, encontramos "As Lamestras" en Morás (Xove).


LANDROVE (Landrove)
Para o significado do topónimo, ver "RÍO LANDROVE".
A primeira atestación que temos da freguesía é en 1124:
       " .. sancta Maria de Gualdo sanctus Iulianus de Landroue sancta Eolalia de Mirel .." (cf. E. Cal. "Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo").

LANGOIRA (Valcarría)
Este topónimo, existente en Xove, Cervo, Burela, Viveiro, Sarria, Pastoriza, Samos, tén orixe prerromana, posibelmente cun carácter hidronímico, e indicaría algo similar a "rego da encosta" ou "rego longo".
Ver entrada blog Pena da Cataverna para máis detalles.


LAPIDO, O (Covas -lugar de Nogarido)
Este topónimo alude a un terreo penascoso ou pedregoso. Cf. DdD.


LEÁS, OS (Boimente)
Aínda que descoñecemos documentación antiga que o soporte, podería derivar de *(uilla) Ledilanis, forma en xenitivo de Ledila, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica.
Alternativamente, tendo en conta que leva artigo diante, podería derivar de "lugar dos Leás", sendo "Leal" o apelido familiar, no sentido de "legal, fiel".


LEBORÓN (Landrove)
Relativo a "lebre". Talvez orixinado no alcume dun antigo posuidor.


LESTIDO (Vieiro -lugar da Silvarosa)
LISTIDO (Vieiro -lugar da Silvarosa)
Sitio onde abundan as "lestas", planta da familia das gramíneas, Anthoxanthum odoratum.
Xa en 1717 Sarmiento destaca a existencia da lesta en Galiza: " hacia Pontevedra solo tiene un dedo de ancho la hoja. Hacia La Coruña tiene dos; y hacia San Andrés de Teixido, junto al cabo de Ortegal, tiene la hoja cuatro dedos de ancho, y allí está poblado de esa lesta olorosa el monte da Capelada".
Está atestado outro Listido no Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía:
                     .. "y de ella ala fuente de listido" ... 
Existe outro Lestido nas Grañas do Sor.

LOBEIRA, A (Celeiro)
LOBEIRAS, AS (Valcarría)
O nome "lobeira" indica "gorida de lobos". Cf. RAG.

LODAIRO (Galdo -lugar de Montes de Montecelo)
A árbore que en latin se denominaba lotus ten en galego as formas lodeiro, lamigueiro e gruñeiro, entre outros.
Navaza rexeita interpretar "Lodairo" como abundancial de "lodo", por remitir probablemente aderivar a terminación -airo dun -anariu (lotanariu) . Cf. G. Navaza, 2006. "Fitotoponimia galega").

LODEIRO (Chavín, Covas, Boimente)
O termo "lodeiro" remite a unha "lameira, terreo con lama".
Aínda que non se pode descartar unha segunda acepción, a da "árbore tamén chamada lamigueiro, lotus", cremos moi improbable, por ser un topónimo frecuente demais para facer referencia a unha árbore incomún. Cf. DdD.

O lugar de Lodeiro de Covas aparece  atestado no 1544 nun "apeo" do Mosteiro da Coelleira (cf. E. Cal, 1983. "El monasterio de san Miguel de la isla de la Colleira"). 

LÓNGARAS, AS (Boimente)
Alude a (terras) longarelas, 'terras alongadas, un pouco longas'. En efecto, "longarela" é diminutivo de "lóngara", o cal está recollido en galego co significado de "terreo de forma alongada" (cf. Rivas Quintas,  Frampas).
Etimoloxicamente, a súa orixe está no latín longula, diminutivo de longa.

LOURIDO (Galdo, Vieiro)
Lugar onde abundan os loureiros.
Este lugar está atestado no Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía (en particular do Couto de Vilar):
                     .. "en el rego de lourido" ... 

MAGAZOS (Magazos)
Orixe incerta. Esta parroquia xa se rexistra con este nome en 1128.
Nicandro Ares relaciónaa co xentilicio latino Macatius (cf. N. Ares, 2011, "Estudos de toponimia galega"). Porén, tería que ter derivado dun caso nominativo latino, o cal é estraño.

Existe outra poboación "Magazos" en Ávila, que non debeu evoucionar de Macatius.

Noutra aproximación distinta, atopamos o río Magasca en Extremadura, así como varias poboacións dese nome. O sufixo -asca é de orixe prerromana, e presente en topónimos como Tarascón (Ourense), así como en apelativos tales que carrasca ou penasco. Poderíamos, xa que logo, pensar nunha orixe prerromana para Magazos.
Se temos en conta a situación ao pé do río Landro deste Magazos, así como que o Magazos de Ávila está  situado "en terreno llano y pantanoso" (cf. Madoz, "Diccionario.."), podemos aventurar unha referencia a terreo lamento ou pantanoso. 
Ese sentido de "lama, fango" teno tamén o apelativo "maga", que ademais de "tripa do peixe", tamén a define o dicionario de Valladares coa acepción de "guiso, que, en fuerza de haber cocido demasiado, quedó reducido á una especie de papilla, semejante á lama, lodo, ó fango".
Existen dous Magacela en Extremadura, na comarca da Serena, que polo sufixo en -ela puideron ter orixe en repoboación galega, aínda que isto sexa soamente unha suposición miña.

Para finalizar, indicar que hai varios "Magaz", tres en León e mais un en Palencia. Estes son interpretados por Piel como patronímico derivado do nome xermánico magus 'rapaz, adolescente' (cf. p. 36 de J. Piel, "Os nomes germânicos na toponímina portuguesa" in "Boletim de filologia", Tomo V). Porén, é estraño que sendo apelidos patronímicos sexan palabras agudas.

MALADAS (Covas)
Alusión a "(terras) maladas", alugadas a "malados". O termo "malados" é un sinónimo medieval de "colonos, servos", no sentido específico de "homes libres que traballaban en terra allea".
Boullón Agrelo menciona o uso de "Malada" como alcume, atestado en 1165, e interprétao tamén co mesmo significado de "servo", seguindo a D. Kremer (cf. p.293 de A. Boullón, 1999. "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)").
Alternativamente, podería ser un termo de orixe prerromana, derivado da raíz indoeuropea *mel- 'saír, elevación, curvatura, ribeira', indicando unha 'ribeira, costa'. No entanto, non cremos sexa o caso, pois este lugar non ten características orográficas especiais, tal como tampouco acontece no caso de "Maladas" en Riobarba (cf. aquí).
Ver 
para máis detalle a entrada específica  no blog Pena da Cataverna.

MALAGÓN (Vieiro)
Topónimo de orixe prerromana, da raíz indoeuropea *mel- 'saír, elevación, curvatura, ribeira', de carácter hidronímico. É unha raíz frecuente na toponimia da Península, incluíndo decenas de "Malagón", así como "Málaga", "Mos" (de Malones, en Castro de Rei), "Magoi" (Lugo), e talvez tamén os numerosos ríos Malo e Mao (cf. p. 83 de E. Bascuas "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia").


Este "Malagón" ten, xa que logo, a mesma orixe que o actual Magoi (Lugo), atestado como Malaconi no século XI, e xa como Maagoe no século XIV. A conservación, en moitos casos dos -l- e -n- en palabras prerromanas non é infrecuente, téndose explicado (e.g. Bascuas) por "xeminación expresiva".


Foi tamén analizado por F. Villar, que o relaciona cunha forma *mal-, para a cal mantén a orixe na mencionada raíz indoeuropea *mel-. A "Malagón" asígnalle unha orixe nun modelo flexional *Malaco, o mesmo de Olisipo (Lisboa), Tarraco (Tarragona). Cf. p. 56 de F. Villar, "Vascos, celtas e indoeuropeos. Genes y lenguas".


Podería ter relación co apelativo sardo campidanés  maragoni  'fessura di roccia', tamén presente na toponimia, e que hai quen atribúe orixe prerromana e relacionan con "malecón", tal como recollen Corominas e Pascual (cf. Corominas, DCECH, s.v. malecón).

MALLÓ, O (Galdo)
Este núcleo de poboación está documentado en 1437, ao referirse a unha persoa que vive ou é oriúnda dese lugar  "Garçia do Malloo". Cf. J. García, 1987, "Viveiro en los siglos XIV y XV. La colección diplomática de Santo Domingo de Viveiro", in Estudios Mindonienses, nº 3, pp. 11-132.
A voz "malló" viría do latín malleolum 'pequeno martelo', coa acepción metafórica de 'chanta de vide cortada en forma de martelo'. Cf. aquí.


MAÑAR (Valcarría)
Orixinado nunha (uilla) Maniarii, forma en xenitivo de *Maniarius ou *Magnarius, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola). É un nome de orixe xermánica, cun primeiro elemento magenan 'poder'. Cf. aquí.

MARALEIXA, A (Chavín -lugar da Maraleixa)
O nome "A Maraleixa" proviría de "A (terra de) María Aleixa".  
Por toda a Mariña atopamos topónimos similares, moi probabelmente coa mesma orixe nun composto de "María". Así, atopamos "A Marapega" no Vicedo, así como "A Maraboa" e "A Maradona" en Barreiros. Igualmente, xa sen síncope, atopamos a correspondente "A María Dona" en Silán (Muras).
Lembremos tamén o caso da "marafonsa", unha clase de mazá, cuxo nome viría de "María Afonsa". 
Atopámolo atestado en 1859 como "Amareleija" (cf. aquí)

MARIÑAO, O (Vieiro -lugar da Cabana)
Alusión ao antigo posesor do terreo, de ser "orixinario da Mariña", no sentido da Mariña oriental, que é o que por defecto se entende por "mariñao" na Mariña occidental.

MARCO, O (Boimente)
MARCO LONGO, O (Galdo)
A voz "marco" designa unha pedra fincada no terreo, sinalando un límite territorial. Remite a un 
marco destacábel polo seu tamaño e antigüidade, talvez medieval, ou tamén un miliario ou incluso unha pedrafita ou menhir.

MAROTE, O (Landrove)
Tendo en conta o sufixo "-ote", pode remitir ao alcume dun antigo posuidor.
Alternativamente, pode tratarse dunha palabra de orixe prerromana, dunha raíz *m'r relacionada coa auga, auga estancada, que costuma estar aplicada a terreos encharcados, marismas.


MEIRA (Celeiro, Boimente -lugar do Rego do Barro)
O termo "meira" é de orixe prerromana, dunha raíz relacionada coa auga, referindo a auga estancada. Costuma estar aplicada a terreos encharcados, marismas.

En concreto, derivaría dunha forma *marya ou *merya, pertencenta á hidronimia antigoeuropea. Aínda que son varias as raíces *mer- que identifica Pokorny coas cales podería corresponder, podemos supor *mar- /mor- ‘auga detida’.
Igualmente Du Cange (s. v.) recolleu as formas medievais Maerie, Mairia, Maire e Meria.

J. J. Moralejo apunta para as raíces indoeuropea *mer- 'brillar' ou *mer- 'escuro, mancha' - cf. p. 67 de J. J. Moralejo, 2008. "Hidronimia prerromana de Gallaecia" in "Onomástica Galega II".

É interesante notar que o galego preservou o apelativo "mera" 'néboa moi húmida', que probablemente teña orixe na mesma raíz. Indica Eladio Rodríguez “Distínguese la mera de la brétema en que es generalmente más húmeda, más espesa y anda más a ras de tierra, por eso se la considera más dañina” .

Os topónimos "Meira", "Mera" e "Merán" son frecuentes en Galiza. Hai un "Merán" por exemplo en Galdo.

MEIXOFRÍO (Covas, Vieiro)
Do latín "mansio frigidus", unha pousada (de estrada) deshabitada. Podería indicar, xa que logo, o paso dunha antiga vía romana.
No entanto, neste caso concreto, trátase do nome dunhas terras situadas no límite con Riobarba, a metade de camiño entre a Silvarosa e o Rego dos Bois, non moi lonxe do lugar de Manxofrío (Riobarba). Semella improbábel que houbese outra mansio tan preto da de "Manxofrío", polo que pensamos máis ben que se trata de terras que, nalgun momento, pertenceron a alguén de Manxofrío.

Para máis detalles sobre os topónimos "Meixofrío", "Manxofrío" e similares, consultar "Manxofrío" en Toponimia do Vicedo.

MERÁN (Covas)

MERÁN, O (Galdo -lugar de Montes de Montecelo)
Talvez de "Monte merán", monte con "mera", "néboa miúda", aínda que a forma nesta zona debería ser nese caso "merao".  A palabra "mera" é de orixe pre-romana, dunha raíz *mer- relacionada coa auga.
Alternativamente de *(mons) Mirani, de *Miranus, hipocorístico de Mira, nome de orixe xermánica. Cf. aquí.
Os topónimos "Mera" e "Merán" son frecuentes en Galiza. Así, por exemplo hai "Monte do Merán" nas Negradas.

MERLÍN (Covas)
Lugar con nome derivado dun posesor medieval dunha uilla (explotación agrícola). O nome de tal posesor é incerto, tal como indicamos deseguido.
Nicandro Ares apunta dúas posibles orixes: quer o antropónimo latino Merlinus, quer do antroponimo xermánico Mirellinus, sendo tamén este último do que  J. M. Piel deriva o topónimo portugués Merlim. Cf. N. Ares, "Estudos de toponimia galega". Vol I. 2011.
Porén, en 1028 está atestada unha "uilla Maurlini", que podería corresponder co actual "Merlín de Ventosa" (cf. p.162 de "Nomenclator Medieval de Lugo", in Lucensia num. 5, 1992), aínda que outros autores relaciónano con "Morlán" (cf. aquí). Xa que logo, o Merlín de Covas pode proceder tamén dunha (uilla) Maurlini, derivado á súa vez de Maurelini.


MIAÑO (Galdo -lugar de Borreiros)
Probabelmente de orixe prelatina, da raíz hidronímica indoeuropea *mein-/moin-/min- 'corrente (de auga)', presente en ríos como Miño, e europeos como o Maine.
Da mesma orixe que "Meaño", no concello en Pontevedra.


MIÑOTEIRA, A  (Chavín -lugar de Tarabelos)
Unha miñoteira refire a un sitio (posibelmente arboreda) no que moran ou pousan os miñotos (tamén chamados miñatos ou buxatos), ave de rapina moi común. 

MONCALVO (Boimente)
O termo "Moncalvo" é un composto de "Monte Calvo". Ver "O CALVO".

MONTALBÁN (Vieiro)
Composto de *Mons Albani, forma en xenitivo do nome dun posuidor chamado Albanus

MONTECALVO (Covas)
Ver "O CALVO".

MONTE CASTELO, O (Galdo, Landrove, Magazos, Vieiro)
Ver "O CASTELO".

MONTE DA GALIÑEIRA, O (Covas)
Ver "A GALIÑEIRA".


MONTEIROS, OS (Galdo)
En xeral "monteiro" significa "persoa que participa nunha cazaría no monte, encamiñando a caza cara onde se atopan os cazadores." (cf. RAG), aínda que dun punto de vista histórico referiría “o cazador especializado que guía unha montaría”. Por tanto, "Os Monteiros" remitiría ao lugar onde vivía unha familia cuxo ascendente se tería adicado á montaría.
As montarías eran comúns no rural e, en particular, as batidas de lobos, xeralmente dirixidas por monteiros profesionais, foron comúns e recorrentes desde a Idade Media ata o século pasado. En efecto, un número nutrido de persoas corría o monte batendo sobre o chan e o mato para asustar e acosar o lobo, polo xeral conducíndoo para un foxo. 

Na Idade Media, o monteiro costumaba ser un experto cazador local que tiña encomendada a organización de batidas comunais contra lobos e feras salvaxes que ameazaban o gando. Nalgúns casos, o monteiro exercía a súa profesión sen exclusividade, asinando contratos con señores, aldeas e mesmo parroquias enteiras. Cf. A. Reboreda, "Espazos lupinos de Galicia: os foxos do lobo". 2009 (aquí).

No Catastro de Ensenada para a freguesía de Bravos (1753) vén recollido como un límite da freguesía a "Pasada dos Monteiros", que estaría en relación con este núcleo de poboación de Galdo.

MONTERROSO (Vieiro)

Este lugar, tamén chamado " Penalonga de Monterroso", podemos interpretalo con orixe no romance Monte Rossu 'monte roxo', baseándonos na etimoloxía do homónimo (concello de) Monterroso, o cal está atestado como "Montem Rossum" (cf. P. Martínez, "Inventario toponímico do Tombo de Toxos Outos". 2008).
No entanto, tampouco se pode descartar unha orixe en *monte hedroso, do mesmo modo que existe "Pena Edrosa".

MONTILLE (Valcarría)
De *(uilla) Montilii, forma en xenitivo de 
Montiliu(s), o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval que tería sido establecida neste lugar. 

MORGADE (Boimente)
De (uilla) Maurecati, forma en xenitivo de Maurecatus
o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval que tería sido establecida neste lugar. É un antropónimo de orixe latina. 
Estes topónimos Morgade, Mourigade deberon orixinarse entre os séculos VIII e X, no período de vixencia do uso dese nome persoal. 
Este é un topónimo frecuente en Galiza e ben atestado, aparecendo xa na forma Maurecati nun documento de 1055 do Tombo de Samos. 

MOURENCE (Galdo)
De (uilla) Maurentii, forma en xenitivo de Maurentius, o nome do antigo 
o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval que tería sido establecida neste lugar. 

MUÍÑO DA BALEA (Viveiro)
Neste caso, o termo "Balea" deste muíño, dada a situación do lugar, nun regato non preto da costa, non está directamente referido ao mamífero de dito nome.
Os muíños xeralmente refiren a un antigo posesor. Este  "Balea" debe gardar relación co lugar da Balea, un casarío situado entre Naín e Naín de Arriba, non moi lonxe deste lugar. Ver "A BALEA" para máis detalles.
Por outro lado, poderíamos pensar nalgunha referencia hidronímica, pero a relación co lugar "A Balea" mencionado parece máis segura.

NABAL (Valcarría)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía:
                     .. "marco que se halla en el camino de nabal" ... 

Un "nabal" designou orixinariamente un lugar apropiado para cultivar nabos, aínda que pasou logo a ter un significado máix seral de "terra moi frutífera” (cf. Taboada Cid).
Tamén Estraviz recolle a acepción para nabal de "a mellor terra" (cf. I. Alonso Estraviz, 2002. "Léxico não registado nos Dicionários Galegos" in Agália n.69 e 70).

Nalgúns casos, podería estar relacionado coa raíz prerromana *nav 'chaeira entre montañas', presente en topónimos como "Nava" e talvez en "Navallos".

Neste caso, sendo unha terra de labor, alude a lugar onde se acostuma plantar nabos ou 
metaforicamente, tal como indican os dicionarios referidos,  á boa cualidade das terras.

NADAL (Valcarría)
Topónimo que alude a unha *(uilla) Natalii, forma en xenitivo de Natalius, o nome do antigo posesor da uilla ("explotación agrícola"), nome de orixe latina.

NAÍN (Viveiro)
Dunha (uilla) Nanini, forma en xenitivo de Naninus, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola), nome de orixe xermánica. Cf. M. Costa.

NASEIRO (San Pedro de Viveiro)

NASEIROS, OS (Chavín)
Un "naseiro" é a cárcava no río onde se colocan as "nasas". Cf. DdD.
Deriva do latín nassa + -arius, tendo un significado na documentación antiga relativo a 'lugar onde os pescadores colocan as nasas', ou 'lugar reservado para a pesca con nasa’ no sentido de ‘couto de pesca'. Xa en 1149 é mencionada unha doación ao mosteiro de Sobrado dun "nasario fixo" no río Ysso.
En portugués, "naseiro" é homónimo de "caneiro". Cf. Anuario Brigantino.


NAVAL (Valcarría)
Por veces este topónimo é transcrito con "v", mais a forma correcta debe ser con "b". Ver "NABAL".

NAVALLOS, OS (Boimente)
Forma derivada de "nava" 'chaeira rodeada de montes'. É unha derivación análoga á do topónimo "Os Covallos", a partir de "cova".
Este apelativo aínda está vivo no portugués, na zona de Trás-os-Montes, onde navalho  significa "pedaço de terreno húmido entre as searas que se não cultiva para que dê erva", e tamén o salmantino "navazo" 'valle pantanoso', así como o aragonés "navajo" 'balsa para el ganado'. 
É un topónimo frecuente en Galiza, tamén na forma singular "O Navallo". Hai cerca outro "Os Navallos" en Riobarba.


NAVIA, A (Landrove)
É aceptada a orixe prerromana de "Navia", aínda que os autores discuten se se trata dunha palabra celta ou se paleoeuropea (pre-céltica). 
Polo xeral acéptase para "navia" unha orixe hidrónimica indoeuropea, talvez da raíz indoeuropea que Pokorny reconstrúe como *enebh-,‘húmido, auga’, de onde tamén ‘vapor, néboa, chuvia’. Por outro lado, a raíz prelatina *nau relacionada con concavidade do terreo, considerada antigoeuropea por algúns, figura ben documentada. J. J. Moralejo recolle aquí unha relación de distintas hipóteses.

NOGARIDO (Chavín, Covas)
Lugar onde abundan as nogueiras.


NOUCHÓN, O (Covas -lugar da Insua)
Aumentativo de "noucho", voz que ten varias acepcións, incluídas as de "s
aínte dunha rocha", "croque" ou "moucho".
Sendo este topónimo neste caso concreto referido a un entrante de terra no mar, debe ser a acepción de "saínte dunha rocha".

ORADE (Galdo)
De *
(uilla) Honorati, forma en xenitivo de Honoratus, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. 

ORXAL, O (Magazos -lugar do Outeiro)
Abundancial de "orxo" 'cebada', do latín hordeum. Indicaría, por tanto, un terreo plantado de cebada, ou que é moi produtivo ao plantalo de cebada.
No entanto, como se indica para o caso da Pena do Orxal en Nois (Foz), hai veces que este significado non encaixa, e podemos interpretar este topónimo como de orixe prerromana, derivada da raíz indoeuropea *er- 'fluír, moverse', talvez derivado dunha forma *or-w-i-, tal como postula E. Bascuas para o caso de "Oroxo".


OUCHEIRA GRANDE, A (Covas -lugar da Insua)
Debe tratarse dunha forma alterada por "A Ucheira". 
Para significado, ver "AS UCHEIRAS".

OURAO, O (Magazos) 
OURAOS (Covas) 
O lugar do Ourao figura como "Aurao" no dicionario de Madoz (séc. XIX).
Tanto Ourao como o plural Ouraos serían adxectivos derivados do apelativo de orixe prerromana  aura 'auga' estudado por Bascuas (cf. p. 190 de E. Bascuas, 2014. "Novos estudos de hidronimia paleoeuropea galega"). 
Os topónimos relacionados son relativamente frecuentes na Mariña e no Ortegal, así temos en Cariño "Auras" e "Aurau", Aurá tamén en Viveiro, así como outro Ourao en Loiba (Ortigueira) e un "Costaaurá" en Mañón, Igualmente sería o caso do río Ouro, antigamente documentado como Aurio (cf. p. 124 de E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega"), así como dos derivados como Valadouro.
Derivado da raíz hidronímica indoeuropea *awer- 'fluír', a mesma orixe que para o río Ouro, atestado na Idade Media como Aurio, para o que Bascuas postulou xa esta orixe (cf. p. 124 de E. Bascuas. "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega"). 
Esta orixe paleoeuropea parece reforzarse se temos en conta a existencia do "río Ourubio" (afluente do Navia), no que vemos a mesma raíz Our-, así como a forma -ubio 'auga, río', tamén paleoeuropea. 


É de notar que tanto Ourao como Ouraos, ao nomear núcleos de poboación, podería non tratarse directamente dun hidrónimo prerromano senón dun etnónimo,  remitindo a uns posesores ou fundadores oriúndos dun sitio chamado "Ouro" ou similar, incluso de "Aurá" (Aurao > Ourao).

Por outro lado,tradicionalmente téñense feito outras interpretacións que resumimos de seguido, aínda que non as compartimos porque soamente encaixarían parcialmente.
 Non cremos probábel a interpretación de "ourao" como adxectivo relativo a ouro, indicando "(agro) moi bon" (cf. A. Llamazares, p. 151 aquí). Igualmente, F. Villar relacionou tal topónimo co latín aureum 'de ouro, dourado' (cf. aquí), aínda que por outra banda, Villar interpreta "Ourubio" do mesmo modo que aquí facemos.
Outra interpretación tradicional foi a de Nicandro Ares, que o relacionou co antropónimo personal Aurianus (cf. "Estudos de toponimia galega". Vol I, 2011). No entanto, o feito de levar artigo, estraño nun antropónimo, xunto co dos topónimos "Auras" e similares que non encaixarían, lévanos a considerar esta hipótese improbable. Alén diso, o topónimo "Ouraos", en plural, tampouco encaixaría facilmente.
Por outra banda, o núcleo de poboación "Aurá" en San Pedro de Viveiro, que o profesor J. Piel derivara de *(uilla) Auriana, mantennos certa dúbida.


OUTARIZ (Valcarría)
De *(uilla) Autarici, forma en xenitivo de *Autaricus, o nome do antigo o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica.

PABOI (Magazos)
De *(uilla) Paponi, forma en xenitivo de Paponius, o nome do antigo 
posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica.

PADRÓN (Galdo)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía:
                     .. "y de este a los seijos de Padrón" ... 

Canto ao significado, os dicionarios galegos inclúen "padrón" e "pedrón" como "marco; poste de pedra alta e grosa que serve de indicador ou sinal" (cf. L. Carré, DdD). 

Igual significado é recollido no portugués antigo "marco ou marcos de pedras altas que ainda hoje vemos nos antigos coutos(cf. Viterbo, "Elucidário", 1798).

Para o apelativo "pedrón", Eladio Rodríguez indica que  "llaman también así nuestros campesinos al menhir". 
E puntualiza Filgueira Valverde en que 
     “no siempre el topónimo indica un monumento prehistórico, puede tratarse de un miliario, de un hito liminar o sencillamente de una “piedra hita” natural”. Cf. X. Filgueira Valverde e A. García Alén. , 1977. "Inventario de monumentos megalíticos. .."

En calquera caso, a conclusión é que aluden a unha pedra singular, un marco, un menhir, un miliario. É cognado do portugués pedrão e padrão, para os que Machado (DEP) dá a seguinte atestación do século XIV: 

          “acharom sobre uũ pedram letras escritas dentro da pedra”.


Estes topónimos foron tamén analizados por J. Moralejo coas mesmas conclusións (cf. J. Moralejo, 2007. "Callaica Nomina") con similares conclusións.

Finalmente, indicar que Corominas apunta a posibilidade de que algún deles remonte en realidade a un celtismo petronu, adxectivo formado sobre petru, que nas linguas celtas é o número "catro", en referencia a unha encrucillada ou xuntanza de catro camiños (cf. Corominas, DCECH, s.v. padrón).

PAINCEIRA, A (Galdo)
Lugar no que se cultiva o paínzo (millo-miúdo), ou apropiado para o seu cultivo.

PALEIRA
, A (Galdo)
Unha "paleira" (tamén "pala"), nome de orixe prelatina, defínea o dicionario como "cavidade que serve de refuxio ou vivenda a certos animais". Cf. RAG. Antigamente, o significado incluiría o de "cavidade refuxio de pastores e de gado". Cf. aquí.

PALLAREGA
, A (Boimente)
PALLAREGAS, AS (Covas)
O termo "pallarega" ten tres acepcións: "casa pequena cuberta con palla", "Palleiro", "Restrebas" (cf. DdD).
Estes topónimos deben remitir a unha zona que cultivou trigo ou centeo, e que era propicia para iso.O sufixo relacional -ega  está ligado na toponimia moitas veces ao cultivo dos cereais, así atopamos tamén "aviega" (avea), "millarega" (millo miúdo) ou a "escanarega" (escanla).  Tamén Liñarega ou Fabega. 
Tampouco podemos descartar totalmente que aludisen a "(casa) pallarega".

É un topónimo relativamente frecuente en Galiza, así atopamos "A Pallarega" en Cervo e en Muras, así como "As Pallaregas" en Cabarcos e en Reinante (Barreiros), en Covas (Viveiro).

PARAÑOS, OS (Covas -lugar da Insua, Valcarría)
Carré Alvarellos define "paraño" no seu dicionario galego como "lugar amparado, protexido". Cf. DdD. Podería significar "terra con certos "privilexios", acepción rexistrada en portugués."
Outros significados, como o de "aparador" ou o tamén recollido en portugués de "pedra da parte superior da boca do forno, en forma de viseira", poderían estar relacionados con pedras asociadas a construcción megalítica antiga, de feito as furadas dos dolmens son chamadas na nosa toponimia "fornos" ou "fornos dos mouros".


PARDIÑÁS, OS (Covas)
PARDIÑEIRA, A (Covas, Vieiro)
PARDIÑEIRAS (Celeiro)
PARDIÑEIRAS, AS (Covas)
Unha "pardiñeira" ou "pardiñal" (plural "pardiñás) remite a un lugar deshabitado, cun sentido análogo a "pardiñeiro": casa arruinada e destartalada (cf. DdD). En portugués existe o cognado pardieiro, co mesmo significado.
Outra posible acepción é a de conxunto de "pardiñas" (devesa ou chousa, cf. dicionario), lugar de devesas.
Hai "Pardiñeiras" por toda Galiza, incluindo "As Pardiñeiras" en Mogor, "A Pardiñeira" en Riobarba , en Celeiro "Pardiñeiras", en Covas "Os Pardiñás", etc.

Sexa cal for, é un topónimo moi frecuente en Galiza. En Riobarba e Bares hai tamén un "A Pardiñeira", en Covas atópanse "Os Pardiñás", en Muras tamén se rexistra o topónimo Pardiñas. En Laxe tamén se rexistra "Pardiñas", e nese caso hai quen aponta para a segunda acepción, de "devesa".


PARRAGUESA
, A (Galdo)
Xentilicio, de "orixinaria de Parga", antigamente chamada Párraga.

PARRELA, A (Covas)
Este topónimo debe aludir a unha parra pequena, e estaría formado xa que logo a partir da voz "parra", co antigo sufixo diminutivo -ela. Se for este o caso, o topónimo remontaría á Idade Media, pois xa na Idade Media foi reemprazado o diminutivo -elo/-ela polo actual -iño/-iña.
Por outro lado, tendo en conta que o topónimo "Parga" de Guitiriz, que ten orixe prelatina, está atestado na Idade Media como Aparreca, Aparrega, non podemos descartar que este "A Parrela" proveña dun "Aparrela", e por tanto teñan ambos os dous unha orixe prerromana, sin nada que ver coas vides e as parras.

PASADA DA MEIXÓN
, A (Boimente)
PASADA DAS BESTAS, A (San Pedro de Viveiro)
O apelativo "pasada" remite a un "lugar de paso do río, xeralmente a través de pedras colocadas como "pasos" formando unha liña", tamén chamados "poldras". Esta acepción consérvase na toponimia de toda a zona: en Mañón ("A Pasada do Rego"), en Muras ("A Pasada do Río", "A Pasada do Portancho", ..).
Canto a "ameixón", podería estar relacionado co verbo "ameixoar" 'xuntar os animais domésticos' (quer as ovellas, as galiñas, etc.).
Tampouco podemos rexeitar que "meixón" se refira á "cría da anguía", máxime cando se trata dun "paso" do río.

Mirador fronte a Piago

PASOS DO REQUEIXO, OS (Galdo)
O termo "pasos", indica un lugar polo que se cruza un río.
Para "Requeixo", ver "REQUEIXO".


PASTIZAL DO ROLLE, O (Valcarría, San Pedro de Viveiro)
Pastizal antigamente pertencente a unha persoa apelidada "Rolle", apelido que se localiza maiormente na Mariña luguesa, orixinado nun topónimo Rolle, talvez no existente en Bacoi (Alfoz), talvez nun antigo Rolle no concello do Vicedo, que non figura actualmente pero que é posible, tendo en conta que é neste concello onde se dá a maior frecuencia deste apelido.
O topónimo "Rolle" proviría de (uilla) Rullii, forma en xenitivo de Rullius, nome do antigo posuidor. Alternativamente, de (uilla) Rudili, analogamente de Rudilus, nome de orixe xermánica.


PAXARIÑA, A (Valcarría)
Aínda que o significado é transparente, a motivación deste topónimo é incerta. Podemos pensar que remita ao alcume dunha antiga posesora deste núcleo de poboación ou ao fundador do lugar.
Non é un topónimo único, así o Nomenclator rexistra dous núcleos de poboación homónimos, un en Salceda de Caselas e outro en Camariñas, así como un "As Paxariñas" en Sanxenxo. Igualmente temos "O Paxaro" en Ortigueira.

PÉ DE BOI (Viveiro)
O lugar xa aparece  atestado como "Pe de Boy" no 1545 nun "apeo" do Mosteiro da Coalleira (cf. E. Cal, 1983. "El monasterio de san Miguel de la isla de la Colleira"). Dous séculos despois figura no Catastro de Ensenada para Stgo e Sta Mª de Viveiro (1753) ao mencionar os muíños da freguesía:
     ..."otro al sitio de Pie de Boi"...
O termo "boi" neste topónimo, pode provir ben do significado do animal "boi", talvez indicando que este lugar ten a forma dun pé de boi. En efecto, autores como J. M. Piel identifican os relativamente frecuentes topónimos "Boi" co animal do mesmo nome.
No entanto, pode tratarse dunha homonimia, e tratarse dunha raíz prelatina; de feito, moitas veces na toponimia galega os topónimos boi son relacionados con penas e rochedos ou penas (A Pena dos Bois, Boi Louro, Boi Pardo, Pedra de Boi, Serra do Boi). Se for este o caso, aludiría á situación ao pé dun penedo.
Dada a homonimia, é dificil separar as alusións zoonímicas das litonímicas. Hai casos complexos de distinguir isoladamente, así  as "Pena dos Bois" existentes en Muras e nas Negradas poden tanto aludir á forma das penas, como tamén a unha tautoloxía na cal "Bois"  teña unha orixe litonímica.
Nalgúns casos, a alusión zoonímica é improbable, a non ser que fose metaforicamente pola forma dos penedos, como pode ser no caso do cantil do "Porto dos Bois" en Portocelo ou do con "Os Bois" en Foz, ou de puntas costeiras como "Os Bois" de Cariño.
Por outro lado, hai casos como "O Chao dos Bois" e "O Campo dos Bois" que semellan aludiren a un lugar onde se reunirían estes animais domésticos, para pastar ou para outras actividades.

PEDRAFRITA (Celeiro)
Deturpación de "Pedrafita", "pedra chantada", lugar onde houbo un marco, quer medieval de separación, ou talvez un menhir prehistórico.

PEDRAESCRITA (Celeiro -lugar de Alboi)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Celeiro (1753) ao establecer os límites da freguesía:
                     .. "bajando a la Peña Escrita de la que por las margenes de la mar" ... 
Igualmente figura no Catastro de Ensenada para Faro de 1753:
                       .. "en derechura al marco da Pena escrita"...

Remitirá á existencia dun petróglifo. Por veces trátase de gravados de orixe prehistórica e outras veces refírense a marcas nas pedras ou marcos, quer cun sentido relixioso ou máxico, quer como sinal dos límites entre vales, parroquias, propiedades monacais ou xurisdicións. 
Descoñecemos neste caso se se conserva.

PEDRIDO (Boimente)
Lugar onde abundan as pedras.


PEDROUZAS, AS (Faro)
PEDROUZOS (Landrove, San Pedro de Viveiro)
O topónimo "pedrouzo", frecuente en Galiza, indica unha morea de pedras, e tamén un "penasco elevado" ou "cima penascosa". Cf. DdD 
En feminino pode indicar un "pedrouzo grande". 
A este termo, derivado de "pedra", o sufixo -ouzo, de orixe prerromana, dálle un certo matiz despectivo, o mesmo que ocorre no cognado portugués pedrouço. Cf. Priberam.
Edelmiro Bascuas indica que este sufixo deriva de *-auceu, unha variante do sufixo prerromano -auko, que sería abundancial.

PEI CORVO (Galdo)
De "Peago Corvo". Un "peago" ou "piago" refire a unha poza profunda de auga, xeralmente nun río. Ver "Piago" para máis detalles.
Neste caso, o adxectivo "corvo" indica "curvo", e por tanto sen relación co apelativo "corvo" de "ave". De feito, existe o topónimo "A Volta de Pei Corvo", no cal "volta" reafirma esta hipótese de "corvo".
Alternativamente, podería ser relativo a un antigo posuidor chamado "Paio Corvo", do mesmo modo que existe un "Percorvo" en Cervo, de "Pero Corvo", un "Xancorvo" en Xuances e un "Peiméndez" en Faro.

PEIMÉNDEZ (Faro)
Este topónimo dá nome a un terreo localizado nun cabo, enfrente da illa. Remite ao posesor do terreo, unha persoa chamada Paio Mendes.

PEITORTO (Landrove)
Neste caso é un terreo na ribeira do río. Remite a un "Peago Torto". Un "peago" é unha poza profunda de auga, xeralmente nun río. Ver "Piago" para máis detalles.
É, por tanto, un caso similar ao de "Pei Corvo" de Galdo.
Alternativamente, relativo a unha persoa chamada Paio Torto, do mesmo modo que existe un "Peiméndez" en Faro.

PENACABAL (San Pedro de Viveiro)
De Pinna Caparii, sendo Caparii a forma en xenitivo de Caparius, antropónimo referindo o posesor da Pena.  Cf. M. Pidal aquí.


PENA DA AMOSA, A (Galdo)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía:
                     .. "fuente del Portal, y de esta al marco que nombran de Amosa" ... 

O topónimo "amosa" deriva da raíz paleoeuropea *am- 'suco, canle, cavar', frecuente en hidrónimos de orixe prerromana. "Amosa" é estudado explicitamente por Bascuas. Cf. p. 220 de E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega". 
Hai múltiples hidrónimos relacionados, tais como "fonte da Amosa" en Recaré (O Valadouro).
Con relación etimolóxica, hai unha "Pena de Amia" en Cariño.

PENA DA GALIÑA
, A (Boimente) 
Os topónimos "Galo", "Galiña", "Galiñeira", "Galiñeiro" non encaixan na maoiría dos casos co seu significado obvio, correspondendo moitas veces con montes e formacións rochosas. Neste caso, o feito de ser unha "pena", reforza esta interpretación; proviría, entón, do tema prerromano *kal(l)- 'rocha'. Ver entrada do blog Pena da Cataverna para máis detalles.
Alternativamente, Cabeza Quiles vincula os topónimos "Galiñeiro" e "Galiña" con formacións rochosas que lembren a cresta deses animais ou fainos derivar tamén da raíz prerromana indicada. Porén, nos casos que coñecemos non sempre parecen corresponder con estas "cristas".

PENA DE BANDAMIL (Viveiro)
Esta pena non está atestada actualmente, senón no Catastro de Ensenada para Viveiro (1752), como un dos límites da freguesía ("pena de Bandamill").
É un nome de orixe xermánica.

PENA DIAGA, A (Magazos)
Debe tratarse dunha alusión a un posesor chamado Diago.

PENA DO OURO, A (Boimente)
O mesmo que para "Fonte do Ouro", e "Río do Ouro", a frecuencia de "Pena do Ouro" na toponimia galega fai pensar en que, en lugar de ser referido a unha anecdota ou lenda asociada co apelativo "ouro" (do latin aureum 'dourado') teña máis ben outra orixe que explique esta frecuencia.

Cremos que esta orixe alternativa sería a mesma que a de "Fonte do Ouro", e "Río do Ouro", o cal que está documentado na Idade Media como Aurio, e para o cal tanto E. Bascuas como outros autores relacionan coa raíz hidronímica prerromana *awer- "fluír", termo paleoeuropeo.

PENA FALADORA
, A (Faro)
Caractrización da pena, probablemente polo ruído que fai co vento, de "falar", nun sentido extenso, dun xeito similar a "monte Bufadoiro" no Vicedo, e "A Pena que Fala" en Frexulfe (Valadouro), e a "Serra da Faladora" en Mañón.

PENAHEDRÁ (Galdo, Magazos)
Topónimo que vén de "pena hedrada", aínda que é improbábel a evolución edrada>edrá.
Unha posibilidade, aínda que remota, sería de *Pinna Hadriana, pena dun posesor chamado Hadrianus.


PENALBA, A (Celeiro -lugar do Castelo)
Composto de "Pena Alba". O termo "alba" corresponde co latín alba "branca", que foi máis tarde reemprazado por "branca". Este feito dá conta da antigüidade do topónimo.
Xa aparece atestado no ano 877 como "Peinaalba" (cf. p.77 de E. Cal, “De Viveiro en la Edad Media”, in "Estudios Mindonienses", núm.7, 1991). Posteriormente figura como Pennam Albam (".. aqua Albam usque Pennam Albam ..") no Século XII. Cf. "Tumbo de Lorenzana", in "Estudios Mindonienses". 1992).

PENA MOSQUEIRA (Galdo -lugar de Chao da Rega, Vieiro -lugar da Silvarosa)
Do latín muscariam, referiría á abundancia de insectos que fan "moscar" o gado. Así o dicionario de Carré Alvarellos defíneo como 'lugar onde abundan as moscas' (cf. L. Carré,  1928-1931 - DdD). Tamén podería indicar o contrario; así xa fora do territorio galego atopamos nos dialectos navarro-aragoneses "mosquera" 'paraje con arboledo o matorrales altos donde sestea el ganado' (cf. J. A. Frago, "Toponimia navarro-aragonesa del Ebro (V)" in "Archivo de filologia aragonesa XXXVIII").
Alternativamente, podería aludir á existencia de "mosqueira", unha clase de herba silvestre. Cf. DdD.

PENAS de AGRUÑIDO, AS (Galdo)
O mesmo que "abruñido", lugar onde abundan os "abruños". En efecto, aínda que "gruñido" non é recollido explicitamente nos dicionarios de galego, si figura recollido "gruñedo" co significado de "abruñedo"(cf. DdD E. Rodríguez. "Diccionario enciclopédico gallego-castellano").
G. Navaza recolle, na súa obra "Fitotoponimia Galega", o topónimo "Gruñido" de Mañón, coa acepción supradita (cf. aquí).

Alternativamente, lugar onde abundan os gruñeiros. Un "gruñeiro" está rexistrado en Ourense como "lodeiro", lotus.
Ademais do "Gruñido" existente en Mañón, e outros múltiples topónimos en Galiza, tanto Abruñedo, Agruñedo, Abruñido.


PENIDO, O (Boimente, Vieiro)
Lugar onde abundan as penas.

PÉNJAMO (Viveiro)
Este nome, eco do da cidade mexicana, foi aplicado no século XX a esta zona de novas construcións para mariñeiros.
Tratouse dunha asignación de nome humorística, tal como aconteceu con outros nomes exóticos. Neste caso facía referencia a unha canción do mesmo nome famosa a mediados do século.

PENOUCO, O (Boimente)
O dicionario de Eladio Rodríguez define "penouco" como "penedo alto que sobresae dos demais que o rodean". É sinónimo de "penouto".

O nome deriva de "pena", voz de orixe prerromana. O sufixo "-ouco" é de orixe prerromana, aínda que tamén seguiu produtivo no romance, así "pedrouco".

PENOUZOS (Viveiro)
O topónimo "penouzo", é outro derivado de pena co sufixo -ouzo, de orixe prerromana, que lle dá un certo matiz despectivo.
Edelmiro Bascuas indica que este sufixo deriva de *-auceu, unha variante do sufixo prerromano -auko, que sería abundancial.

PEREIRO, O
 (Galdo, Landrove, Valcarría)
A súa orixe está relacionada co baixo latín pirariu (árbore). Alternativamente, podería derivar de petrariu ("pedreiro"). Con documentación antiga e/ou co coñecemento da orografía da zona, podería ser diferenciados parte deles.


PESQUEIRA, A (Covas)
Denomínase "pesqueira" (do latín piscaria) ao lugar onde se captura peixe. Para as pesqueiras de río, estarían polo xeral perto dos muíños ou aceas.
En concreto, unha "pesqueira natural" designa unha pedra, illote ou calquer outro accidente natural onde colocar os aparellos de pesca. No caso dunha "pesqueira artificial" designaría unha presa de pedra situada en diagonal no curso do río, desde onde se pesca o co que se desvía a auga para poder pescar. Nas aberturas que deixan estas presas colocaban nasas, daí os topónimos "Naseiro" existentes en Galiza.
As pesqueiras xa aparecen documentadas na Idade Media a partir do século IX (cf. Anuario Brigantino). Por extensión, chámanse "Pesqueira" tamén ás pequenas cascadas (cf. DdD).

Alternativamente, aínda que improbable, pódese interpretar "pesqueira" como derivado do latín pascuaria ´lugar de pastizais', derivado de pascuum 'pastizal'.


PETEIRA, A
 (Galdo)
Referindo a lugar ou elemento que sobresae do terreo. Ten orixe, tal como petón, petouto, na raíz 
oronímica prelatina *pett- 'prominencia, cume'. A forma en masculino "peteiro" ten a acepción de "conxunto de plantas que se distingue do resto, sobre todo nas leiras, pola sua espesura ou altura". Na toponimia pode ter en femenino o mesmo significado.
Por outro lado, os dicionarios de Estraviz e de Leandro Carré rexistran para "peteira" a acepción de "terra com abundancia de plantas de varias familias, para que non se desenvolvan moito".

PIABADE (Vieiro)
Talvez relativo a unha persoa chamada Paio Abade, do mesmo modo que existe un "Peiméndez" en Faro.

PIAGO (Magazos)
Un "piago" ou "peago", do latín pelagus 'pozo', é unha poza profunda de auga, xeralmente nun río, o cal é o caso deste piago.
En efecto, este termo é definido por Piel como "sítio fundo do mar ou de um rio" (cf. p. 323, J. Piel "As Águas na toponímina galego-portuguesa" in "Boletim de filologia", Tomo VIII).


O PIÑEIRO (Chavín, Boimente, Valcarría)
O topónimo Piñeiro remite á existencia dunha árbore deste nome. 
Tanto nestes casos como en xeral na toponimia, é frecuente atopar este nome en singular, o cal pode aludir a un piñeiro illado que constituía unha referencia no territorio, nalgúns casos como linde. Tampouco se pode descartar que, aínda que figure en singular, se refira a un piñeiral e non a unha única árbore.

PIMPÍN, O (Celeiro)
Probablemente de orixe en onomatopeia, indicando unha fonte de pouco caudal, que "pinga", polo cal se costuma pór unha "pimpela" pola que discorre o fío de auga.
Aínda que non atopamos nos dicionarios, é unha orixe clara, habendo lugares ou fontes "Pimpín" nas Ribeiras do Sor, en Mañón, en Celeiro, etc.
En asturiano existe pimpana, aplicado a unha fonte que mana gota a gota (=que pinga). Cf. aquí.


PLANTÍO, O (Celeiro, Landrove, Galdo, San Pedro de Viveiro)
Nome abundancial de plantas en xeral. Así é interpretado por Navaza como "lugar onde se plantaron vexetais recentemente" (cf. G. Navaza, 2006. "Fitotoponimia galega").
Posiblemente moitos dos topónimos "Plantío" remitan a "Plantíos Reais", que tiñan o obxectivo de prover  madeira aos estaleiros da Armada.  Indica Carlos Breixo a constancia da existencia dos Plantíos Reais en Galiza a partir do reinado de Filipe II. As árbores que se plantaban nesta zona eran dous tipos de carballos, freixos, e nogueiras.  Cada veciño da freguesía na que había un Plantío Real tiña a obriga de plantar un número determinado de árbores e coidalas durante uns vinte e cinco anos (cf. C. Breixo, "A vila das Pontes no catastro do Marqués de Ensenada" in Hume n. 8). Os Plantíos Reais desapareceron como tales no século XIX, ao ser vendidos por non se usaren xa para os buques da Armada.
É interesante a acepción de ‘terreo de castiñeiros’, que recolle Marqués Valea na zona de Trabada (cf. X. Marqués, 2004. "A toponimia de Trabada"). 

PO (Valcarría)
Este rego está atestado no Catastro de Ensenada para Valcarría (1753) ao mencionar a existencia dun muíño "al sitio de Pó".
O termo "po" está documentado en galego co mesmo significado que en portugués, "partículas en suspensión no aire". No entanto, non fica claro o seu encaixe nun topónimo.

PONTELLAS (Magazos)
Derivado do latín ponticula, diminutivo de "ponte". É de notar o paralelismo deste termo co máis moderno "pontiga", o cal se trata dun semi-cultismo, frente a "pontella" que é a forma que seguiu o curso normal da evolución do galego.


Este lugar aparece no dicionario de Madoz (Séc. XIX) con este mesmo nome.

PONTIGO, O (Galdo)
Diminutivo de "ponte". Derivado do latín ponticulum. O xénero masculino reforza a idea de "pequeno". É de notar que se trata dun semi-cultismo, xa que a forma que seguiu a evolución da lingua sería "pontello"; de feito, existe "Pontellas" en Magazos.


PONXEIRA, A (Boimente)
De "(terra) ponxeira", terra onde abunda a "poexa" ou "poenxa", a planta mentha pulegia.
Os dicionarios rexistran tamén "punxa" coa acepción de "leña do monte".


POUSADOIRO, O (Covas, Galdo, San Pedro de Viveiro)
Topónimo frecuente en Galiza. D
esigna o lugar que quedaba á fin ou remate dunha subida, onde naturalmente o camiñante descarga e pousa o seu peso e carga.  Esta definición xa vén recollida para o portugués antigo (cf. s.v. "pousadouro", in Viterbo, "Elucidário", 1798).
 En particular, designa o poio ou similar onde se acostumaba pousar a carga transportada ás costas. Esta debeu ser a alusión orixinaria do topónimo.

PRAIA DA ARNELA, A (Faro)
O dicionario define "arnela" como "praia en costa aberta, que se mete entre dous montes, e na que xeralmente desauga un río ou regato". Cf. DdD 
Esta definición encaixa exactamente co topónimo que nos ocupa.

En canto á orixe do termo, hai certa controversia entre distintos estudosos do topónimo.
Autores como E. Bascuas relaciónano coa forma hidronímica paleoeuropea *arn- (como nos casos de "Arnoia", "Arnela", etc), derivada da raíz indoeuropea *er- 'fluír, moverse'. Tería un significado de "corrente de auga", e despois "casca dos castiñeiros e carballos" ou "casca de árbore usada de canaleta para conducir a auga".
Outros autores derivan "Arnela" do latín *arenella, encaixando co significado de praia citado, aínda que non coas outras acepcións. Porén, isto non explicaría os toponimos "Arnoia" por exemplo.

Na miña opinión deben de darse tanto casos cunha orixe prerromana tal como indica Bascuas como outros que sen dúbida proveñen do latín arenella
O topónimo que nos ocupa, a orixe é clara se observamos a súa situación: esta praia "Arnela" atópase ao lado da de "Area". É sabido que, ata o século XX, o termo galego para praia foi "area". Cando lle deron este nomes, aínda non caera o "n" entre vocais, polo que lles chamaron á grande "Arena" (=praia) e á pequena que estaba pegada a ela  "Arenella" (=praíña). De Arenlla relaxouse a pronuncia para Arnela, co cal xa non caeu o "n" ao non quedar xa entre vogais. Unha interpretación en base prerromana queda desbotada pola "navalla de Occam".

Por outro lado, o Nomenclator rexistra outro Arnela no Valadouro, aquela sen moita relación a priori con "praia". 


PRAIA DE SEIRAMAR, A (Covas)
O topónimo "Seiramar" ten moi probabelmente unha orixe prerromana.
En efecto, dado o contexto de hidrónimo, encaixa coa interpretación de Bascuas dada para "Fonteseira" e "Monteseiro" (<Monte Seiro),relacionadas coa forma hidronímica paleoeuropea *ser-, *sor- 'fluír', o mesmo que o veciño río Sor. Cf. p. 530 de E. Bascuas "La hidronimia de Galicia. Tres estratos .." in "Estudios Mindonienses", núm. 24.
Existe tamén unha "Praia das Seiras" en Porto do Son.


PREGUIZA, A (Faro, Viveiro)
Poderíamos interpretar "preguiza" no sentido do apelativo que os dicionarios definen como " Falta de vontade para traballar". É un topónimo que se repite con relativa frecuencia  na toponimia galega, o cal fai dubidar desta interpretación
É verdade o valor na cultura tradicional galega que lle é dado ao traballo. Pero aínda así, debería ser un topónimo extraordinariamente raro se se tratase do sentido indicado pola voz común "preguiza".

Na realidade a significación do topónimo pode ser ben diferente. Cabeza Quiles indica para o caso d"O Preguecido" da Estrada, que o profesor G. Navaza relaciona este topónimo estradense coa árbore chamada "pigarceira", tipo de pereira que dá peras "pigarzas". Sería, pois, O Preguecido un abundancial en -ido (< -ētu) desta árbore froiteira (c.f F. Cabeza, "Toponimia da Estrada").

O Padre Sarmiento xa falaba dela:
            “Pigarza. Pera que comí muy gustosa, entre la bergamota y don guindo. Selecta”
Outros fitotopónimos galegos que tamén serían referidos a antigos grupos ou concentracións de pigarceiras son O Preguizal (Calvos de Randín), O Prigazal (A Gudiña).

Considerando todo o anterior, podemos pensar que moitos dos topónimos "Preguiza" evolucionasen desde "Pirguiza" por mera atracción pseudo-etimolóxica do termo común "preguiza". 

En resumo, queda pois unha alternativa fundamentada pola que todos ou parte dos topónimos "A Preguiza" se referirían a unha "pereira preguiza".

PREGUÍN, O (Faro)
Orixe incerta. Talvez relacionado con topónimos como "Prego", ou incluso con topónimos prerromanos como "Pregontoño" (Arzúa), o cal leva o sufixo -oño, usualmente prerromano, e como "Preguntoiro" (ver artigo sobre preguntoiro no blog Pena da Cataverna).

Existen outros "Preguín" na xeografía galega, así, existe un en Lañas (Arteixo), do cal xa figura documentado con este nome na Idade Media. Cf. aquí.  Existen, ademais, varios Preguinho en Portugal, e.g. en Cinfães.

PUIDA, A (Viveiro -lugar das Cortes)
O termo "puída" é o mesmo que "polida, brillante", posiblemente referido ás características das terras.
Cabe a posibilidade de  provir dun nome de posesora con ese alcume (ou propietario: "O da Puída"), aínda que sendo un núcleo de poboación semella máis improbable. A relativa frecuencia do topónimo en Galiza volve aínda menos probable esta hipótese.


PUMARIÑO (Boimente, Chavín)
Indica un pequeno "pumar", un 'horto de froitas, xeralmente maciñeiras'.


PUMAREGA, A (Vieiro)
Unha "pumarega" e un "pumar" son sinónimos, co significado de "finca plantada de froitas, maiormente maciñeiras (maceiras)".
O sufixo relacional -ega, de orixe prerromana, aparece na toponimia por veces ligado por veces ao cultivo dos cereais e doutras plantas, así atopamos tamén "Aviega" (avea), "Millarega" (millo miúdo), "Escanarega" (escanla), "Pallarega".
Gonzalo Navaza indica  que o sufixo -ega é "característico da fitotoponimia luguesa"(cf. G. Navaza, "Fitotoponimia galega"). De feito, "Pumarega" atopámolo na Mariña de Viveiro ata Ribadeo.

PUNTA CAMPO MILLÁN (Faro -lugar do Monte Faro)
Referido ao nome da planta que aparece nos terrenos de cultivo, unha planta "poácea".
Cf. cognado portugués Milhã.


PUNTA DA ANCHOUSA, A (Covas)
Unha "enchousa" é unha unha "chousa grande", "finca grande cerrada ('chousada') con muro ou valado" (cf. DdD).

PUNTA DA ARNELA
, A (Faro)
Ver "A Praia da Arnela".

PUNXEIRA
, A (Boimente)
Ver "A Ponxeira".

RAIRO, O (Valcarría)
O "rairo" é a "gabia pola que discorre a auga dun río ou un regato", e por extensión a "cale do muíño".
O Nomenclator rexistra outro Rairo en Muras e mais outro en Ourense, xa documentado en 1453 con ese nome.

RAMOS, OS  (Boimente)
O apelativo "ramo", do latín ramu 'póla". Os numerosos topónimos galegos "Os Ramos" son recollidos por G. Navaza, que o interpreta neste contexto como "lugar frondoso", ou tamén "lugar no que se aproveita a derrama das árbores para leña" (cf. G. Navaza, "Fitotoponimia galega". 2006).

RANDAMIL (Magazos)
De (uilla) Randemiri, forma en xenitivo de Randemirus, o nome do antigo 
posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica.
Este lugar aparece no Dicionario de Madoz (1845-1850)  con este mesmo nome.
O Nomenclator rexistra outro Randamil en Couzadoiro (Ortigueira).

Como nos demais topónimos con etimoloxía xermánica, é importante notar que non indica que o posesor fose desa orixe, simplemente os nomes desa orixe foron populares na Idade Media. O que si nos indica é a antigüidade do lugar, tendo en conta que tales nomes deixaron de usarse a partir do século XI (cf. A. Boullón, 1999. "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)").


RAÑA, A (Magazos)
Unha "raña" costuma ser un lugar pelado e pedregoso. Segundo o DGPE: Raña, nome duns vinte lugares en Galicia e outros tantos ou máis en Ciudad Real, Toledo, Badajoz etc, cuxo sentido topónimico parece ser, en opinión de Menéndez Pidal, sitio raído ou arrastrado pola acción erosiva das augas ou por un desprendimento de pedras".

No dicionario figura "raña" con varios significados, dous deles válidos para un topónimo: "Terreo alto e de monte pobre". "Rápido desnivel no leito dun río de fondo pedregoso".
Rivas suxere para o topónimo unha raiz preindoeuropea *ra-, *ro- que daría lugar a unha familia de palabras relacionadas con "rañar", "arrasar", etc. Cf. E. Rivas "Toponimia de Marín". Porén, Bascuas non fixo referencia a "raña" cando estuda os derivados da raíz indoeuropea *er- 'moverse, fluír', frecuente na hidronimia europea (E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega").
Cf. aquí e aquí para unha discusión máis ampla.


RASAS, AS (Celeiro)
Topónimo que alude a "(terras) rasas", sen cultivar e de vexetación baixa.
Aínda que sexa mera especulación, non podemos descartar que aludise á medida antiga de capacidade chamada "rasa", referíndose á produción (abundante ou exigua) destas terras.
O Npmenclator rexistra tamén un "Chao da Rasa" en Boimente.

REAL, O
 (Viveiro)
Nestes casos, "Real" deriva xeralmente do latín riualis "á beira do río, ribeirán". As forma "Real" e "Rial" son frecuentes na toponimia menor de ríos. 

Tamén pode indicar posesión do rei, en particular o paso dun "Camiño Real", vía de comunicación construída a cargo do Estado.
Este lugar aparece no Dicionario de Madoz (1845-1850)  co nome "REAL".

REBOIRAS (Valcarría, Boimente)
Do latín vulgar roboria, "carballo". Non se conservou no galego actual, excepto no caso de "rebolo", carballo que ten nas follas unha pubescencia branca, e tamén os carballos novos.
No dicionario de Aguirre "reboira" figura como ‘rebolta’ (camiño de volta, o máis longo).
Este lugar aparece no Dicionario de Madoz (1845-1850)  con este mesmo nome.


REBOREDO (Faro)
O mesmo significado de “carballedo” ou “carballeira”, soamente que neste caso a orixe é no latín robur 'carballo', co sufixo abundancial –edo (do latín -etum), en canto “carballedo” vén de voz prerromana, xunto co mesmo sufixo abundancial romance.


RECANTO, O (Galdo)
O dicionario define "recanto" como "recuncho, lugar apartado". Cf. DdD.

RECECENDE (Valcarría)
De *(uilla) Recesuindi, forma en xenitivo de Recesuindus, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica.
Aínda que non atopamos atestado este topónimo, si que o está o homónimo "Rececende" da Pontenova, que figura como Recessuindi nun documento do ano 935. Cf. p.309 de E. Flórez, "España Sagrada", tomo XVIII.


REGA, A (Galdo -lugar da Trave, varios)
O termo "rega", ademais da acepción evidente de "regadura, o acto de regar",  ten outras varias acepcións, a maioría relacionadas con regatos e os vales ou cárcavas polas que discorren, así como por extensión a de "terreo pantanoso". 

Tamén é definida  como "angostura formada pola unión das faldas de dúas montañas, que costuma ser cauce dun rego, ver E. Bascuas aquí.


REGO DE ARNALDE, O (Valcarría)
O termo "Arnalde" deriva de Arnaldi, forma en xenitivo de Arnaldus, nome de orixe xermánica. Debe remitir á antiga existencia nas proximidades dunha *(uilla) Arnaldi ou (agru) Arnaldi.


REGO BEIRIZ (Viveiro)
A forma do nome Beiriz pode remitir a un nomen possessoris, quer dicir, o nome do antigo posuidor da uilla ("explotación agrícola"), que estivese localizada ao pé deste rego.
Atópanse outros Beiriz na xeografía galega e portuguesa, todos eles correspondentes con núcleos de poboación, o que reafirma o ser un nomen possessoris.
Dada a terminación en -riz, trátase dun nome de orixe xermánica; concretamente un *(uilla) Viderici, forma en xenitivo de *Videricus (cf. aquí), aínda que autores como Piel deixan en dúbida o nome concreto. Cf. p. 228 de J. Piel, "Os nomes germânicos na toponímina portuguesa" in "Boletim de filologia", Tomo II.

REGO DAS VARAS (Galdo, Magazos, Viveiro)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Magazos (1753), ao establecer os límites da freguesía:
                          .. "atravesando el arroio das baras" ...
Aínda que a orixe do termo "varas" non se poida rexeitar a transparente de "pau longo e delgado", moi probablemente non teña relación e se trate dun topónimo de orixe prerromana. E. Bascuas e outros autores derivan os numerosos topónimos "Vara" da forma hidronímica *war-, a partir da raíz indoeuropea *awer-, 'auga, mollar, chover, fluxo'. De feito, para este "rego das Varas", Bascuas indica que probabelmente se trata dun hidrónimo reinterpretado como apelativo. Cf. p. 143 de E. Bascuas "Novos estudos de hidronimia paleoeuropea galega", 2014.

REGO DE MEIXOFRÍO (Covas)
Rego que nace en Manxofrío (Riobarba). É curioso que leve o nome Meixofrío, en canto que o lugar de Riobarba que o orixinou se chama agora Manxofrío.
Para máis detalles, consultar a información sobre ese lugar de "Manxofrío" no blog Toponimia do Vicedo.


REGO DE PADRÓN (Galdo)

Alusión ao lugar polo que pasa o rego. Ver "PADRÓN".

REGO DE XUDREIRO
 (Chavín, Valcarría)
Este rego está atestado no Catastro de Ensenada para Valcarría (1753) ao mencionar a existencia dun batán e sete muíños:
       ... "en el sitio de Ameneiral en el Rio do Judreiro"...
O termo "xudreiro" é adxectivo derivado de "xudre". Os apelativos "xudre", "zudre" ou "xurro" tén dúas acepcións: unha de "liquido que sae dos lugares de depósito, como latrinas e vertedoiros", e outra de "torrente, auga que escorre".
Xeralmente, o significado destes topónimos, non situados en zonas de poboación, corresponde ao de "auga que escorre de chuvia, torrente".
Como dato adicional, cremos que, aínda que os apelativos "xurro", "xudre" e "zudre" teñen unha orixe etimolóxica no tema *sei-dh-, derivado da raíz indoeuropea *sei- 'verter, chorrear, pingar', coa extension -dh-. B. Prosper confirma a presencia deste tema *seidh- na hidronimia europea. Cf. p. 127 de B. Prosper "Lenguas y religiones prerromanas del occidente de la Península Ibérica". 2002.

REGO DO ARO, O (Viveiro Sta Mª e Stgo., Chavín)
Este rego está atestado no Catastro de Ensenada para Chavín (1753) como "arroio do aro".
O significado de "Aro" debe estar relacionado coa raíz hidronímica prerromana *ar-, presente en moitos ríos europeos, e en particular en moitos "rego de Aro" da comarca.
Ver entrada específica do blog Pena da Cataverna para máis detalles.

REGOMOZO (Boimente)
Composto de "Rego Mozo", onde "Mozo" indicaría o nome ou apelido do posuidor. Nicandro Ares apunta que o antropónimo Mozus está rexistrado en 1158, así como o apelido. Cf. N. Ares, "Estudos de toponimia galega", 2011.


REIBERTE (Valcarría)
De *(uilla) Raniverti, forma en xenitivo de Ranivertus, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica. Foi analizado por J. Piel, en 'Notas de toponímia galega', 1953.

Como nos demais topónimos con etimoloxía xermánica, é importante notar que non indica que o posesor fose desa orixe, simplemente os nomes desa orixe foron populares na Idade Media. O que si nos indica é a antigüidade do lugar, tendo en conta que tales nomes deixaron de usarse a partir do século XI (cf. A. Boullón, 1999. "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)").

Por outro lado, é de notar que, dada a existencia de varios "Rei-" probablemente derivados dun "Río-", Paulo Martínez indica que este Roiberte talvez viñese dun Río Verde, tal como Reibarba posiblemente proveña dun Ríobarba (cf. P. Martínez, 2018. "O Cartulário de Fiães enquanto corpus toponímico: acerca de alguns nomes de lugar na fronteira galego-portuguesa"). Xeográficamente é plausible, pois o lugar queda a 100m do Rego de Loureiro.

O Nomenclator de Galiza rexistra tamén un Reverte en Ribadeo.

REQUEIXO, O (Galdo)

O dicionario define "requeixo" como "baixada dun monte en declive para un vale" (cf. DdD), ou tamén "lugar apartado, nun recanto".
Neste caso trátase da segunda acepción de "lugar nun recanto", xa que se trata dun lugar relativamente chan situado nun triángulo entre montes relativamante altos.

Igualmente, no galego das Médulas (León) aínda se conserva viva esta voz, co significado de  ‘Terreo resgardado; quebra do terreo; vagoada pendente e resgardada’ (cf. aquí).
Canto á etimoloxía de "requeixo", segundo E. Bascuas viría da forma prerromana *rek- presente en palabras como "rego" (con "e" aberto), e do sufixo -asio, presente en topónimos como "Arteixo" - cf. VERBA, 2000.


RIAÑO (Chavín)
De *Rivu angulu 'ángulo do río'. Tería evolucionado *Rivu angulu > *Riang'lo > *Rianllo > Riaño, nunha evolución análoga á de ungula > unlla > uña.
Os topónimos "Riaño" e "Riaña" teñen sido estudados entre outros por autores como Piel (cf. J. M. Piel, "As Águas na toponímina galego-portuguesa" in "Boletim de filologia", Tomo VIII, 1945).
Este topónimo de Viveiro foi referido por E. Bascuas (cf. pp. 526-527 "La hidronimia de Galicia. Tres estratos. Paleoeuropeo, celta y latino". In Estudios mindonienses. Nº. 24, 2008), que menciona a súa localización no "ángulo" do río de Boimente co río Landro.
O mesmo ocorría, por exemplo, co "Riaño" de León, documentado como Rianclo e Riangulo no século XI e que, aínda que agora inundado polo encoro, ficaba na cofluencia dos dous brazos do río Esla.


Este lugar aparece no Dicionario de Madoz (1845-1850)  con este mesmo nome.

RILLEIRA, A (Viveiro)
O dicionario define "rilleira" como "pisada que deixa a roda do carro", e tamén "respaldo do escano". Cf. DdD.
Pode interpretarse como a segunda acepción, pola orografía inclinada do lugar, ou tamén na primeira acepción como lugar de paso con certa humidade de modo que se chantaba o carro. 
No entanto, dada a frecuencia da presencia deste topónimo preto de regatos, tampouco se pode descartar unha orixe noutro termo de orixe prerromana, relacionado coa raíz indoeuropea *er- presente na hidronimia europea e estudado por Bascuas (cf. E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega").

RINXELA
, A (Vieiro)
Podería derivado de "rinxir", "rechiar, tremer" (cf. DdD), nun significado de "lugar que rinxe", do mesmo modo de derivación que "Pimpela" 'que pinga'.
No entanto, este lugar non está situado nun lugar alto onde sopre o vento, senón ao pé da ría, e sen nengún regato próximo que produza nengún son, polo que non parece encaixar a interpretación indicada.
Alternativamente, estando situado este lugar no esteiro do río Landrove, é tamén posible unha orixe relacionada coa forma *re-/*ri-, da raíz indoeuropea *er- 'moverse, fluír', frecuente na hidronimia europea. Esta relación tamén podería vir a través do latín, tal como ocorre no caso do topónimo "Rinlo" (Covas). Cf. E. Bascuas "Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega".


RIÑEL (Chavín -lugar da Maraleixa)
Talvez de *(uilla) Rinieri ou Rainieri, forma en xenitivo de *Rainierus ou *Rinierus, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica.
Alternativamente, aínda que pouco probable, derivado de "riañelo", véxase "Riaño".

Río da GALLOSA (Covas)
O termo "Gallosa" pode indicar unha bifurcación no río, unha "forqueta", ou remitir á "abundancia de rochas", e proviría do tema prerromano *kal(l)- 'rocha'.
Ver blog Pena da Cataverna para máis detalles.
É importante notar que tamén se rexistra como "Río da Gaiosa", o cal nos podería levar a unha interpretación distinta, baseada nun alculme "gaiosa" 'alegre'. Porén, cremos que a existencia doutros topónimos similares como "O Rego Galludo" en Ambosores descarta esta interpretación alternativa, e que a transcrición "Gaiosa" reflexa soamente unha pronuncia con "yeísmo".

Río de LOIBA (Covas)
A orixe do topóniomo "Loiba" é incerta. A. Moralejo interpretábao como variante de "lobia", e por tanto cunha orixe no proto-xermánico *laubjo 'paseo, pavillón, emparrado'.
Porén, os dicionarios de galego rexistran soamente "lobio", en canto que o femenino "lobia" non aparece neles. A forma en femenino, tal como ocorre en moitos outros casos (sacho/sacha) pode indicar unha maior dimensión. Dada a situación do río, poidera ser que preto da desembocadura estivese cuberto por un emparrado.


Alternativamente, pode interpretarse como hidrónimo de orixe prerromana, da raíz indoeuropea *(s)leub- 'deslizar'. En efeito, Krahe indicaba unha forma básica *lup- presente en hidrónimos ibéricos e europeos. Do mesmo modo, D. Kremer, dun paleoeuropeo *lupia, tal como interpreta a gravura rexistrada no distrito de Braga. Cf. aquí.

Río LANDRO (Chavín)
Podería vir do céltico *landa- "terreo cultivado" (cf. aquí), ou da relacionada raíz indoeuropea *lendh- 'campo aberto, matorreira', ou da tamén raíz indoeuropea *lendh- 'húmedo, fonte', segundo D. Kremer (cf. aquí).

Río LANDROVE (Landrove)
Relacionado co hidrónimo "Landro" (ver "Río LANDRO"). 

A interpretación máis común é relacionalo co sufixo céltico -obre 'castro'. En efecto, esta é a hipótese de J. Moralejo (cf. aquí). Tamén é a de Miguel Costa (cf. Frornarea), que o deriva de  *Landarobris ou *Landrobris
No entanto, esta hipótese -obre, que descarta a orixe hidronímica, non explica doadamente que existiran dous ríos, ambos chamados "Landrove", relacionados con fortalezas ou castros das chaeiras. Se non tivese orixe en hidrónimo, semella moita coincidencia atoparmos dous ríos coa mesma orixe non hidronímica.

Porén, cremos importante notar que a existencia nas Somozas dun lugar chamado "Ponte Landrove", que semella indicar que "Landrove" foi tamén o antigo nome do río que o cruza, semella reforzar a hipótese de que o propio "Landrove" é un hidrónimo, e penso que lle resta forza ás hipóteses indicadas.

Considerando o anterior, poderíamos pensar nunha orixe nun composto Landro + ove , onde "Ove" derivaría do tema hidronímico paleoeuropeo *up-, e por tanto *"Landro Ove" significaría "río Landro".  Esta alternativa tería a vantaxe de encaixar máis doadamente para a "Ponte Landrove" das Somozas.

E canto á forma "ove", lembremos a existencia do río "Ove", en Ribadeo, que tería a mesma orixe (inclusive o mesmo "Eo" < Euue). En efecto, este tema *up- foi estudado por múltiples autores, como E. Bascuas (cf. p. 191 e ss. de E. Bascuas "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia". 2006). Aínda na actualidade, upe significa 'río' na lingua lituanaOutro caso é o de "Pontoibo", nas Pontes, que interpreta Bascuas como "Ponte Oibo" < "Ponte Upio". Tanto "Ove" como "Oibo" indicarían "río" ou "regato". 

En canto á parte inicial do nome,, J. J. Moralejo relaciónao co adxectivo céltico *londos 'bravo, salvaxe' ou co galego "landra". Por outro lado, Miguel Costa lígao co celta *landa 'campo aberto, branha, matorreira', e  indica que a verba landa deuse en Galiza: '...pumares fructiferas, devesas landiferas, senras, pastis...'. Seguindo a Miguel Costa, penso  que landra viría de lándara, incluíndo o sufixo átono -ara, que se dá en nomes similares como en "Lóngara" (cf. Muras, Barreiros, etc).

Na miña opinión, é plausible polo dito anteriormente pensar que deriva de *lándara 'pequena chaeira, valiña' + upe 'auga, río'.  Por tanto, a motivación inicial do nome sería para se referir a algo como "río da chaeira".

Sexa como for, o termo Landrove, referido á parroquia, xa figura atestado en 1128:             'Iohannes de Coua, Sancta Maria de Goaldo, Sanctus Iulianus de Landroue, Sancta Eulalia de Mirel, Sancta Maria de Auriol ' (cf. CODOLGA: Mondoñedo 1128). Máis tarde,  en 
1631, figura atestado en castelán como "Landobre" no "Censo de la Sal".
No século XVIII atopamos a localidade atestada como "Landróbe" (cf. "Nomenclator o Diccionario de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, cotos redondos, cortijos...", 1789).

RIQUIÁN (Covas)
De (uilla) Rechilani, forma en xenitivo de Rechila, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica.
Este núcleo de poboacion figura atestado no século XVII, como "Requián", formando parte das posesións dos dominios territoriais do Priorato de San Miguel das Negradas, entón xa pertencente ao convento de San Paio de Antealtares (Santiago). Cf. p. 178 de C. Burgo. "Un dominio monástico mindoniense: el Priorato de San Miguel de las Negradas en la Edad Moderna", in "Estudios mindonienses." Nº. 2, 1986. 


Como nos demais topónimos con etimoloxía xermánica, é importante notar que non indica que o posesor fose desa orixe, simplemente os nomes desa orixe foron populares na Idade Media. O que si nos indica é a antigüidade do lugar, tendo en conta que tales nomes deixaron de usarse a partir do século XI (cf. A. Boullón, 1999. "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)").


ROCHA, A (Viveiro)
ROCHA, A (Magazos)
ROCHA, A (Landrove)
ROCHA, A (Chavín)
ROCHELA, A (Chavín)Topónimo transparente. Tanto "rocha" como "roca" son sinónimos de "penedo". 
No caso da Rochela, atopamos a forma en diminutivo mediante o antigo sufixo -elo (< latín -ĕllŭs).
É interesante ver como a toponimia testemuña o uso do apelativo "rocha", que parece ter pouco uso na fala actual da comarca, en canto que son moi frecuentes na toponimia. 

ROUFELLE (Celeiro)
Alusión a unha *(uilla) Roufelii, forma en xenitivo de Roufelius, o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval. É un nome de orixe xermánica.


ROZADA, A (Boimente)
Lugar onde se houbo actividades de "roza" (operación de cavar un anaco de monte ou terreo inculto, xuntando a broza e facendo borralleiras para despois sementar trigo ou centeo).

RUBÁS (San Pedro de Viveiro -lugar de Valdemirós)
Os topónimos "Rubiás" e "Rubás", correspóndense coas formas en plural de "rubial" e "rubal" respectivamente.
En xeral, é interpretado como derivado de "(terras) rubais", indicando, por tanto, terras de cor tirando a "ruba" ("roiba", "vermella"), en oposición ás terras negras. De ser esa a orixe, posibelmente indicase terras barrentas, ou terras ferruxinosas. Incluso hai quen o atribúe á cor da flor da queiroga (as queirogas teñen unha floración abundantísima, visible desde lonxe; os montes tornábanse vermellos cando florecía a queiroga en setembro).


Por outro lado, podería derivar dun topónimo Rubianes, topónimo atestado na Idade Media en Galiza, e que Boullón Agrelo interpreta como antropotopónimo, a partir do nome latino Rubianus. Cf. A. Boullón
, 1999, "Antroponimia medieval galega (ss. VII-XII)". 
Alternativamente, J. Piel relaciona "rubiña" co verbo "rubir" ("subir"), derivándoos do latín rupes "rocha".

RUBEIRA (Landrove)

RUBEIRA, A (Chavín -lugar das Cabeceiras de Chavín)
Rubir significa "subir", "aganchar". Rubeira significaría algo como "aganchadoira", "trepadoira".
Alternativamente de "A (terra) rubeira", que tira a "ruba". Ver o termo "Rubás" para máis detalles.


SACIDO (Covas)
Lugar onde abundan (ou abundaron) os salgueiros. A súa orixe
 etimolóxica é no latín vulgar *salicitu, formado a partir da base latina salice 'salgueiro'.
Existe outro topónimo Sacido no vecio concello do Vicedo.

SARNELAS (Vieiro)
Poderíamos pensar nunha reinterpretación dun "As Arnelas" (cf. "A Praia da Arnela").
Está atestado no Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía. No entanto, rexístrao de tres formas, tanto como Sarnelas ("en el molino que llaman de Sarnelas"), máis adiante como "Arenelas" ("molino de Arenelas") e finalmente como "Arnelas" ("al sitio de Arnelas"). No Catastro de Ensenada para Stgo e Sta Mª de Viveiro (1753) está atestado como "sitio de Sarnelas".

SARTÁN, O (Celeiro)
O adxetivo "sartán" refire a un ‘terreo pouco fondo, con exceso de humidade, pouco produtivo e de mala calidade’ (cf. DdD). 

"O sartán" trátase, por tanto, de "O (terreo) sartán". Pola comarca hai máis Sartán, como e.g. nas Negradas.

SEARA, A (Chavín)
O termo "senra" designa unha  "porción de terra cultivada, herdade, terreo de cultivo".  
A voz "seara" designa ‘sementeira de cereal’, 'monte de rozas no que se cultiva centeo', así como o de "pedazo de terra cultivada".
Tanto Senra como Seara teñen unha orixe prerromana común, na forma *sénara. Corominas asígnalle unha orixe celta, talvez de sen-ara 'cultivo separado' ou similar (cf. Corominas, DCECH, s.v. serna). E. Bascuas interprétaa tamén como celta, aínda que distinta etimoloxía, a partir de seno co suf. -ara

Ambas as dúas formas,"Seara" e "Senra", son topónimos frecuentes en Galiza. É interesante reparar que, tanto na parroquia de Chavín (Viveiro) como na de Portocelo (Xove), na de Insua (Ortigueira), conviven os dous topónimos, "A Senra" e "A Seara", o cal pode indicar que foron usados con acepcións distintas desde antigo. 
Tanto "Seara" como "Senra" son topónimos frecuentes en Galiza.

SEIXO BRANCO
 (Vieiro -lugar da Silvarosa)
En xeral, a voz "seixo" designa un "tipo de rocha xeralmente branca e moi dura" (cf RAG).
Na toponimia, cando está en singular, debe referirse á acepción de pedrafita ou penedo, que serve de marco. Como exemplo, atopamos no Catastro de Ensenada de Foz (1753), ao definir os límites desa freguesía: 
  ".. siguiendo por la vega de Escanlar a un Seijo blanco que en ella se halla .."

SENRA
, A (Chavín, Landrove)
Ver "SEARA".

SERNANDE (Chavín)
De (uilla) Sisenandi, referindo ao posesor medieval medieval da uilla ("casal, granxa"), chamado Sisenandus, nome de orixe xermánica.
A transformación de -sn- para -rn- é un fenómeno coñecido no galego e no portugués (cf. p.382 de J. Piel, "Os nomes germânicos na toponímina portuguesa" in "Boletim de filologia", Tomo III).
Ao non corresponder na actualidade cun núcleo de poboación, supoñemos que a forma en xenitivo seguise a un agru/fundu; no entanto, tampouco se pode rexeitar a priori que ese lugar tivese sido unha uilla medieval (granxa, casal, explotación agrícola).


SERRÓN, O (Covas, Galdo, Landrove)
Un "serrón" nestes casos é en sentido figurado, significando "montaña apuntada e larga".

SEUSVALADOS (Viveiro)
Deturpación dun topónimo "Susvalados",  forma composta de "su os valados", indicando un lugar pegado aos valados, ao pé dos valados, pola parte de baixo - apreposición "su" indica "situado a carón de, ao pé de".

É curiosa a reinterpretación que tivo lugar; este topónimo tamén é usado aínda coa forma correcta "Susvalados".

SILVAROSA, A (Covas, Vieiro)
Probablemente teña orixe no latín Silva hederosa, "bosque con hedras". De feito, na Fonsagrada, existe un "Silvadrosa", moi probablemente con esa orixe (cf. Piel). Esta é tamén a opinión de Navaza para este topónimo (cf. G. Navaza, 2006. "Fitotoponimia Galega").
Tampouco podemos descartar que se trate dun adxectivo con dobre sufixo abundancial, indicando un "lugar onde abundan as silvas". Aínda que os dicionarios non rexistran este termo (o habitual sería "silveira" ou "silveiral"), si rexistran "silvaral", polo que silvarosa quedaría igualmente explicado, sendo ambos, -al e -osa, dous sufixos abundanciais, o cal ocorre noutros topónimos.

SILVELA
, A (Faro)
O termo "silveira" neste caso non correspondería coa planta chamada actualmente "silva", senón co significado orixinario en latín de silvella 'pequena fraga'.

SIXTO, O (Viveiro)
Primeiramente indicar que, tendo en conta tanto a súa pronunciación real como a súa etimoloxía, debería ser escrito "Sisto", pois "Sixto" é con toda probabilidade,  
tal como veremos agora, unha ultracorrección por "etimoloxía popular".

En efecto, os topónimos Sisto, Sistelo, Sistelín e similares derivan con moita probilidade do latín sistere ‘colocar, establecer’, e terían un significado de "corte para o gando", en relación a lugares de pasto. 

Podemos descartar a interpretación tradicional como referencia a un antropónimo, tal como o latino Sextus ou Sixtus:dada a gran frecuencia dos topónimos  "Sisto", "Sistelos",  "Sistelo", "Sistelín" é totalmente improbable que se dese tal frecuencia de lugares con nome de tal posesor para un nome "Sistus" tan pouco atestado.

Por outra banda, García Arias interpreta os asturianos "Sesto" e "Sestelo" como que "parece" posible a orixe en sextellus, relativo ao reparto de terras a sextos (cf. aquí). Desta opinión foi tamén Isidoro Millán , que indica que estes repartos ocorrerían na época sueva. Cf. I. Millán, "Toponimia del concejo de Pontedeume y cartas reales de su puebla y alfoz". 1987. Porén, a evolución de "sextu" para "sisto", coa palatalización do "e" en "i", sería tal anomalía na evolución do galego que nos leva a rexeitar de pleno esta hipótese.

Como curiosidade, indicar que, de ser certa a interpretación de "corte para o gado", tería un significado análogo ao asignado para o topónimos "Busto", "Bustelo".

SOBRADO (Faro, San Pedro de Viveiro)
O apelativo "sobrado" refire no galego actual ao "piso superior dunha casa" ou "pavimento de madeira". Esta voz procedería do latín superatum, ou superadditum 'engadido por riba'.

Na toponimia, Sobrado alude á unha "(casa de) sobrado", ou sexa, casa de dous pisos.
En efecto, Xaime Varela, analiza este termo no seu estudo da documentación medieval galega, concluíndo que se refire a un tipo de construción enteira, caracterizada por posuír dous pisos, en oposición ás "casas terreas" que soamente posúen un (cf. X. Varela, 2008, "Léxico cotián na alta Idade Media de Galicia: a arquitectura civil"). 
Igualmente, no norte de Portugal tiña o mesmo uso, diferenciando "casas de sobrado" das "casas terreiras", dun único piso. Así, por exemplo,  aínda no S. XVI figura na documentación antiga do norte portugués :
 *  "Item huma caza de sobrado telhada com sua varanda pera o poente  .."
 *  "Item huma caza de sobrado colmassa .."
 (cf. Tombo da Igrexa de S. Miguel de Lousada de 1542)

Xa J. M. Piel interpretara "sobrado" dun modo similar, aínda que coa diferencia de a ver como casa de certo lustre, "residencia máis ou menos fidalgas", pertencente á mesma categoría de "pazo" (<palatium) e sá (<sala). Cf. J. Piel, "Sobrado. Perfil histórico de uma palavra". 1953).
Algúns autore téñeno interpretado no sentido de 'sitio alto, eminente, que sobresae'. Así, I. Millán defíneo como "terra alta, elevación dominante" (cf. I. Millán. "Toponimia del concejo de Pontedeume y cartas reales de su puebla y alfoz". 1987).
Finalmente, indicar que tanto Piel como outros autores rexeitan interpretacións como a de provir de suberatum, tendo en conta a forma en que figuran na atestación medieval.

É un topónimo frecuente en toda a contorna, presente en Ourol, Viveiro, Xove, Foz, Muras.

SOLLOSO, O (Chavín -lugar das Cabeceiras de Chavín)

Topónimo que remite a un (terreo) solloso ("soleado"), lugar abrigado onde dá o sol, situado no lado sur dunha montaña ou dunha encosta.
Aínda que máis improbable, tampouco se pode descartar unha orixe alternativa en relación a un elemento da hidronimia prerromana *sal- ou *sol- . De feito, existe o "río Solloso", afluente do Sor.
O Nomenclator rexistra outros "Solloso" no Valadouro, no Vicedo e  nas Pontes.

SOUTO, O (Galdo, varios)
Do latín saltum, orixinariamente era "paso estreito entre montañas, rexión forestal ou bosque situado nun desfiladeiro"; despois pasou as significar "bosque de castiñeiros e por veces de carballos". O dito popular "saír dun souto e meterse noutro" parece que refire á acepción orixinaria do termo.
A importancia da castaña na alimentación en Galiza era máxima até a introdución da pataca, talvez por iso a abundancia dos topónimos "souto" en Galiza.
O lugar d'"O Souto" pertencente a Galdo está atestado cno Catastro de Ensenada para Galdo (1752) como "San Miguel de Souto" (aínda se conserva a ermida desa advocación), e era unha parte separada con xuriscición independente. Deveu conformar un couto, de aí que un dos límites de "San Miguel de Souto", seguindo o citado Catastro, eran as "Portelas do Couto", que referiría a un dos puntos de entrada para este lugar.

SOUTO DA REDONDA, O (Viveiro)
O significado directo podería explicar este topónimo: un "souto" (ver "O SOUTO") de forma "redonda".
Porén, cremos que aplica mellor outra acepción do termo "redonda", co significado de "zona ou territorio que depende e se relaciona cunha poboación, pero que se encontra afastada do centro". Por tanto, neste caso sería sinónimo de alfoz, arrabalde ou barrio, entre outros. Cf. P. Martínez (2010) na súa Tese de doutoramento.
Outra acepción posíbel do termo "redonda" é a que indica E. Rivas: "zona de terreno delimitado y su documento de apeo con deslindes y demás particulares".


SOUTULLO (Covas, Chavín)
Forma derivada de "souto", co sufixo diminutivo-despectivo -ullo (do latín -uculum), presente noutras voces como pedrullo (cascallo) ou cadullo (latín capituculum), así como en topónimos como "Montullo". 
O dicionario de Eladio Rodríguez recolle de feito "soutullo" como "souto pedregoso formado por altibajos y desigualdades".
O termo souto procede do latín saltum, e no galego actual (e mais en portugués) significa "bosque de castiñeiros e por veces de carballos". Ver "SOUTO  para máis detalles.

SUASBARRAS (Covas, Valcarría)
Composto de "Su as Barras" 'ao pé das barras', 'pola parte de baixo das barras'. 
Canto a "barras", tería o significado de "bancos de area na entrada do río". Aínda que improbable, alternativamente tamén podería ser "parras, emparrados" (cf. DdD).

SUEIROS (Galdo)
Terreo da familia dun antigo posesor chamado (ou apelidado) "Sueiro",  antropónimo de posible orixe xermánica (HGN 259.1).

SUMORGADE (Boimente)
Forma composta de "su Morgade", indicando un lugar pegado a Morgade, pola parte de baixo (a preposición "su" indica "situado a carón de, ao pé de").
Para "Morgade", ver a entrada correspondente.


TAFONA, A (Magazos)
Este lugar vén recollido no Catastro de Ensenada para Magazos (1753) ao mencionar os límites da freguesía:
              ..."al rio da Cabandela y por este hasta la taona de Fco. Paz de Junqueira que sirve de moler casca o corteza para curtir pieles"..

Vemos, xa que logo, unha acepción nova para "tafona", que en xeral remite a un muíño de fariña movido por animais de tiro (burro ou múo), e tamén o de ugar onde se coce e vende o pan. Deriva do árabe tahuna "moa do muíño; muíño". É unha das poucas palabras patrimoniais de orixe árabe existentes no galego.

TARABELOS, OS (Chavín)
Talvez derivado do alcume dun posuidor: tarabelo significa, entre outros, "veleta", "toleirán", voluble.
Alternativamente, de orixe paleoeuropea (pre-céltica), derivada da raíz indoeuropea *ter- "fregar, perfurar". De feito, esta é a hipótese de E. Bascuas para este topónimo (aínda que tamén admite a posibilidade de ser un alcume). Cf. p. 281 de E. Bascuas "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia". 2006.
O topónimo "Pena das Tarabelas" en Muras, onde o significado "outeiro, pena" si que é confirmado, ou "O Alto da Tarabela" en Riós.
Nicandro Ares deríavao do diminutivo de "trabe" ou tamén do latín terebra 'trade'. Cf. N. Ares, "Estudos de toponimia galega". Vol I. 2011. Co maior respecto para o ilustre N. Ares, cremos que estas hipótese é desbotable, unha vez que correspondería con unha apelación anecdótica, que non explica a coincidencia da súa ocorrencia en topónimos referidos a lugares altos.


TARANCOS (Galdo)
Topónimo relacionado co termo galego "tara" 'releve rochoso'.
O filólogo E. Bascuas analizou os topónimos "Taranco", "Tarancón", que inclúe entre os de base paleoeuropea (pre-céltica) *tara-, e derivados da raíz indoeuropea *ter- "fregar, perfurar", co sufixo prerromano -anko. Cf. p. 280 de E. Bascuas "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia", 2006.
É un topónimo relativamente frecuente, así, existe "O Taranco" no Viveiró, en Frexulfe e en Silán.


TELLEIRA, A (Landrove, Magazos -lugar de Bimbial)
Lugar onde fabricaban tellas, aproveitando as terras barrentas do lugar.

TEMORAL, O (Chavín)
Forma derivada de "témora" (do latín tremula), lugar húmido que "treme" pola existencia de lama na terra.

Este topónimo foi analizado polo prestixioso Bascuas, e relacionao co galego "tremer", asignándolle a mesma idea de "tremedal". Cf. p. 102 de E. Bascuas "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia". 2006.

Talvez o topónimo "Temuído", existente na Balsa (Muras), teña similar orixe.


TEIXEIRO, O (Celeiro, Galdo, Boimente)
"O Teixeiro" de Celeiro é tamén chamado "A Pena do Teixeiro".
O apelativo "teixeiro" tén dúas acepcións. A primeira, talvez máis probable, é a de sinónimo de teixido, lugar onde abundan as árbores chamadas teixos ('taxus baccata'). Alternativamente, é tamén un lugar onde abundan ou crían os "porco teixos", "teixugos"(cf. DdD).

TERCIAS, AS (Landrove -lugar da Croa)
Derivado dunha partilla de finca efectuada a tercias, ou tamén referido ao terzo da herdanza que as leis deixan á libre disposición do testador.
É un topónimo moi frecuente en Galiza, así atopámolo por exemplo en Mosende e Bares.


TILLEIRA, A (Boimente)
O Catastro de Ensenada para Chavín (1753) atesta este lugar ao mencionar os límites da freguesía:
     ..."Camino da Chavella y de alli al marco da tilleira al de cotelas"...
Este topónimo remite a un lugar onde fabricaban tellas, aproveitando as terras barrentas do lugar.

TOMBA DA SERRA, A (Galdo -lugar das Penas da Serra)
O termo "tomba" neste caso podemos asumir a acepción de "lomba, ribazo", aínda que non podemos descartar a relativa a "tumba, túmulo".

TORA
, A (Covas)
O prestixioso E. Bascuas analizou este topónimo, dun tema hidronímico *tur- de orixe paleoeuropea (pre-céltica), derivada da raíz indoeuropea *ter- "fregar, perfurar". Bascuas rexeita a relación coa raíz homónima *tur- relacionada con orónimos (cf. p. 307 de E. Bascuas, 2006. "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia").
Cremos extremadamente improbábel a orixe no patronímico Theodora, que Nicandro Ares postula, pola extremadamente baixa presencia de antropónimos femeninos en núcleos de poboación. De feito, xa a postula con interrogantes (cf. N. Ares, 2011. "Estudos de toponimia galega". Vol I). 

TORRE
, A (Celeiro, Chavín -lugar das Cabeceiras de Chavín, Landrove, San Pedro de Viveiro, Valcarría)
O termo "torre" nestes topónimos non se refire estritamente a torres, senón a casas torre, casas fidalgas ou casas grandes, de labradores ricos.

TRABE
, A (Galdo)
Os topónimos "Trabe" foron estudados por varios filólogos, como Bascuas, que apuntou a unha relación co tema paleoeuropeo *traw-, presente en hidrónimos, cun significado por veces similar "a charca", e derivado da raíz indoeuropea *ter- 'frotar, atravesar'. No entanto, o termo "trabe" admíteo con dúbidas, ao non poder separar os casos relativos a hidrónimos daqueles, aínda que improbables potencialmente existentes, que derivarían do latín trabs/trabis 'viga', o significado "viga" en topónimos (cf. p. 329 de E. Bascuas, 2006.  "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia". 
Se examinamos os topónimos "Trabe" existentes en Galiza, dáse cunha alta frecuencia en hidrónimos (Poza da Trabe, Río da Trabe, Val da Trabe, Val das Trabes, Fonte das Trabes), o cal parece afirmar a relación de "Trabe" con hidrónimos.
Existe "Trabazos" en Muras, claramente hidrónimo (de *Trawatio).


Por outro lado, outros autores interprétano como árbore que dá trabes. Así, Silveira indica que en portugués "trave" significou en portugués "não só madeiro, mas também árvore que dá madeira” e cita toponimos como "Vale da Trava" e "Vale das Traves" (cf. J. da Silveira, 1940 “Notas sôbre a toponímia do concelho de Nelas”, O Instituto, vol. 97, nº 5). 
Así mesmo, para a toponimia leonesa, Pascual Riesco indícanos que "trabe" tamén se podeer referir á ‘árbore productora de vigas’, poñendo o exemplo de Vila-Real
de Tras-os-Montes, onde "trabota" é un ‘castanheiro novo, delgado e direito’ (cf. P. Riesco, 2011. "Testimonios toponímicos del léxico arcaico de las provincias leonesas).

TRASPOSTA
, A (Viveiro)
Lugar situado "tras da posta". Unha "posta" era un lugar de parada situado nas estradas e camiños, onde antigamente remudaban os cabalos das dilixencias, correo, etc.

TRAVE
, A (Galdo -lugar da Trave)
TRAVES, AS (Valcarría)
Ver "A TRABE".

TRONOS (San Pedro de Viveiro)
O filólogo E. Bascuas analizou este topónimo, que inclúe, con certas reservas, entre os de orixe paleoeuropea (pre-céltica), e deriva da raíz indoeuropea *ter- "fregar, perfurar". Descarta calquer relación co apelativo "trono" por non ter sentido nun topónimo. Cf. p. 342 de E. Bascuas "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia", 2006.


TURBAÑO, O (Boimente -lugar do Buio)
Significado e orixe incerta. Pode provir do tema paleoeuropeo (pre-céltico) *turb- ou *turw-, relacionado con hidrónimos e derivado da raíz indoeuropea *ter- "fregar, perfurar". Cf. p. 324 de E. Bascuas "Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia". 2006.
É importante destacar que a terminación -año aponta a unha antiga terminacion -an-io, incluíndo o sufixo -io, frecuentemente relacionado con hidrónimos prerromanos. Isto reforza esta hipótese.
Porén, tampouco se pode descartar que derive do latín turba, ou incluso do galego "turbar".


UCHEIRAS
, AS (Valcarría, Boimente -lugar da Lama)
As ucheiras son as "pedras do forno". Talvez estea referido aos esteos (pedras laterais) dun dolmen, por veces tamén referido como furna ou "furna dos mouros".
Talvez sexa da mesma etimoloxía latina ostia 'porta', aínda que indicando "porteiras" nun significado distinto. 


VACARIZA, A (Vieiro) 
O Catastro de Ensenada para Stgo e Sta Mª de Viveiro (1753) atesta este lugar ao mencionar os límites da freguesía:
     ..."Camino Real da Silbarrosa al llegar al campo da Bacariza"...

O termo "vacariza" é recollido polos dicionarios de galego co significado de "curtidoría de peles". Cf. DdD.

VAL DE FLORES (San Pedro de Viveiro)
Aínda que descoñecemos documentación antiga que o probe, pode tratarse dun *"Val de Froila", pois moitos "Flores" existentes actualmente na toponimia galegas remiten ao patronímico de orixe xermánica Froila. Cf. aquí.
Nicandro Ares indica como posibilidade o patronímico Flores ou Flórez, derivado dun Florius. Cf. N. Ares, "Estudos de toponimia galega", 2011. Non se explica por qué non evolucionou para Choiro, tal como ocorreu nos casos análogos de Chorente, Chavín, Chorexe, etc. Talvez fose un nome reintroducido despois do paso fl->ch-, aínda que non hai probas ao respecto.

VALDEMIRÓS (San Pedro de Viveiro)
Este lugar está atestado no Catastro de Ensenada para Viveiro (1752), ao relatar o único muíño existente na freguesía:
            ... "al sitio de Baldemirós" ..

A etimoloxía é incerta.  Podería vir de "Val de Mirós". Daí "Mirós" derivaría de Mirolo, de Miro, co sufixo hipocorístico -olo, que evolucionou para -ó. Hai varios topónimos "Mirós" en Galiza: un en Cartelle (Ourense), outro en Riós (Ourense), outro en Valdoviño (A Coruña).
Alternativamente, proviría de "Baldemirós", derivaría de Baldomiro, nome de orixe xermánica, co sufixo hipocorístico -olo.
Nicandro Ares, indica que a orixe é Baldemirus, e que o nome real é Valdemiros, con acento no "i". Cf. N. Ares, "Estudos de toponimia galega", Vol I, 2011. Porén, os topónimos derivados do caso nominativo son moi infrecuentes e, ademais, non se explica o movimento de sílaba tónica de *Valdemiros para Valdemirós.
Como terceira hipótese, relacionado co elemento hidronímico prelatino *mira. Cf. R. Pedrero. "El hidrónimo prerromano Mira".

Piago

Sexa como for, é preciso ter en conta que se pronuncia (asumindo que a toponimia da Xunta o recolla ben, o cal non sempre ocorre) con "o" aberto, tornando improbable a orixe en sufixos -onis /-ones, en favor dun sufixo -olos.

VALGUETA, A (Galdo)
Diminutivo de "valga" (do latín vallica), o cal tén varias acepcións: 
1. Sopé dun monte (Vilamaior, Guntín).
2. En Pontevedra, un val ben marcado .
3. En Gorgullos, A Coruña: "valgada" (de valgar 'encurvar, facer val', dun verbo *vallicare. cf. FrampasII).


VASOIRAL, O (Valcarría)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Chavín (1753) ao mencionar os límites da freguesía:
     ..."rio abajo a la Barcia do batan al rego do Basoiral y al dos malates"...
Igualmente no correspondente a Valcarría menciona como linde a "Pasada do Basoiral".

O significado do topónimo alude a un abundancial de "vasoira". É un termo case excepcional na toponimia. Debeu indicar, por extensión de "vasoira" para "xesta", un lugar poboado de xestas, un xestal.
Nicandro Ares dálle a obvia mesma orixe, aínda que a interpreta como "basura, vertedeiro". Cf. N. Ares, "Estudos de toponimia galega". Vol I. 2011.

VELLEGAL, O (Chavín)
"Bellegal" ou "Vellegal" significa algo similar a "fraga", no sentido de terreo pedregoso e abrupto. Cf. DdD.


VENTOSELLE (Covas)
Derivado de (uilla) Uendosildi, forma en xenitivo dun posesor medieval chamado *Uendosildus ou chamada 
*Uendosildi, nome de orixe xermánica.

O nome deriva da típica formación bitmática xermánica, neste caso a partir do tema vened-, do protoxermánico *wenedaz "escravo" e do tema -ildi de *heldjō "batalla" , con infixo -s- (tal como ocorre en Regisille, Vistresille, etc).

VICÁS, OS (Valcarría)
Ver "BICÁS".


VIEIRO (Vieiro)
O topónimo "Vieiro" é frecuente en Galiza, con máis de vinte lugares con este nome. A priori, podería tanto provir de venario, a partir do latín vena 'vea, veta' (quer de ferro, de auga, etc), como de viario 'camiño, carreiro, vrea'.
No entanto, Bascuas concluíu, a partir da documentación medieval, que a frecuencia de venario imponse, canto que viario aparece unha soa vez. Indica ademais que este derivado venario abonda na documentación medieval galega co sentido de "veta de ferro". En resumo, "Vieiro" indicaría, por tanto, unha explotación mineira ("vea de ferro") ou ben unha vea de auga. Cf. p. 139 de E. Bascuas "Novos estudos de hidronimia paleoeuropea galega", 2014.
Por outra banda, Nicandro Ares interprétao como derivado de viarius "referido a vía, camiño, verea", ou incluso ao antropónimo Viarius. Cf. p. 835 de N. Ares, "Estudos de toponimia galega", 2011.

VIGO (Landrove)
Do latín vicus 'aldea'.

VILAMARCOL (Magazos)
Este topónimo foi estudado por J. Piel, que o deriva de Uilla Mercurii, forma en xenitivo de Mercurius,  o nome do antigo posesor da uilla (granxa, explotación agrícola) altomedieval que tería sido establecida neste lugar. É un nome de orixe latina.


Alternativamente, Piel tamén indica a hipótese de Uilla Marculli, dun posuidor chamado Marcullus. No entanto, Piel cre que a primeira opción é máis probábel, por ser daquela Mercurius más frecuente. Cf. J. Piel. "Novissimas achegas à história da tradição antro- toponomástica mais antiga latina no noroeste galaico", in "Verba" 11 (1984).

VILAMEÁ (Valcarría)
Do latín Uilla Mediana. O termo "Mediana" pode indicar o adxectivo "mediana",
 situada equidistante a algo.
Cabeza Quiles propón o significado de uilla dun posesor chamado Medius ou Medianus, aínda que non o considera moi probábel frente a alternativa de "Vila do medio".

VILAR, O (Chavín -lugar das Cabeceiras de Chavín, Covas, Galdo, Magazos)
VILAR DE ARRIBA, O (Covas, Galdo)
VILAR DE ABAIXO, O (Covas, Galdo)
O termo "vilar" inicialmente indicaba unha explotación agraria situada na estremeira dunha uilla, da cal se vai progresivamente escindindo ou esguizando ata adquirir entidade propia" (Cf. p. 221 de C. Baliñas. "Do mito á realidade: a definición social e territorial de Galicia na Alta Idade Media (séculos VIII e IX)"). 

É moi probábel que na orixe de moitos dos topónimos baseados en "vilar" ou derivados proveñan de significados de carácter máis ben agronímico, máis que de núcleos habitados.
Porén, na actualidade, os dicionarios refiren a un "casarío", "aldea pequena, lugar pequeno", se ben tamén recollen o termo como "conxunto de terras a labradío, cercadas ou pertencentes a varios donos". Rivas Quintas rexistra en Vilalba a acepción "Conjunto de fincas que siguen los mismos cultivos, polígono de labradíos", e F. J. Rodríguez nesa mesma zona: "heredad grande, que descansa y se aplica a centeno [...], de varios partícipes". Unha acepción de Leandro Carré, que pasou logo para dicionarios posteriores, foi "Campo en barbeito ou restreva despois de recollido o froito".
Cf. DdD.

Para o caso d'O Vilar pertencente a Galdo, é de notar que o Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía, refire a existencia dunha xurisdición independente para este Vilar.

VISO, O (Boimente)
Referido a "altura, lugar elevado, con boa vista".


XANÍN (Galdo)
Probablemente de (uilla/agru) Sanini, sendo Sanini a forma en xenitivo do nome dun posesor chamado Saninus, nome rexistrado na Idade Media en Galiza (cf. Toxostoutos).
Ao non corresponder na actualidade cun núcleo de poboación, supoñemos que a forma en xenitivo seguise a un agru/fundu; no entanto, tampouco se pode rexeitar a priori que ese lugar tivese sido unha uilla  (granxa, casal, explotación agrícola) altomedieval.


No entanto, tampouco podemos descartar a orixe alternativa como referencia a un posesor chamado Xan, aínda que é moi improbable, pois esta forma non é utilizada nesta zona, onde o diminutivo non é en -ín senón o común en galego -iño.


XARAL, O (Landrove)
Terras de "xabre" (terra areosa dura, xeralmente formada pola descomposición do granito). Na comarca, existen outros "Xaral" nas Negradas, nas Grañas do Sor, Muras, etc. Tamén "xuxarrido", de "xarrido" en Bares.

XARDÍN, O (Galdo)

Significado obvio, probablemente nun sentido metafórico (positivo ou pexorativo), pois hai moitos topónimos "xardín" localizados en sitios non apropiados para ser un xardín (e.g. cando están lonxe de lugares habitados).
Segundo Crespo Pozo, xardín tería a acepción de "horto, horta pequena" (cf. J. S. Crespo, "Nueva contribución a un vocabulario castellano-gallego ..". Vol II, 1979).

No entanto, talvez algún "Xardín" poida vir de *(uilla) Sardini, a forma en xenitivo de Sardinus, indicando un antigo posesor, con nome de orixe xermánica. O antropónimo Sardinus está rexistrado en Galiza, cf. CODOLGA.

XIMARÁ, A (Vieiro)
XIMARÁS (Chavín -lugar das Cabeceiras de Chavín)
Topónimo orixinado en (uilla) Uimarana, remitindo ao nome do posesor da uilla (casal, granxa, explotación agrícola) altomedieval Uimara, nome de orixe xermánica. Esta hipótese, aínda que poida resultar estraña a evolución, está en coherencia con varias series de topónimos (cf. X. L. González, 2021. "O topónimo Ximarás e o seu elenco").
O Nomenclator rexistra varios Ximará, como en Xuances, e moitos topónimos similares, como Ximarás en Muras, Alfoz e Cospeito. De orixe similar atópanse Ximarei en Cospeito, Xemaré en Xermade
Pena de Ximarao, en Cedeira, etc.
O Catastro de Ensenada para Stgo e Sta Mª de Viveiro (1753) atesta A Ximará ao mencionar os límites da freguesía de Viveiro:
  ... "sitio do areal y de alli por dicho rio al de Jimara, a la Peña do Osso y al sitio do Carballo blanco"...

XIMARREIRA
, A (Galdo)
Está atestado no Catastro de Ensenada para Galdo (1752) ao establecer os límites da freguesía:
                     .. "enel marco que se halla en el lugar de Jimarreira" ... 
Tendo en conta que o topónimo "As Ximarreiras" existente no concello de Xove corresponde a unha ladeira/encosta, parece plausible asignarlle un significado relacionado con "sima", no sentido de "precipicio".
Esta hipótese tamén parece confirmarse neste caso de Galdo, onde hai un terraplén moi próximo ao lugar.
Talvez relacionado sexa o topónimo  "As Ximeiras", que 
recolle o Nomenclator en Palas de Rei.

XOTA
, A (Vieiro)
Posiblemente aluda a un lugar onde abundan as "xotas". Unha xota é un vástago, un brote longo e dereito de árbore (cf. DdD).
4 comentarios:

 1. Caramba, moitísimas grazas por compartir estes apuntamentos con todos!! É moi interesante coñecer a orixe e é algo que non se debería perder. Grazas polo teu traballo!!

  ResponderEliminar
 2. Moitas grazas polo teu comentario!.
  Comecei con este traballo porque me daba pena que se perdese a memoria viva que recolle a toponimia, ese rexistro de historia, mitos e lendas dos nosos antepasados. As súas interpretacións da paisaxe é unha chave para podermos entender mellor a súa cultura e como foi evoluíndo século a século. Ao fin, é unha das claves para entendérmonos a nós mesmos.
  Enfin, ver que hai xente que, dalgún xeito, aprecia o teu esforzo é motivante e axuda a continuar con este íngreme traballo, un sudoku no que deben encaixar nomes, historia e paisaxe.

  ResponderEliminar
 3. Este é un gran traballo Xosé. Moitas grazas por compartilo e felicidades.

  ResponderEliminar
 4. Moitas grazas a ti por ler o blog e polos ánimos!

  ResponderEliminar